טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 קרא אוקמוה חבריא אבל האי קרא על כנסת ישראל אתמר צהלי קולך בת גלים ברתיה דאברהם אבינו הכי אוקמוה בת גלים כדכתיב (שיר ד') גל נעול, גלים אינון נהורין דמתכנשי ואזלי ועאלין לגווה ומליין לה כדכתיב (שם) שלחיך פרדס רמונים, הקשיבי לישה כמה דאת אמר (איוב ד') ליש אובד מבלי טרף, ליש דכר, לישה נוקבא, אמאי אקרי ליש אי משום דכתיב (משלי ל') ליש גבור בבהמה או משום דכתיב ליש אובד מבלי טרף, אלא כלא איהו ליש גבורה תתאה ודאתי מגבורה עלאה, ליש אובד מבלי טרף בשעתא דאינון נחלין מסתלקין ולא עאלין לגווה כדין אתקרי לישה דאבידת מבלי טרף דכתיב

122

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

 מזונא ולספקא לון מכל מה דאצטריכו בגין דאיהו אשגח בה תדיר דכתיב (דברים י"א) תמיד עיני יי' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה, בגין דארץ דא מה כתיב בה (משלי ל"א) ממרחק תביא לחמה ולבתר איהי יהבת מזונא וטרפא לכל אינון חיוון ברא דכתיב (שם) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, ועל דא כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה לכלהו בני עלמא למיהב לון מזונא וספוקא לכל מה דאצטריך כל חד וחד דכתיב (תהלים קמ"ה) פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, ד"א כי הוא לקצות הארץ יביט לאסתכלא עובדוי דב"נ ולאשגחא בכל מה

123

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

 ביממא לקבל תלת זמנין דליליא וקיימין אלין לקביל אלין עד דיסתלק יקרא דקודשא בריך הוא ביממא ובליליא כדקא יאות וקודשא בריך הוא אסתלק בהו בשית אלין, ההוא חיותא קדישא דקיימא עלייהו לעילא קיימא על ישראל לתתא בגין לאתקנא כלא כדקא יאות מה כתיב בה (משלי ל"א) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, ותתן טרף לביתה אלין אינון משיריין דלעילא, וחק לנערותיה אלין משריין דישראל לתתא ובגין כך יקרא דקודשא בריך הוא אסתלק מכל סטרין מעילא ומתתא, ועל דא כלא הוה (ס"א הוא) ברשותיה קיימא וכלא איהו ברעותיה, (איוב ט') האומר לחרס ולא יזרח, רבי שמעון אמר דא יוסף,

124

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 תעשה בין הערבים, ועל דא צלותא דערבית רשות איהי בגין דההיא שעתא מחלק טרפא לכל חילהא ולאו שעתא לאדכרא (נ"א לאתברכא) אלא למיהב מזונא, ביממא היא מתברכת מתרין סטרין אלין בצפרא וברמשא מגו שמחה ורננה ובליליא פליג ברכאן לכלא כדקא חזי הדא הוא דכתיב (משלי ל"א) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו', פתח ר' חזקיה ואמר (תהלים קמ"א) תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב אמאי מנחת ערב ולא צלותא [דף רל עמוד א] דצפרא דלא כתיב תכון תפלתי בבקר אלא הכי אתמר תכון תפלתי קטרת לפניך קטרת לא אתיא אלא על חדוה הדא הוא דכתיב (משלי כ"ז)

125

זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות

 שירת היום ואלו מקשיבים שירת הלילה שירתם של ישראל קדוש, רבי יצחק אמר אותם שאומרים שירה בלילה מקשיבים שירתם של ישראל ביום הדא הוא דכתיב (שיר ח) חברים מקשיבים לקולך, אמר רבי שמעון כת אחת כלולה משלש כתות אומרת שירה בלילה הדא הוא דכתיב (משלי לא) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה, אמר רבי אלעזר עשרה דברים נבראו ביום ראשון מהם מדת לילה ומהם מדת יום ועל מדת לילה כתיב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה כמא דאת אמר (איוב טז) אפו טרף וכתיב (מיכה ה) וטרף ואין מציל, וחק לנערותיה כמה דאת אמר (שמות טו) חק ומשפט, (תהלים קמז)

126

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 ישראל בקיימא דקודשא בריך הוא לא עאלו כדקא יאות, מאי טעמא בגין דאתגזרו ולא אתפרעו ולא אתגלייא רשימא קדישא, כיון דמטו הכא מה כתיב, שם שם לו חק ומשפט, תמן עאלו ישראל בתרין חולקין קדישין בההוא גלויא דאתגליא רשימא דלהון ואקרון חק ומשפט, חק כמה דאת אמר (משלי לא) ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה ומשפט כמה דאתמר (תהלים פא) משפט לאלהי יעקב, ושם נסהו בההוא את קדישא כמה דאת אמר כי חק לישראל הוא, בספרא דרב ייבא סבא אמר מלה על ההוא חוטרא קדישא:ויאמר אם שמוע תשמע לקול יי' אלהיך, ויאמר מאי ויאמר, לא כתיב מאן קאמר דא, אלא

127

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 ואודי למלכא קדישא, והוא אשתדל באורייתא בההיא שעתא כד רוח צפון אתער והוה בטש באינון נימין דכנורא וכנורא הוה מנגן ואמר שירה וכו', ומה שירה הוה קאמר, תא חזי בשעתא דקודשא בריך הוא אתער לגבי כל אינון רתיכין למיהב לון טרפא כמה דאוקימנא דכתיב (משלי לא) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה כדין כלהו בחדו פתחי ואמרי (תהלים סז) אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה, כד רוח צפון אתער ונחית לעלמא נשיב ואמר לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך, כנור בשעתא דאיהו מנגנא ביה בההוא רוחא פתח ואמר יודוך עמים כלם (חסר), דוד כד הוה קם ואתער

128

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 כללא דכלהו קדוש, ובגיני כך קדש הוא כללא דכלא אתכליל ביה וישראל כד אתכלל בהו מהימנותא שלימתא קדש אקרון כללא דכלא דכתיב קדש ישראל ליי', ובגיני כך ואנשי קדש תהיון לי, לגיון חד שאיל לר' אבא א"ל לא כתיב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו אי הכי מאי דכתיב (תהלים קיא) טרף נתן ליראיו, טרף נתן לכלבים מבעי ליה, אמאי נתן ליראיו, א"ל ריקא מי כתיב טרפה נתן ליראיו טרף כתיב, ואי תימא טרף כטרפה, נתן ליראיו ודאי דמלה דא לא יהביה לאזדהרא ביה אלא לאינון דחלי שמיה ודחלין ליה, בג"כ האי מלה לא יהיב לכו דהא ידע דאתון לא דחלין

129

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 עד דנשמה אתקשרת בדוכתהא לעילא וכדין כולהו מתקשרין בדוכתייהו בגין דכל הני תלת קשורא חדא אינון, כגוונא דלעילא ברזא דנפש רוח ונשמה דכלא חד וקשורא חד, נפש לית לה נהורא מגרמה כלום ודא איהו דמשתתפא ברזא דגופא חד לאענגא ולמיזן ליה בכל מה דאצטריך כמה דאת אמר (משלי לא) ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, ביתה דא איהו גופא דאיהי זנא ליה, (עו א) ונערותיה אלין אינון שייפין דהאי גופא, רוח דא איהו דרכיב על האי נפש ושליט עלה ונהיר לה בכל מה דאצטריך ונפש איהו כרסייא להאי רוח, נשמה איהי דאפיקת להאי רוחא ושליטת עליה ונהירת ליה בההוא נהורא דחיין

130

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

 וההוא חילא קדישא דהוה בה ודא הוא וינפש, ווי נפש דאבדת, עונתן דחכימין דידעי רזין עלאין מליליא דשבתא לליליא דשבתא ואוקמוה, אבל מלה דא שאילנא לבוצינא קדישא דהא חזינן דהאי כתרא תתאה נקטא מה דנקטא ביממא, ובליליא יהיב מזונא לכל חיליה כמה דאוקמוה, דכתיב (משלי לא) ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, נקטא ביממא ויהבא בליליא, והשתא אמר מר דזווגא אשתכח בהאי ליליא, אמר ודאי זווגא אשתכח בליליא דא מ"ט, בגין דהאי ליליא אפרישת נשמתין לכל אינון [דף רה עמוד א] חכימין דידעין רזין דחכמתא, וחבורא וזווגא לא אשתכח ביומא אחרא בכל חדוה בלא ערבוביא (ס"א אלא בגין

1234567891011121314151617181920