יד המלך (לנדא) הלכות אבל פרק ב

יד המלך (לנדא) הלכות אבל פרק ב

  

הלכה ו
[ו] כמה חמורה מצות אבלות שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהן ויתאבל עליהן שנאמר [ויקרא כא, ב] כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו וגו' לה יטמא מצות עשה שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו על כרחו במה דברים אמורים בזכרים שהוזהרו על הטומאה אבל הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה כן אינן מצוות להטמא לקרובים אלא אם רצו מטמאות ואם לאו לא מטמאות.
<ונסתפקתי במצות עשה דלה יטמא דמחויב לטמא את עצמו לקבורת אשתו, אם מצות עשה זו נוהג גם בישראל שמחויב ג"כ בזה, וק"ו מכהן דמוזהר על הטומא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.