טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ

 בשם רבי חנין דציפורין פתח (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו מה כתיב באברהם ואברכך ואגדלה שמך כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא קרא תגר ולא הקפיד אלא וירד אברם מצרימה לגור שם, ויהי רעב בארץ, רבי יהושע בן לוי פתח (שם /תהלים/ קיא) טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו בעולם הזה, אבל לעתיד לבא יזכור לעולם, מה כתיב באברהם ואברכך ואגדלה שמך, כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תגר אלא ויהי רעב בארץ.ג וירד אברם מצרימה לגור שם, י' רעבון באו לעולם, אחד בימי אדם הראשון וכוליה עניינא עד

42

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סד

 יוספון עליה חמש אמין או יפצרון מיניה חמש אמין מן גרמיהון אנון חזרין בהון, והוון קהליא מצתין בהדא בקעתא דבית רמון כיון דאתון כתיבא שרון בכיין, בעיין לממרד על מלכותא אמרין יעול חד בר נש חכימא וישדך צבורא, אמרין יעול ר' יהושע בן חנניא דהוא אסכולוסטקיא דאורייתא, עאל ודרש ארי טרף טרף ועמד עצם בגרונו אמר כל דאתי מפיק ליה אנא יהיב ליה אגריה אתא הדין קורא מיצראה דמקוריה אריך יהיב מקוריה ואפקיה אמר ליה הב לי אגרי א"ל זיל תהא מלגלג ואומר דעילת לפומא דאריה בשלם ונפקת בשלם, כך דיינו שנכנסנו לאומה זו בשלום ויצאנו בשלום, ויבואו עבדי יצחק,

43

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 כארי, שנאמר (דברים לג) ולדן אמר דן גור אריה, שיני כפירים נתעו, אלו גבוריו של יוסף שכיון שכעס יהודה נשרו שיניהם של כולם, אמר רבי יהושע בן לוי אף אחיו כיון שראו יהודה שכעס אף הם נתמלאו חמה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים, שנאמר (איוב ד) ליש אובד מבלי טרף, זה יהודה שמסר עצמו על בנימין אמר שמא ימחול הקב"ה על אותו עון שהטעיתי את אבא ואמרתי לו אני מביאו לך, באותה שעה נתמלא חמה על יוסף כיון שראה יוסף סימנין של יהודה מיד נזדעזע ונבהל אמר אוי לי שמא יהרגני, ומה הן סימנין שהיו בו ביהודה של בית

44

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לג

 ג) הא מצאה לא היו חוזרים, ודכוותה ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח (דברים כח סה) הא אילו מצאו לא היו חוזרים.(י יא) ויחל עוד שבעת ימים אחרים ר' יוסי בר' חנינה א' שלשת שבועים ימים.ויוסף שלח את היונה. ותבא אליו היונה וגו' [טרף בפיה וגו'] מהו טרף קטיל היך דאת אמר טרף טרף יוסף (בראשית לז לג) אמר לה אילו שבקתנה אילן רב הוה מתעבד. מאיכן הביאתו, ר' אבא מישבוטוטין שבארץ ישראל הביאתו, ר' לוי אמר מהר המשחה הביאתו דלא טפת ארעא דישראל במבולה, הוא שהקב"ה א' ליחזקאל בן אדם אמ' לה את ארץ לא מטוהרה

45

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 פתח אשרי הגבר אשר תייסרינו יה (תהלים צד יב) ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדינו (שם שם /תהלים צ"ד/), מה כת' באברהם ואברכך ואגדלה שמך (בראשית יב ב) כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא עליו תיגר אלא וירד אברם מצרימה וגו'.ר' יהושע בן לוי פתח טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו (תהלים קיא ה) אמר ר' יהושע בן לוי טירוף נתן ליראיו בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא יזכור לעולם בריתו, מה כת' באברהם ואברכך ואגדלה שמך (בראשית יב ב) כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תיגר אלא ויהי רעב בארץ וגו'.[ויהי רעב בארץ

46

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סד

 יוספון עלוי חמש אמין או יבצרון מיניה חמש אמין ומן גרמון אינון חזרין בהון, הוון קהלייא מצמתין בהדא בקעתא דבית רמון, כיון דאתון כתביא שורון בייכין בעיין ממרד על מלכותא, אמרין יעול חד בר נש חכים וישדך ציבורא, אמרין יעול ר' יהושע בן חנניה דהוא אסכולוסטיקה דאוריתא, על ודרש אריה טרף טרף ועמד עצם בגרונו, אמר כל דאתי מפק ליה אנא יהיב ליה אגריה, אתא הדין קורה מצרייה דמקוריה אריך ויהיב מקורה ואפקיה, אמר ליה הב לי אגרי, אמר ליה אזיל תהוי מגלג ואמר דעלת לפומיה דאריא בשלם ונפקת בשלם, כך דיינו שניכנסו באומה זו בשלום ויצאנו בשלום.(לב) [ויבאו

47

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צג

 ששניהם משולים כאריה שנ' דן גור אריה (דברים לג כב), שיני כפירים נתעו אילו גיבורים שליוסף, [שכיון שכעס יהודה נשרו שיניהם של כולם, א"ר יהושע בן לוי אף אחיו של יוסף] בשעה שראו את יהודה שכעס אף הן נתמלאו חימה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים שנ' ליש אבד מבלי טרף (איוב ד יא) זה יהודה שמסר עצמו על בנימן, אמ' שמא ימחול לי הקב"ה על אותו עון שהטעיתי את אבא ואמרתי לו אני מביאו לך, [ובני לביא יתפרדו (שם שם /איוב ד'/) אילו אחיו], באותה שעה נתמלאו חמה על יוסף, כיון שראה יוסף סימנין של יהודה שהוא כועס בהן

48

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 זה הקשת.(ט) [גור אריה יהודה] אמ' ר' חמא בר' חנינא זה משיח בן דוד שיצא משני שבטים, אביו מיהודה ואמו מדן, ובשניהן כת' אריות גור אריה יהודה, דן גור אריה (דברים לג כב).מטרף בני עלית אמ' לו ליהודה בני מסולק אתה מאותו עון שאמרתי טרף טרף יוסף (בראשית לז לג).(י) [לא יסור שבט מיהודה] אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את עם ישראל במקל, ומחקק מבין רגליו אילו נשיאים שלבית רבי שמלמדים תורה ברבים בארץ ישראל, ד"א לא יסור שבט מיהודה זה משיח בן דוד שעתיד לרדות את המלכות במקל שנ' תרעם בשבט ברזל (תהלים ב ט), ומחוקק

49

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויגש פרשה צה

 ר' ברכיה וזאת הברכה (דברים לג א) וזאת ליהודה (שם שם /דברים ל"ג/ ז) אלא מיכן שהמלך שקול כנגד הכל, אמ' ר' יצחק אתם תהיו לעבר אחד ואני וגו' (ש"א =שמואל א'= יד מ) מיכן שהמלך שקול כנגד הכל.לפניו לזה שהוא עתיד ליטול מלכות לפניו, שור אם טרף ארי בא ומציל, ארי אם טרף אין שור בא ומציל, יהודה ויוסף יטול יוסף שהוא לשעה ואחרכך יהודה שהוא לעולם, זאב אם יטרף ארי בא ומציל, ארי אם יטרף אין זאב בא ומציל, יהודה ובנימן יטול בנימן שהוא לשעה ואחר כך יהודה שהוא לעולם, שלו ובית העולמים תיטול שלו שהיא לשעה

50

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כב

 ישראל הה"ד (ישעיה סו) שוחט השור מכה איש זובח השה עורף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבונה מברך און ר"י ורשב"ל ר' יוחנן אמר כל מי שהוא גוזל את חבירו שוה פרוטה מעלין עליו כאלו הורגו ואית ליה קריין סגין שנאמר שוחט השור מכה איש (יחזקאל יט) וילמד לטרף טרף אדם אכל (משלי א) כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח (יואל ד) מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם (שמואל ב כא) ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו ואשר דמה לנו נשמדנו מהתיצב בכל וגו' וכי הוא הרגן או דמה להן אלא על ידי שהחריב

1234567891011121314151617181920