טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש

 גור אריה יהודה, וקול ליש זה חושים בן דן שנאמר ולדן אמר דן גור אריה, ושני כפירים נתעו אלו גבורי יוסף וכיון שצעק יהודה נשרו שניהם של כולם, א"ר לוי אף אחיו כיון שראו יהודה כועס אף [הם] נתמלאו חמה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים שנאמר ליש אובד מבלי טרף ובני לביא וגו', ליש אובד מבלי טרף זה יהודה שמסר עצמו על בנימין אמר שמא ימחול לי הקב"ה אותו עון שאמרתי לאבא טרף טרף יוסף, ובני לביא יתפרדו אלו אחיו שנתמלאו חמה על יוסף, כיון שראה יוסף סימנין של יהודה שהוא כועס מיד נזדעזע ואמר אוי לי שמא יהרגני

112

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויחי

 שתי ידים הוי אומר זה קשת:[רמז קס] גור אריה יהודה [מ"ט, ט] זה משיח בן דוד שיצא משני שבטים אביו מיהודה ואמו מדן ושניהם נקראו אריה שנאמר גור אריה יהודה ודן נקרא גור אריה שנאמר דן גור אריה אמר ליה יהודה בני מסולק אתה מאותו עון שאמרת טרף טרף יוסף לא יסור שבט מיהודה [מ"ט, י] אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט ומחוקק מבין רגליו [מ"ט, י] אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים, ד"א לא יסור שבט מיהודה [מ"ט, י] זה משיח בן דוד שהוא עתיד לרדות המלכות בשבט שנאמר תרועם בשבט, ומחוקק מבין רגליו

113

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 עתידין לקבל מימינם שנאמר מימינו אש דת למו ומשמאלם זו תפלין וכו' כדלעיל:[רמז רלט] ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים [י"ד, ל] כצפור שהיא נתונה ביד אדם שאם יכבוש ידו מעט מיד היא נחנקת שנאמר נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים וגו' ברוך ה' שלא נתננו טרף לשניהם, וכאדם שהוא שומט את העובר ממעי הפרה שנאמר או הנסה אלהים, שאין ת"ל מקרב גוי אלא כאדם שהוא שומט את העובר ממעי הפרה שנאמר ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם וגו' וירא ישראל את מצרים מת [י"ד, ל] מפני ארבעה דברים ראו ישראל את מצרים מתים כדי שלא יאמרו כשם שעלינו

114

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 קרא וגם את המת יחצון [כ"א, ל"ה] אין חצי נזק חלוק לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד והמת יהיה לו [כ"א, ל"ד] ת"ר תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבלה, מנא הני מילי אמר רבי אמי אמר קרא מכה בהמה ישלמנה אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנה. רב כהנא אמר מהכא אם טרף יטרף יביאהו עד הטרפה לא ישלם [עד טרפה ישלם] טרפה עצמה [לא] ישלם. חזקיה אמר מהכא והמת יהיה לו [כ"א, ל"ו] לניזק. או אינו אלא למזיק אמרת לא כן היה דאי סלקא דעתך נבלה דמזיק הויא לכתוב רחמנא שור תחת השור ולשתוק והמת יהיה לו [כ"א, ל"ו] למה לי

115

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

 אמרו לקח לאיש כשרות לאשה לאשה כשרות לאיש, לבית כשרות למצורע, למצורע כשרות לבית, צפרים מעוט צפרים שתים, א"כ למה נאמר שתי, שיהו שוות, ומנין אע"פ שאינן שוות כשרות, ת"ל צפור צפור ריבה, חיות ולא שחוטות, טהורות ולא טמאות ולא טרפות, עץ יכול בכל עץ ת"ל ארז, אי ארז יכול טרף תלמוד לומר ועץ הא כיצד זו בקעת של ארז, ר' חנינא בן גמליאל אומר ובראשה טרף, אמר ר"י שבתי היתה והלכתי אחר ר' טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו פשט ידו לחלון ונתן לי ממנו מקל, אמר לי יהודה בני בזו טהרתי שלשה מצורעים,

116

ילקוט שמעוני תורה פרשת בלק

 הן עם כלביא יקום אין אומה בעולם כיוצא בהם, הרי הם ישנים מן התורה ומן המצות, עמדו משנתן עומדין כאריות חוטפין קריאת שמע וממליכין להקב"ה נעשין כאריות, מפליגין לדרך ארץ למשא ומתן, אם נתקל אחד מהם או אם מחבלין באין ליגע באחד מהם ממליך להקב"ה ונצול. לא ישכב עד יאכל טרף כשהוא אומר ה' אחד נאכלים המחבלים מפניו, ומלחשים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והוא נסמך בקריאת שמע משומרי היום לשומרי הלילה, וכשבא לישן מפקיד רוחו לפני הקב"ה שנאמר בידך אפקיד רוחי, וכשנעור משנתו ממליך להקב"ה, שומרי הלילה מוסרין אותו לשומרי היום שנאמר נפשי לה' משומרים לבקר, אמר

117

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

 חמש סאין בגליל ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל תחלק, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים שנאמר ע"פ הגורל, הא כיצד אלעזר מלובש באורים ותומים ויהושע וכל ישראל עומדין לפניו וקלפי של שבטים וקלפי של תחומין מונחין לפניו והיה מכוין ברוח הקודש ואומר אם זבולון עולה תחום עכו עולה עמו, טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולון, בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום עכו, וחזר וראה ברוח הקודש (אם) [ואומר] נפתלי עולה ותחום גינוסר עולה [עמו] טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום גינוסר, וכן כל שבט ושבט, ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקת

118

ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן

 המלך וראה כל מיני מגדים סדורים לפניו נתקררה דעתו כנגד שמחתו של מלך, והירא ממנו ואינו אוהבו כיון שנכנס המלך לביתו ראה כל מיני חרבות כולם סדורים לפניו כנגד דעתו של ירא, כיון שנכנס הירא לפני המלך וראה כל מיני חרבות סדורים לפניו נזדעזע דעתו כנגד קצפו של מלך שנאמר טרף נתן ליראיו זה (העולם הזה) [מדת הדין], הא למדת ששכר האוהב שני חלקים ושכר הירא חלק אחד, לפיכך לא זכו עובדי אלילים שיאכלו אלא בעולם הזה אבל ישראל זכו שיאכלו שני עולמים, זש"ה מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, בית ישראל אני כפרתן בכל מקומות מושבותיהם שאין מלין

119

ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה

 בתחומו של גד, כלביא שכן זה משה שהיה זריז כארי, ובלעם רואה אותו וצווח שאינו יוצא מן העולם עד שהוא צובע בדמו, אמר לו [בלק] מזה אתה מתיירא בשנה הזאת הוא מת שנאמר לו לכן לא תביאו את הקהל הזה, אמר לו אפילו הוא מת היום לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה דמו ודמו של בלק:[רמז תתקסב] וירא ראשית לו [לג, כא] זה קבורתו שנברא בתחילת ברייתו של עולם, כי שם חלקת מחוקק זה משה שהיה סופר, ויתא ראשי עם כל חבורה וחבורה נוטל שכר עמהם, וכן הוא אומר לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל,

120

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 שנין אינון דאילנא דחיי דביק בהו למעבד אבין ותולדין לעלמא וכל מימוי דבראשית דנגדין ואתמשכן מבראשית אתפלגו תחותוי על ידיה, ודוד מלכא נקיט כלא ואיהו פליג לבתר דכתיב (שמואל ב' ו) ויחלק לכל העם לכל המון וגו' וכתיב (תהלים ק"ד) תתן להן ילקוטון וכתיב (משלי ל"א) ותקם בעוד לילה ותתן טרף וגו', בשעתא דאתער מחלוקת בתוקפא דשמאלא אסגי ואתקף הורפילא דטיפסא ונפקו מתמן טסירין ואקרישו מיד בלא לחותא כלל והוו דכר ונוקבא ומנהון אתפרשו זיינין בישין לזנייהו והכא תקיפו דרוח מסאבא בכל אנון תוקפין טסירין ואנון רזא דערלה אלין אתקפו בזיינין תקיפין חד אפע"ה וחד נח"ש ותרווייהו חד, אפעה אוליד (

1234567891011121314151617181920