טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 כללא דתמני סרי צלותין תלת זמנין ביומא סלקין בשית יומין ח"י ועל שמיה אתקרי תפלת כל פ"ה ביומין דחול אייתי לה מזונא על ידי שליח אבל בשבת ויומין טבין אייתי לה מזונא על ידי דקודשא בריך הוא ווי לאתתא דאתפרנסת על ידי שליחא והא אוקמוהו ביונה דאמר והנה עלה זית טרף בפיה ואמאי עלה זית אלא אמרת יונה רבון עלמין תהא מזונא דילי מסורה בידך ותהא מרירא כזית ולא תהא מתוקה ומסורה ביד שליח ושליח בהאי אתר דא מטטרו"ן ועוד שכינתא אתקריאת צלותא דפסחא מסטרא דימינא צלותא דראש השנה מסטרא דשמאלא צלותא דשבועות מסטרא דעמודא דאמצעיתא יקו"ק איהי בכל אתר

142

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נח

 פני כל הארץ. אפיק לה תניינות ויוסף שלח את היונה מאתו ומגו דוחקא וצערא ותבא אליו היונה לעת ערב דלא הות נהרא לון שעתא דרווחא כמה דהוה בקדמיתא ואתחשך לה יומא ואתערב לה שמשא ומה אמרת לנח ולבנוי מצאוני השומרים הסובבים בעיר אלין נטרי תרעי ירושלים. ועכ"ד והנה עלה זית טרף בפיה ועל דא וידע נח כי קלו המים ואתתקפו מלאכי דקדושה על מלאכי חבלה. וייחל עוד שבעת ימים אחרים כו' ולא יספה כו' חרבו המים מעל הארץ. בתר דאסתתר ואעבר ההוא זימנא דשליט מלאך המות ואתעברו חייבין מעלמא מה כתיב ויזכור אלהים את נח. ספינתא אמתילת לתיבותא דנח ואית

143

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תבא

 זמן. אינון חיים תלוין קמן וספיקן. ועיקרא איהו [דף צח עמוד ב] ויציבן מלין. כתב פתקא לעידן רמשא ושויה בפום שפנינא ואזלת לגביה דרבי יוסי דהוה בדוכתיה ועינוי מחכאן. כיון דחמא לה אמר שפנינא כמא את מהימנא מכל עופא דשמיא קרא עליה ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה. נטל פתקא ועאל לגבי חברייא ואחמי לון (וחזי) [וסחי] לון עובדא תווהו. בכה רבי יהודה ואמר ווי אע"ג דלא ידעינן ליה מקום שיפול העץ שם יהוא [קהלת ד]. אתר דבר יוחאי תמן חברייא בהדיה ומתערין מניה ואולפין מניה. זכאה נפשיה דבר יוחאי דקב"ה עביד עמיה נסין ואיהו גזיר

144

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 הרי הוא כמאן דאכל מזבחי מתים דא ע"ז דכתיב כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום. ע"ז איקרי קיא צואה בגין דהקב"ה פליג חולקין בכל יומא ובכל ליליא מזונין לעלמא לעילאי ולתתאי. בליליא לאינון מלאכין דממנן על דוכתייהו ושליטי בליליא אכלי בליליא כד"א [שם לא] ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ביממא לאינון מלאכין דממנין על דוכתייהו ושליטי ביממא פליג לון הקב"ה מזונא ביממא כיון דפליג לון. לבתרייהו פליג [מזוני] לכל בני עלמא דא. כל אינון מלאכין דלעילא בעוד דאכלי מזונייהו כולהו משבחן ומודן ומנשאן למאריהון ולבתר אוף הכי. כגוונא דא ישראל לתתא אצטריך להון כהאי גוונא

145

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי רקיע

 אתכלילו ולא אתיישרו דא בדא. חמש מאה שנין אינון, דאילנא דחיי דביק בהו למיעבד איבין ותולדין לעלמא, וכל מימוי דבראשית, דנגדין ואתמשכן מבראשית, אתפלגו תחותוי על ידיה. ודוד מלכא נקיט כלא, ואיהו פליג לבתר. דכתיב ויחלק לכל העם לכל המון וגו'. וכתיב תתן להם ילקוטון. וכתיב ותקם בעוד לילה ותתן טרף וגו'.[אות סד] בשעתא דאתער מחלוקת בתוקפא דשמאלא, אסגי ואתקף הורפילא דטיפסא, ונפקו מתמן טסירין, ואקרישו מיד בלא לחותא כלל, והוו דכר ונוקבא, ומנהון אתפרשו זיינין בישין לזנייהו, והכא תקיפו דרוח מסאבא בכל אנון תוקפין טסירין, ואינון רזא דערלה. אילין אתקפו בזיינין תקיפין, חד אפעה וחד נחש, ותרוייהו חד.

146

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר ב' המאורות הגדולים

 שלטנו כדקא חזי.[אות קכה] מאור גדול שלטנו ביממא, מאור קטן שלטנו בליליא, ורזא דא מהכא שלטנותא דדכורא ביממא, למלאה ביתיה, בכל מה דאצטריך, ולאעלא ביה טרפא ומזונא, כיון דעאל ליליא, ונוקבא נקיט כלא, לית שולטנו דביתא בר דנוקבא, דהא כדין שלטנו דילה, דכתיב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה, היא, ולא הוא. ממשלת היום דדכורא, ממשלת הלילה דנוקבא.[אות קכו] מאור גדול, דא הוא שמשא, ואית ביה תרין עשר פתחין, אית ביה תרי עשר שעתי, ושמשא שליט על יומא, מאור קטן, אית ביה תרי עשר פתחין, ודא סיהרא, ושלטא על ליליא, וליליא אית ביה תריסר שעתי, ועל דא ביום

147

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר צהלי קולך- עניה ענתות

 עניה ענתות. האי קרא אוקמוה חבריא, אבל האי קרא על כנסת ישראל אתמר. צהלי קולך בת גלים, ברתיה דאברהם אבינו. הכי אוקמוה, בת גלים כדכתיב גל נעול. גלים אינון נהורין דמתכנשי ואזלי ועאלין לגווה, ומליין לה כדכתיב שלחיך פרדס רמונים.[אות פה] הקשיבי לישה. כד"א ליש אובד מבלי טרף, ליש דכר, לישה נוקבא. אמאי אקרי ליש, אי משום דכתיב ליש גבור בבהמה או משום דכתיב ליש אובד מבלי טרף. אלא כלא איהו ליש: גבורה תתאה, ודאתי מגבורה עלאה; ליש אובד מבלי טרף, בשעתא דאינון נחלין מסתלקין ולא עאלין לגווה, כדין אתקרי לישה, דאבידת מבלי טרף, דכתיב ליש אובד מבלי (דף

148

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר ההוא יודאי

 אות צו] אמר לון, ודאי ההוא אתר דאנן דיירי ביה, הוא זעיר, וכלהו עסקי באורייתא. ואית עלן צורבא מרבנן, רבי יצחק בר יוסי מחוזאה שמיה, ובכל יומא ויומא אמר לן מלין חדתין באורייתא. ואמר, דהא בחג זמנא הוא, לשלטאה. אזי עבר על נפשנו המים הזידונים, ברוך ה' שלא נתננו טרף לשניהם, וכי אית שינים למים. אלא אינון שאר עמין. אינון רברבין ממנן על שאר עמין עכו"ם ומתברכאן מסטרייהו דישראל, וקרינן לון מים הזידונים, כמא דאת אמר המים הזידונים.[אות צז] ובגין לשלטאה עלייהו אתינא ברזא דשמא קדישא, באינון ארבע מינין שבלולב, לרצויי ליה לקב"ה, ולשלטאה (דף סד ע"א) עלייהו ברזא

149

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וירא מאמר ויבאו שני המלאכים סדומה

 לון מזונא, ולספקא לון מכל מה דאצטריכו, בגין דאיהו אשגח בה תדיר, דכתיב תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.[אות רלב] בגין דארץ דא, מה כתיב בה, ממרחק תביא לחמה. ולבתר איהי יהבת מזונא וטרפא, לכל אינון חיון ברא, דכתיב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה.[אות רלג] וע"ד כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה. לכלהו בני עלמא, למיהב לון מזונא וספוקא, לכל מה דאצטריך כל חד וחד, דכתיב, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון.[אות רלד] ד"א כי הוא לקצות הארץ יביט. לאסתכלא עובדוי דבר נש, ולאשגחא בכל מה

150

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישב מאמר ויוסף הורד מצרימה

 תלת זמנין ביממא, לקבל תלת זמנין דליליא, וקיימין אלין לקביל אלין, עד דיסתלק יקרא דקב"ה, ביממא ובליליא כדקא יאות, וקב"ה אסתלק בהו בשית אלין.[אות רב] ההוא חיותא קדישא, דקיימא עלייהו לעילא, קיימא על ישראל לתתא, בגין לאתקנא כלא כדקא יאות, מה כתיב בה, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. ותתן טרף לביתה אלין אינון משיריין דלעילא, וחק לנערותיה, אלין משריין דישראל לתתא, ובג"כ יקרא דקב"ה אסתלק מכל סטרין, מעילא ומתתא. ועל דא כלא הוא ברשותיה קיימא, וכלא איהו ברעותיה.[אות רג] האומר לחרס ולא יזרח. רבי שמעון אמר, דא יוסף. ובעד כוכבים יחתום, אלין אינון אחוי, דכתיב

1234567891011121314151617181920