טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה לא

 אלא שמן זית דמזיתך א"ר אבין משל למלך שמרדו בו לגיוניו ולגיון אחד משלו לא מרד בו אמר המלך אותו לגיון שלא מרד בי ממנו יעשו דוכסין ואיפרכין ואיסטרליטין כך אמר הקב"ה הזית הזה הביא אורה לעולם בימי נח הה"ד (בראשית ח) ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו טרף קטיל כד"א (שם /בראשית/ לז) טרוף טורף יוסף אמר ר' ברכיה אלו לא קטלתיה אילן רב הוה מתעבדא ומהיכן הביאתו ר' אבא בר כהנא אמר מהר המשחה הביאתו ר' לוי אמר משבשושי ארץ ישראל הביאתו הדא דאינון אמרי ארעא דישראל לא לקת במוי דמבולא הוא שהקב"ה

52

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אחרי מות פרשה כב

 פתח אהל מועד (ויקרא יז, ג - ד).[ו] שוחט השור מכה איש (ישעיה סו, ג). ר' יוחנן וריש לקיש. ר' יוחנן אמ' כל מי שהוא גוזל את חבירו שוה פרוטה מעלין עליו כאלו הוא הורגו. ואית ליה קריין סגיין. שוחט השור כמכה איש (ישעיה סו, ג). וילמד לטרף טרף כאדם אכל (יחזקאל יט, ו). כן ארחות כל בצע בצע כנפש בעליו יקח (משלי א, יט). מחמס בני יהודה כאשר שפכו דם נקי (יואל ד, יט). ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו (ש"ב =שמואל ב'= כא, ה), וכי הוא הרגן או דימה להן, אלא על ידי שהחריב את נוב עיר הכהנים

53

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה לא

 אלא שמן זית מזיתים. אמ' ר' אבין משל למלך שמרדו בו ליגיונותיו וליגיון אחד משלו לא מרד בו, אמ' המלך אותו ליגיון שלא מרד בי ממנו יעשו דוכסין ואיפרכין ואיסטרטלטין. אף כך אמ' הקב"ה הזית הזה הביא אורה לעולם בימי נח, הה"ד ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה (בראשית ח, יא). מהו טרף, קטיל, המד"א טרף טרף יוסף (שם /בראשית/ לז, לג). אמ' ר' ברכיה אילו לא קטלתיה אילן רב הוה מיתעבדא. ומהיכן הביאה אותו, ר' אבא בר כהנא אמ' מהר המשחה הביאה אתו. ר' לוי אמ' משמטוטי ארץ ישראל הביאה אתו. ה"ה דאינון אמרין ארעא

54

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 כל אפסי ארץ ויאמר אליהו ראי חי בנך, ד"א מי עלה שמים וירד מי הוא זה שתפלתו עולה לשמים והיא מורידה את הגשמים ובזכותו רוחות טובות מנשבות לגדל את העשבים שנאמר מי אסף רוח זה שמחלק מעשרותיו בחפניו הוי בחפניו וכה"א (מלאכי ג) הביאו את המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח להם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם לומר די ומנין שהרוחות צורך התבואה שכך כתיב (דברים לב) יערוף כמטר לקחי תזל וגו' מי צרר מים בשמלה מי שאינו מחלק מעשרותיו בחפניו אין תפלתו

55

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 וגו', הן עם כלביא יקום אין אומה בעולם כיוצא בהם הרי הן ישנים מן התורה ומן המצות ועומדין משנתן כאריות וחוטפין קריאת שמע וממליכין להקב"ה ונעשין כאריות ומפליגין לדרך ארץ למשא ומתן אם נתקל אחד מהם בכולם או אם מחבלין באין ליגע באחד מהן ממליך להקב"ה לא ישכב עד יאכל טרף כשהוא אומר ה' אחד נאכלין המחבלין מפניו ומלחשין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ובורחין והוא נסמך בקריאת שמע משומרי היום לשומרי הלילה וכשבא לישן מפקיד רוחו להקב"ה שנא' (תהלים לא) בידך אפקיד רוחי וכשננער ממליך בהקב"ה השומרים בלילה מוסרין אותו לשומרי היום שנא' (שם /תהלים/ קל) נפשי

56

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 נביא עוד בישראל כמשה.ד עיניך יונים, כיונים דוגמה דידך דמיא להדא יונה מה יונה זו הביאה אורה לעולם, אף את מביאה אורה לעולם שנאמר (ישעיה ס') והלכו גוים לאורך, ואימתי הביאה יונה אורה לעולם בימי נח, הה"ד (בראשית ח') ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה, מהו טרף בפיה קטיל, כמה דתימר (שם /בראשית/ ל"ז) טרוף טורף יוסף, אמר רבי ברכיה אילולי קטל יתיה, אילן רב הוה מתעביד, ומהיכן הביאה אותו, רבי לוי אמר משמטוטי ארץ ישראל הביאתו, הדא היא הא דאמרין בריתא, ארץ ישראל לא לקת במוי דמבולא, הוא שנא' על ידי יחזקאל (יחזקאל כ"ב)

57

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ד

 ל"ד) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, עיניך יונים, כיונים דוגמא דידך דמייה להדא יונה, מה יונה זו הביאה אורה לעולם, כך ישראל מביאין אורה לעולם שנא' (ישעיה ס') והלכו גוים לאורך, ואימתי הביאה יונה אורה לעולם, בימי נח הה"ד (בראשית ח') ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וגו', מהו טרף בפיה קטיל כמה דתימר (שם /בראשית/ ל"ז) טרוף טורף יוסף, אמר ר' ברכיה אילולי קטלתיניה אילן רב הוה מתעבד, ומהיכן הביאה אותו, רבי לוי אמר משמטוטי ארץ ישראל הביאתו, הדא היא דאמרין בריתא ארץ ישראל לא לקת במוי דמבולא הוא שנאמר על ידי יחזקאל (יחזקאל

58

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 הוא לתקן, ר' שמעון בר' יוסי אומר אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן תחלה ונתעוות ואי זהו זה תלמיד חכם הפורש מן התורה, ר"ש בן מנסיא אומר גנב אדם אפשר שיחזיר הגניבה, גזל יחזיר את גזלו ועל זה לא נאמר מעות לא יוכל לתקן, אבל הבא על אשת איש טרף חייו מן העולם וגם אסרה על בעלה, רשב"י אומר אין אומרים בקרו גמל זה שמא בעל מום הוא, בקרו את החזיר הזה שמא בעל מום הוא, ואת מי מבקרין את התמידין, ואיזה זה, זה תלמיד חכם שפירש מן התורה, יהודה בן לקיש בש"ר שמעון בן גמליאל עליו הכתוב אומר

59

קהלת רבה (וילנא) פרשה י

 בן חורין, מנעלים ברגליו בר נש, דלא דין ולא דין, חפיר טב מיניה, אמר תלת מילין אמרת, תלת מילי שמע לי חילופיהן, הדרת פנים זקן, שמחת לבב אשה, נחלת ה' בנים, אוי לו לאותו האיש דחסר שלשתן, ולא עוד שקדמו הכתוב ראיתי עבדים על סוסים, כיון דשמע ההוא סריס כן טרף רישיה אגודא ומית, ד"א ראיתי עבדים על סוסים זה אחאב, ושרים הולכים כעבדים על הארץ זה אליהו שנאמר (מלכים א' י"ח) ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב וגו'.א [ח] חפר גומץ בו יפול, זה פרעה הרשע שאמר (שמות א') כל הבן הילוד וגו', בו

60

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לג - אנכי אנכי

 חייכם כך אני עושה, שנאמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס (תהלים קמ"ז ב') ואני הוא שמנחם אתכם, ומניין, ממה שקראו בעניין הנביא אנכי אנכי הוא מנחמכם.אנכי אנכי הוא מנחמכם כך פתח רבי תנחומא ברבי זהו שאמר רוח הקודש על ידי איוב ואשברה מתלעות עול ומשיניו אשליך טרף (איוב כ"ט י"ז) לפי שאתה מוצא את איוב זה אדם גדול ועשיר, וכל מי שהוא עשיר אינו [משגיח] על דין דלים, תאמר שהיה איוב כן, לא, אלא נתן נפשו על (הדכים) [הדינים], ולא עוד אלא שהוא היה שופט והוא היה שוטר, שכן אמרה תורה שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך (דברים

1234567891011121314151617181920