טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השביעי קדש קדשים

 מאן דאתקדש בהאי גוונא בצלותא כדקאמרן, וקשר קשרין, וייחד יחודין, ויתכוון בכלא כדקא יאות, ולא יסטי לימינא ולשמאלא. צלותיה לא אהדר בריקניא. קב"ה גזיר ואיהו מבטל. על דא כתיב ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. אית ליה חולקא בעלמא דין, ובעלמא דאתי.[אות תתכח] כתיב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו' מההוא רבויא דברכאן, וקדושה, ותוספת קדושה דקא נטלא. כד"א ולערב יחלק שלל, דפליגת חולקא לכלא, ואפילו לסטרא אחרא חולקא בלחודהא.[אות תתכט] ורזא דא, רזא לבני מהימנותא. חולקא דסטרא אחרא מסאבא, כל אינון חובין, וכל אינון חטאין, דההוא ב"נ דקשר קשרין דיחודא, דאתודה עלייהו, כלהו שריין עליה דסט"א. ואינון

162

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר על כן עלמות אהבוך

 אתרק משחא מדרגא לדרגא, באינון דרגין דאקרון שמא קדישא, הה"ד, שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך. מאי עלמות. כמה דאוקימנא עולמות, עולמות ממש, ד"א על כן עלמות אהבוך. כד"א, על עלמות שיר. וכלא חד.[אות מח] ובספרא דרב המנונא סבא כתיב, מאי עולמות. כמה דאת אמר, ותתן טרף לביתה וחק (דף נ"ט ע"א) לנערותיה. נערותיה הני עלמות, אהבוך, לברכא שמך, ולזמרא קמך, ומתמן אשתכחן ברכאן בכלהו תתאי, ומתברכין עלאין ותתאין.[אות מט] ד"א ע"כ עלמות אהבוך. שפיר הוא מאן דאמר. על מות אהבוך, דהא במלה דא מאריהון דדינין אתבסמן, ובגין דהאי קטרת, אתקטר במשחא דלעילא יתיר, אתחשב קמיה דקב"ה,

163

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר הנה מטתו שלשלמה

 אות עב] מימיניה, שננא דחרבא תקיפא, משמאליה גומרי דנורא תקיפא, דמתאחדא בגליפוי, בשבעין אלף להטי נורא דאכלא, ואינון שתין מזייני זיוני קשיין, מאינון גבורן תקיפן, דההיא גבורה עלאה דקב"ה. הה"ד מגבורי ישראל.[אות עג] ותאנא, בהאי ערסא, מה כתיב בה, ותקם בעוד לילה, כד ינקא מסטרא דדינא. ותתן טרף לביתה. מאי טרף, כד"א וטרף ואין מציל. הה"ד כלם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, זמינין בכל אתר למעבד דינא, ואקרון מארי דיבבא ויללה.[אות עד] איש חרבו על ירכו. כד"א, חגור חרבך על ירך גבור. מפחד בלילות. הא אוקמוה, מפחדה דגיהנם וכו' אבל מפחד בלילות, כלומר, כל דא מאן אתר נטלין, מפחד,

164

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר כלאים ושעטנז

 נמוסין גזירין מדינא, על דינא נטלין, ועל דינא קיימין. לית מאן דנפיק (דף פ"ו ע"ב) מן קיומיה לבר.[אות קט] וכלהו ממנן, מן יומא דאתברי עלמא, מתפקדן שלטונין על כל מלה ומלה. וכלהו נטלין על נימוסא אחרא עלאה, דנטלין כל חד וחד. כמה דכתיב, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. כיון דנטלין ההוא חק, כלהו אקרון חקות, וההוא חק דאתייהיב להו, מן שמיא קא אתי, וכדין אתקרון חקות שמים. ומנלן דמן שמים קא אתיין. דכתיב כי חק לישראל הוא.[אות קי] וע"ד כתיב, את חקותי תשמורו בגין דכל חד וחד ממנא על מלה ידיעא בעלמא, בההוא חק. בגין

165

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר טרף נתן ליראיו

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר טרף נתן ליראיו[אות ל] רבי שמעון הוה אזיל בארחא, והוו עמיה ר' יהודה ור' יוסי ור' חזקיה. פתח ר"ש ואמר, טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו. טרף נתן ליראיו, אלין אינון זכאין, אינון דחלי דקב"ה, דכל מאן דדחיל ליה, אתקרי מאינשי דביתא דמלכא, ועליה כתיב, אשרי איש ירא את יי'.[אות לא] מהו טרף נתן ליראיו. אלא כמה דכתיב, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה. מהכא אוליפנא, דכל ב"נ דלעי באורייתא בליליא, וקם בפלגות ליליא, בשעתא דכנסת ישראל אתערת לאתקנא ביתא למלכא, האי אשתתף בהדה, והאי אקרי מבי מלכא, ויהבין ליה כל

166

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת בהר מאמר יחוד קב"ה ושכינתיה

 ואפרכסוי ושולטני מלכותא שלחי ליה כמה דורוני, אמר, מאן דבעי למשלח לי דורונא, לא ישלח אלא בידא דמטרוניתא, לקיים בה ומלכותו בכל משלה. ובג"ד אתקריאת שכינתא קרבן לה', עולה לה', אשם לה', ואפילו קרבן נדות ויולדות ומצורעים וזבים וזבות, כלא צריך לקרבא ליי', ושכינתיה, ולבתר איהי פליגת לכלא הה"ד ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, ואפילו מזונא דחיוון, כגון קרבן שעורים מאכל בעירן, ומאכל עבדים ושפחות דבי מלכא, ואפילו דכלבי ודחמרי וגמלי, לקיים בה ומלכותו בכל משלה. ומנלן דעל ידהא פליג כלא, דכתיב ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה.[אות מז] בגין דקב"ה בן י"ה, ו' בן י"ה, כליל יה"ו. ושלימו דיליה

167

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר העטרה של משיח

 לעילא על רישיה, ויונה תבאת (דף קס"ה ע"א) ועטרה בפומה, ויקבלון לה אלין תרין נשרין.[אות קנ] דוד מלכא, זית רענן אקרי קמיה קב"ה, דכתיב ואני כזית רענן בבית וגו'. עלה זית, דא מלכא משיחא בריה דדוד. ודא איהו דרמיז יונה דא ביומוי דנח, דכתיב והנה עלה זית טרף בפיה. ההוא עלה זית, טרף וחטף ליקרא דיליה. במה. בפיה. דקיימא על רישיה, ומקבלא יקר מהאי יונה והאי דכתיב טרף, ולא טרפה, כדכורא דא, דעביד חילא ונצח. במתיבתא דרקיע, יונה דכר הוא, מגו דאקרי יונה, כתיב כנוקבא, וכתיב כדכורא, בזמנא דמקבלא יקר דא.[אות קנא] מגדל דא כד תב לאתריה, נהיר

168

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ויקח בלק את בלעם

 פומהון על ערסייהו, בשמע ישראל. ובעאן רחמי קמי מלכא קדישא, בכמה קראי דרחמי.[אות תעז] ר' אבא אמר, הן עם כלביא יקום. זמינין האי עמא, למיקם על כל עמין עכו"ם, כאריה גיבר ותקיף, ויתרמי עלייהו. ארחייהו דכל ארייוותא למשכב על טרפייהו, אבל עמא דא לא ישכב, עד יאכל טרף.[אות תעח] ד"א הן עם כלביא יקום, לקרבא קרבנין ועלוון קמי מלכהון, על גבי מדבחא. ותאנא, בשעתא דקורבנא אתוקד על גבי מדבחא, הוו חמן דיוקנא דחד אריה רביע על ההוא קרבנא, ואכיל ליה.[אות תעט] ואמר רבי אבא, אוריא"ל מלאכא עלאה הוה, וחמאן ליה בדיוקנא דאריא תקיפא, רביע על מדבחא, ואכיל

169

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר אילת השחר

 שעתא, ואצטריכת למזונא לה ולכל חיון. איהי אזלת למרחיק לארח רחיקא. ואתיאת ואובילת מזונא. ולא בעאת למיכל, עד דתיתי ותתהדר לאתרהא. אמאי. בגין דיתכנשון לגבה שאר חיון, ותחלק לון מההוא מזונא. וכד אתת, מתכנשין לגבה כל שאר חיון, והיא קיימא באמצעיתא, ופלגת לכל חד וחד. וסימן, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו'. וממה דפליגת לון, איהי שבעה, כאלו אכלה יתיר מיכלא מכלא.[אות תרצג] וכד ייתי צפרא דאקרי שחר. ייתי לה חבלים דגלותא. ובגין דא, אתקריאת אילת השחר. על שם קדרותא דצפרא. דחבלים לה כיולדה. הה"ד, כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה וגו'.[אות תרצד] אימתי פלגת להון.

170

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר לחם הפנים דאינון י"ב פנים

 מצלין ובעון בעותין, כן יכבשו רחמיך את כעסך. וביה כבשי דרחמנא למה לך.[אות תשנט] ובנהמא דאורייתא, אית סלת דיהב ליה מלכא, לאינון דאתמר עלייהו, כל ישראל בני מלכים. מיכלא דצדיקייא. ואית נהמא דאורייתא, דאיהו פסולת, לאינון עבדין ושפחות, דבי מלכא. ובג"ד במטרוניתא אתמר ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, דאינון מארי מתניתין. ובג"ד אתמר במיכלא דמלכא, ועשירית האיפה סולת ודאי, ודא יו"ד מן אדני, איהי עשירית. ודא סלת דמיכלא דמלכא אשתכחת.[אות תשס] קום בוצינא קדישא, אנת ורבי אלעזר ברך, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי חייא, ורבי יודאי, לתקנא דורונא למלכא, ולקרבא כל אברין, דאינון

1234567891011121314151617181920