טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ויזכור אלקים את נח

 גאותא דימא וכו': וגאות הים ההוא, הוא חוט אחד של השמאל, המעלה את גלי הים למעלה ובו הוא מתעלה אבל אם לא היה מגיע לו חוט ההוא. של חסד, מימין, לא היה מתעלה לעולם, כי כאשר חוט ההוא של שמאל, יורד לים, והים נאחז בו, אזי מתעוררים גליו ושואגים לטרוף טרף. כי אינם יכולים לקבל וליזון משפע החכמה מפני חסרון חסדים (כנ"ל בדיבור הסמוך) וע"כ נמצאים רעבים ושואגים לטרף, עד שהקב"ה מחזיר הגלים לאחוריהם וחוזרים למקומם. דהיינו שממשיך החוט של חסד ומלביש החכמה בחסדים ואז הוא מושך גלי הים בחזרה. כנ"ל בדיבור הסמוך. שבזה מתתקנת החכמה ויכולה להאיר בשלמות. הרי

182

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר ויבאו שני המלאכים סדומה

 בכל מה שהם צריכים. ארץ היא המלכות, קצות הארץ היינו כל הנמשכים ממנה משום שהוא משגיח בה תמיד שכתוב, עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.[אות רלב] בגין דארץ וכו': משום שארץ זו, דהיינו המלכות, מה כתוב בה, ממרחק תביא לחמה. ואחר כך היא נותנת טרף ומזון לכל חיות השדה, שהם המלאכים דבי"ע שכתוב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה.[אות רלג] וע"ד כי הוא וכו': ועל כן כתוב, כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמים יראה, דהיינו לכל בני העולם, לתת להם מזונות וכלכלה לפי צרכו של כל אחד ואחד. שכתוב פותח את

183

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר אשתך כגפן פוריה

 דהיינו הנוקבא, שהיתה שמחה בקציר שלו, וה"ס קו שמאל, כי קצירת השדה מהארת שמאל הוא. וקציר, פירושו תכלית הנרצה מעבודת השדה. ואומרו, בקציר שלו, ה"ס דבעלה אתעטר בה, והיא לא אתעטרת בבעלה. ב) היא כאשר יגילו בחלקם שלל. כאשר יגילו שאר צבאות ומרכבות שלמטה מן הנוקבא, בזמן שמחלקים שלל וטורפים טרף בראש הכל, דהיינו רישא עלאה דאברהם אתדבק בו כנ"ל, שה"ס קו ימין חסד כנ"ל. וזה שיעור הכתוב הרבית הגוי, שהרבה והגדיל את ישראל, לו הגדלת השמחה, ה"ס קו ימין בבחינת ראש עליון כנ"ל, וישראל שמחו לפניך, בב' בחינות בימין ושמאל להיותם קו אמצעי הכולל ב' הקוין. א) כשמחת בקציר

184

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר וימצא דודאים בשדה

 ק"ג אות ק"י) וז"ש דהא בכל אינון תקונין וכו' כמבואר.[אות רד] סטר דרום אימתי וכו': מתי נתעורר אליה צד דרום, שהוא החסד, למצוא סבה כדי לברך אותה, דהיינו להמשיך לה חסדים, הוא בימי קציר חטים, שפירושו, בעת שמחלק שלל לצבאותיה, דהיינו המלאכים, בסו"ה ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו', ולכל קוצרי השדה דהיינו לאותם הנשמות שזוכים לקבל פירותיה של הנוקבא הנקראת שדה. מיד, ויבא אותם אל לאה אמו, שפירושו, שהעלה הריח וההתעוררות שלהם, אל עולם העליון שנתכסה, המכונה לאה כדי שישפיע ברכות לעולם התחתון, שנק' רחל.[אות רה] וכד אתברכא וכו': וכאשר נתברכו הדודאים, דהיינו שנתלבשו בחסדים, מקבלים

185

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר לא תחרוש בשור ובחמור

 אות קמד] מיד מה כתיב ותצא דינה וגו': ובארוהו החברים. בוא וראה, הרבה מדרגות ובחינות מתפרדות למעלה, אלו לקדושה ואלו לסטרא אחרא בסוד הכתוב זה לעומת זה עשה אלקים וגו'. וכולן הן משונות אלו מאלו, מהן לחסד ומהן לדינים. חיות משונות אלו מאלו, אלו מצירים לשלוט על אלו, ולטרף טרף, כל אחד ואחד למינו.[אות קמה] מסטרא דרוח מסאבא וכו': מצד רוח הטומאה מתפרדות הרבה מדרגות, וכולן אורבות לצרור על הקדושה, אלו לעומת אלו, שכתוב, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי כשמתחברים הם מחריבים העולם.[אות קמו] ותא חזי תיאובתא וכו': ובוא וראה. תאותם של מדרגות הטומאה אינה אלא לצרור

186

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר חצות לילה ותפלת השחר

 ויש מעלה במצב הא', להיותה נשלמת בחכמה, וקומתה שוה עם ז"א, אבל כנגד זה יש בה גרעון שמפאת חסרון אור החסדים גם החכמה שבה אינה מאירה והיא חשך. ואת המצב הזה ממשיכים לה ע"י תפלת ערבית ועסק התורה בחצות לילה ואילך, והוא סוד זווג הלילה, בסו"ה ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ויש מעלה במצב הב', שאז מקבלת חסדים מז"א, והחכמה שבה מתלבשת בחסדים והמוחין מאירים בה בכל השלמות. אבל כנגד זה יש בה גרעון אז, כי נתמעטה קומתה ונעשתה טפלה לז"א, ואין לה משהו מעצמה אלא מה שנותן לה ז"א. (ועיין בענין זה לעיל בראשית א' דף

187

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויוסף הורד מצרימה

 הקב"ה ביום ובלילה כראוי. והקב"ה מתעלה בששה אלו. דהיינו ג' של יום וג' של לילה, האמורים.[אות רב] ההוא חיותא קדישא וכו': אותה החיה העומדת עליהם למעלה (כנ"ל אות ר') שהיא הנוקבא, עומדת גם על ישראל למטה, כדי לתקן הכל כראוי. מה כתוב בה, ותקם בעוד לילה ותתן טרף וגו'. ותתן טרף לביתה, אלו הם המחנות של מעלה, שהם תלת משריין הנ"ל. וחק לנערותיה. אלו מחנות ישראל שלמטה. ועל כן כבוד הקב"ה מתעלה מכל הצדדים, מלמעלה ומלמטה, וע"כ הכל ברשותו עומד והכל הוא ברצונו.[אות רג] האומר לחרס ולא יזרח: ר"ש אמר, זהו יוסף. בשעה שמכרוהו למצרים. ובעד ככבים יחתום

188

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ותרב חכמת שלמה

 תקיפא דאחיד על טרפיה, ב' הקוין שמחזה ולמעלה מכונים ידים, וב' הקוין שמחזה ולמטה מכונים רגלים, והם נאחזים להאיר בשלמות, רק על ידי מסך דחירק המקובל ממדת הדין שבאלו השערות שהוא סוד מנעולא, ומשום שעל ידי מסך מדין הקשה הזה מתמעט קו השמאל מג"ר שלו כנ"ל, ע"כ מכונה זה בשם טרף, כי המסך דחירק טורף הג"ר דקו שמאל, וע"כ מדמהו כאריה תקיפא דאחיד על טרפיה, וז"ש ועל דא כתיב וטרף ואין מציל. כי בעת שמסך מדין הקשה הזה עולה למ"ן לקו אמצעי, אז וטרף את קו השמאל מג"ר שלו ואין מציל, וע"כ מתיחדים תכף ב' הקוים זה בזה המכונים ידים

189

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר עבדו את ה' ביראה

 שתים הללו, הם שתי תפלות, שני קרבנות ליום הם כנגד שתים אלו שהם שמחה ורננה, שמחה בבקר, ורננה בערב, ועל זה את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים.[אות תיח] וע"ד צלותא דערבית וכו': ועל כן תפלת ערבית היא רשות, כי בשעה ההיא מחלקת טרף לכל הצבאות, ואין השעה אז להתברך, אלא לתת מזונות, ביום היא מתברכת משני צדדים, אלו, מחסד וגבורה בבוקר ובערב מתוך שמחה ורננה, ובלילה היא מחלקת הברכות לכל כראוי. ז"ש, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו'.

190

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ג' משמורות

 שהם י"ב של הנוקבא, ביום למעלה, בלילה למטה, י"ב דז"א הם למעלה וי"ב דנוקבא הם למטה, כלומר שמקבלים מי"ב דז"א שהם למעלה, וכולם הם, זה כנגד זה. אלו י"ב שעות שבלילה מתחלקים לשלשה חלקים, שהם ג' משמרות כנ"ל, וכמה חיילות ממונים עומדים תחתיהם מדרגות אחר מדרגות, שכולם ממונים בלילה, ומקבלים טרף מתחילה, ואח"כ אומרים שירה, כמ"ש לפנינו. והוא כמש"כ, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו'.[אות תס] וכדין כד אתפליג וכו': ואז כאשר נחלק הלילה נמצאים ב' סדרים מצד זה וב' סדרים מצד האחר. ורוח עליון יוצא ביניהם. ואז כל האילנות שבגן עדן, כולם, פותחים בשירה, והקב"ה נכנס בגן

1234567891011121314151617181920