טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר עבדו את ה' ביראה

 הכבש השני תעשה בין הערבים.[אות תיח] ועל דא, צלותא דערבית רשות איהי, בגין דההיא שעתא מחלק טרפא לכל חילהא, ולאו שעתא לאדכרא אלא למיהב מזונא. ביממא היא מתברכת מתרין סטרין אלין, בצפרא וברמשא מגו שמחה ורננה, ובליליא פליג ברכאן לכלא כדקא חזי, הה"ד ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו'.

152

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר יהודה אתה יודוך אחיך

 דכתיב שרים וישתחוו, השתא דאמר ישתחוו, לאחזאה דישראל כלהו בלחודייהו, כלהו יפלחון לרישא דגולה, לראש דבבל, ולא שאר עמין.[אות תקעז] גור אריה יהודה, בקדמיתא גור, ולבתר אריה, ורזא דמלה בקדמיתא נער, ולבתר איש, יי' איש מלחמה. מטרף בני עלית, מאי מטרף. לאכללא מלאך המות, דאיהו קיימא על טרף, לשיצאה בני עלמא, ולא משזיב, כד"א וטרף ואין מציל. ומההוא טרף אסתלקת שכינתא.[אות תקעח] כרע: בגלותא דבבל. רבץ: בגלותא דאדום. כאריה: דאיהו תקיפא. וכלביא: דאיהו תקיפא יתיר, כך ישראל תקיפין אינון דבני עלמא עעכו"ם, מפתין ודחקין לון, ואינון קיימי בדתיהון ובנימוסיהון כאריה וכלביא.[אות תקעט] כך שכינתא, דאע"ג דכתיב, נפלה

153

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר אין כסף נחשב בימי שלמה

 לאתחשכא, והוה שלמה מהדר על פתחין, ואמר, אני קהלת, ולא הוה מאן דיעבד עמיה חסד, מ"ט, בגין דדחה ימינא, ולא חשיב ליה, הה"ד, אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה.[אות תתמב] וע"ד, כל דאסגי תושבחן לגבי קב"ה, אסגי שלמא לעילא, בגיני כך הקשיבי לישה. כתיב ליש אובד מבלי טרף וגו', ליש היינו לישה, כדכתיב, חק חקה. אובד: כדכתיב, ובאו האובדים. מבלי טרף: בגין, דאיהי תבעה עליה למיהב, כדכתיב, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה.[אות תתמג] ובני לביא יתפרדו. בגין, דכלהו חיילין, כד איהי יהיבת, להון טרף, כלהו מתחברן כחד, וינקין כחד. וכד איהי יתבא מבלי טרף, דגרם גלותא, ודאי

154

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר שיר השירים אשר לשלמה

 אלו מימין, ואלו משמאל, אלו מקשיבים שירת היום, שירתם של ישראל קדוש. רבי יצחק אמר, אותם שאומרים שירה בלילה, מקשיבים שירתם של ישראל ביום, הדא הוא דכתיב, חברים מקשיבים לקולך.[אות שכה] אמר רבי שמעון, כת אחת, כלולה משלש כתות, אומרת שירה בלילה. הה"ד, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה.[אות שכו] אמר רבי אלעזר, עשרה דברים נבראו ביום ראשון, מהם מדת לילה, ומהם מדת יום, ועל מדת לילה כתיב, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה. כד"א, אפו טרף. וכתיב, וטרף ואין מציל. וחק לנערותיה, כמה דאת אמר חק ומשפט. חקיו ומשפטיו. כי חק לישראל הוא משפט וגו'. מכאן שמה"ד

155

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר ולא מצאו מים

 חזי בקדמיתא כד עאלו ישראל בקיימא דקב"ה, לא עאלו כדקא יאות. מאי טעמא. בגין דאתגזרו ולא אתפרעו, ולא אתגלייא רשימא קדישא. כיון דמטו הכא, מה כתיב, שם שם לו חק ומשפט. תמן עאלו ישראל בתרין חולקין קדישין, בההוא גלויא דאתגליא רשימא דלהון, ואקרון חק ומשפט. חק: כמה דאת אמר ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. ומשפט: כמה דאתמר משפט לאלהי יעקב. ושם נסהו, בההוא את קדישא. כד"א, כי חק לישראל הוא. בספרא דרב ייבא סבא, אמר מלה על ההוא חוטרא קדישא.

156

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר וישמע יתרו

 ואודי למלכא קדישא. והוא אשתדל באורייתא, בההיא שעתא כד רוח צפון אתער, והוה בטש באינון נימין דכנורא, וכנורא הוה מנגן ואמר שירה וכו', ומה שירה הוה קאמר.[אות יז] תא חזי, בשעתא דקב"ה אתער לגבי כל אינון רתיכין, למיהב לון טרפא, כמה דאוקימנא דכתיב, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. כדין, כלהו בחדו, פתחי ואמרי, אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. כד רוח צפון אתער ונחית לעלמא, נשיב ואמר, לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך. כנור בשעתא דאיהו מנגנא ביה בההוא רוחא, פתח ואמר יודוך עמים כלם. דוד כד הוה קם ואתער עליה רוח קדשא, פתח ואמר,

157

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר ואנשי קדש תהיון לי

 קדוש ובגיני כך קדש, הוא כללא, דכלא אתכליל ביה. וישראל כד אתכלל בהו מהימנותא שלימתא קדש אקרון, כללא דכלא, דכתיב קדש ישראל ליי'. ובגיני כך, ואנשי קדש תהיון לי.[אות תקט] לגיון חד שאיל לר' אבא, א"ל, לא כתיב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אי הכי, מאי דכתיב, טרף נתן ליראיו. טרף נתן לכלבים מבעי ליה, אמאי נתן ליראיו. א"ל, ריקא, מי כתיב טרפה נתן ליראיו, טרף כתיב. ואי תימא, טרף כטרפה. נתן ליראיו ודאי דמלה דא, לא יהביה לאזדהרא ביה, אלא לאינון דחלי שמיה, ודחלין ליה. בג"כ האי מלה לא יהיב לכו, דהא ידע דאתון לא דחלין ליה, ולא

158

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר נפש רוח ונשמה

 עד דנשמה אתקשרת בדוכתהא לעילא, וכדין כולהו מתקשרין בדוכתייהו.[אות רפט] בגין דכל הני תלת, קשורא חדא אינון, כגוונא דלעילא, ברזא דנפש רוח ונשמה, דכלא חד, וקשורא חד. נפש: לית לה נהורא מגרמה כלום, ודא איהו דמשתתפא ברזא דגופא חד, לאענגא ולמיזן ליה, בכל מה דאצטריך, כד"א ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. ביתה, דא איהו גופא, דאיהי זנא ליה. ונערותיה, אלין אינון שייפין דהאי גופא.[אות רצ] רוח: דא איהו דרכיב על האי נפש, ושליט עלה, ונהיר לה בכל מה דאצטריך, ונפש איהו כרסייא להאי רוח. נשמה: איהי דאפיקת להאי רוחא, ושליטת עליה, ונהירת ליה בההוא נהורא דחיין, וההוא רוח

159

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תצוה מאמר חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו

 זר, דא איהו בר נש כדקא יאות. דא איהו עבדא דמאריה, דא איהו גבר שלים.[אות נה] ואי ההוא בר נש לא נטיר לה, ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה, למשרי באתריה סטרא אחרא. ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה, ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה, ודא איהו טרף נפשו באפו. איהו טריף ועקר נפשיה, בגין רוגזיה, ואשרי בגויה אל זר. ועל דא כתיב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, דההיא נשמתא קדישא טריף לה, וסאיב לה, בגין אפו. אשר נשמה (דף קפ"ב ע"ב) אחלף באפו. כי במה נחשב הוא. כו"ם אתחשיב ההוא בר נש.[אות נו] ומאן דאתחבר

160

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת ויקהל מאמר נשמה יתירה

 בה, ודא הוא וינפש, ווי נפש, דאבדת מה דאבדת.[אות קצד] עונתן דחכימין, דידעי רזין עלאין, מליליא דשבתא לליליא דשבתא, ואוקמוה. אבל מלה דא שאילנא לבוצינא קדישא, דהא חזינן דהאי כתרא תתאה, נקטא מה דנקטא ביממא, ובליליא יהיב מזונא לכל חיליה, כמה דאוקמוה, דכתיב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. נקטא ביממא, ויהבא בליליא. והשתא אמר מר דזווגא אשתכח בהאי ליליא.[אות קצה] אמר, ודאי זווגא אשתכח בליליא דא. מ"ט. בגין דהאי ליליא, אפרישת נשמתין לכל אינון (דף ר"ה ע"א) חכימין, דידעין רזין דחכמתא. וחבורא, וזווגא, לא אשתכח ביומא אחרא בכל חדוה, בלא ערבוביא אחרא, כגון דא. בגין

1234567891011121314151617181920