טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מב

 צרור כסף, לצרור אבן, וכן בלשון רבותינו, זולתי הענין מודיע: המה ואביהם וייראו. מלמד שחשדן אביהם:סימן לולו) ויאמר אליהם יעקב אביהם אתי שכלתם. שהרי הבטחני הקב"ה שאעמוד י"ב שבטים וכן הי', וכיון שחסרו הרי דומה כשכול על הכל: יוסף איננו. שהרי שלחתיו אצליכם ואמרתם טרף טרף: ושמעון איננו. שהרי עמכם הי' ואמרתם אדני הארץ אסרו: עלי היו כולנה. כל הצרות שלהם ואתם אינכם חוששין, שאין צרות הבן אלא על האב, ודומה לדבר מתה עלי רחל (בראשית מח ז), שאין האשה מתה אלא לבעלה:סימן לזלז) ויאמר ראובן אל אביו לאמר. לומר דברי שטות, וכן הי' רבי אומר

102

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 כז) ויאמר עבדך אבי אלינו. לפי שהיה שומע שהיה קורין לאביו עבדו ואינו מוחה, לפיכך מת קודם לאחיו, שנאמר וימת יוסף וכל אחיו (שמות א ו): אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי. אמו של זה:סימן כחכח) ויצא האחד מאתי. מיוחד שבשנים. ואומר אך טרף טרף. אך לשון מיעוט, כלומר שנסתרה דרכי, ואין רוח הקודש עמי, ואיני יודע הבירור, אלא שלא ראיתיו עד הנה. עד עכשיו:סימן כטכט) ולקחתם גם את זה מעם פני. גם לרבות, את לרבות, אמר לו כך אמר לנו יעקב אבינו כשהיה בנימין אצלי היתה מתיישבת דעתי על אמו ועל אחיו, ועכשו דומה

103

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש פרק מה

 ג מט), ורבותינו הדבירו מלת ויפג על אופן שינוי, כלומר נשתנה לבו שלא היתה הבשורה מוטעמת בדעתו, וראייתו מדברי רבותינו תבשיל שהפיג טעמו, ואני מוסיף על דבריהם, וריחו לא נמר (ירמיה מח יא), תרגום יונתן וריחו לא פג: כי לא האמין להם. כבר הראו לו כתונת יוסף מעוגעגת בדם, ואמרו טרף טרף יוסף, ועכשיו מבשרין שהוא מלך. תני ר' חייא כך ענשו של בדאי אפילו בשעה שאומר אמת אין מאמינין לו:סימן כזכז) וידברו אליו. כשראו שאינו מאמין אותם דיברו לו: את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם. כל מה שנאמר בענין, ועדיין היה מחשבן לדברי בדויין עד וירא

104

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 שהיה ליוסף בית הוראה בארץ גושן ששם היו אבותינו עסוקים בחכמת תורת הדעת, עד שלא ניתנה תורה, והיינו דאמרי רבנן שבפרק עגלה ערופה היה עסוק יעקב ללמד ליוסף כשנפרד ממנו, ונתכווין ברוח הקודש שהרי עגלה ערופה היתה באה על שלא נודע מי הכהו, וכן יוסף לא נודע מי הכהו, שנא' טרף טרף יוסף (שם לז לג), וכיון שראה העגלות ששלח לו יוסף אמר ודאי רמז רמז לי בני שנפרש ממני בפרק עגלה ערופה, ולפיכך שולח לי את העגלות שאראה ואזכור ואהא מאמין שהוא חי: מיד, ותחי רוח יעקב אביהם. ולמה שלח יהודה יותר מכל אחיו, לפי שיהודה חביב עליו ביותר

105

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מח

 העינים: ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי. לא נתפללתי, שכל דבר שאדם סבור שישנו בעולם והוא מתאוה לו מתפלל עליו לפני הקב"ה שיזכהו לראותו, אבל דבר שאדם סבור שבטל הדבר מן העולם אינו מתפלל עליו, מפני שהיא תפלת שוא, וכן אמר סבור הייתי שאבדתה מן העולם ואמרתי אך טרף טרף יוסף (בראשית לז לג), לפיכך לא הייתי מתפלל לראות פניך: האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו: האלהים הרועה אותי: המלאך הגואל אותי, מכאן אמרו רבותינו גדולה היא הפרנסה יותר מן הגאולה, שהגאולה ע"י מלאך, והפרנסה ע"י הקב"ה, וכן הוא אומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון (תהלים קמה

106

פתרון תורה פרשת וזאת הברכה

 מסעיף הר עיטם לתתו ביד פלשתים, כשראה את [מ]חנה פלשתים זנק לקראתם זה הוא שאמור ותצלח עליו רוח ה' ותהיינה הע' וג', וימצא לחי החמור וג'. ד' א' יזנק מן הבשן [יא]מ' ארץ נחלת דן שותה מן הנחלים שירדו מבשן, אמ' כשם שהארי רובץ בהר וירא טרף כנגדו יזנק מן ההר לקראת - - מה ג', כך היה שמשון כשהעלוהו מן הסלע לקראת מחנה [פלש]תים, לא שב מפניהם, אילא זנק לקראתם ונתנצח ונצלח. ולנפתלי אמר נפ' שבע רצ' וג', ברך לשבט נפתלי ואמ' נפתלי הוא שבע מן רווחת מזון, שבע רצון הוא, מלפני פותח יד ומשביע לכל חי רצון.

107

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 נבלת אדם מושלכת בראשי ההרים וישב לו על מאכלו ולא השיב שליחותו ושלח את היונה והשיבה את שליחותו מכאן אמרו השולח דברים ביד טמא כשולח ביד כסיל והשולח דברים ביד טהור כציר נאמן לשולחיו, וישלח את היונה מאתו [ח, ח] מכאן שדירתן של עופות טהורות אצל צדיקים, והנה עלה זית טרף בפיה [ח, י"א] אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורים ביד אדם ומאי משמע דהאי טרף לישנא דמזוני הוא שנאמר הטריפני לחם חקי:[רמז נט] ולא מצאה היונה מנוח [ח, ט] אלו מצאה מנוח לא היתה חוזרת ודכוותה היא ישבה

108

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 ליעקב חסד לאברהם להציל ממות נפשם ממיתתו של נמרוד ולחיותם ברעב ויהי רעב בארץ [י"ב, י] אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו מה כתיב באברהם ואברכך ואגדלה שמך [י"ב, ב] וכיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תגר אלא וירד אברם מצרימה [י"ב, י], טרף נתן ליראיו טירוף נתן ליראיו בעולם הזה אבל בעולם הבא יזכור לעולם בריתו, מה כתיב באברהם ואגדלה שמך [י"ב, ב] וכו' עשרה מיני רעבון וכו' (בב"ר) תנו רבנן רעב בעיר פזר רגליך שנאמר ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה [י"ב, י] ואומר אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר מאי

109

ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות

 או יוסיפון עליה חמש אמין או יבצרון מניה חמש אמין ומן גרמיה אינון חזרין בהון, הוו קהליא מצמתין בהדא בקעתא דבית רמון כיון דאתין כתביא שרון בכין בעון מימרד על מלכותא אמרין יעול בר נש חכים וישדל צבורא אמרין יעול ר' יהושע בן חנניה דהוא אסקלוסתיקא דאורייתא עאל ודרש ארי טרף וישב לו עצם בגרונו אמר כל דאתי ומפיק אנא יהיב ליה אגריה אתא הדין קורא מצראה דמוקריה אריך ויהב קועיה ואפקיה א"ל הב לי אגרי א"ל תהוי מגלגלא ואמרת דעלת בפומא דארי בשלם ונפקת בשלם ואין לך שכר גדול מזה כך דיינו שנכנסנו לאומה זו בשלום ויצאנו בשלום. ויבואו

110

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח

 למפרע התחיל בבנימין שבמעי אמו ועלה לוי קדש לה' ירד מיכאל המלאך ונטל את לוי והעלהו לפני כסא הכבוד אמר לפניו רבון העולמים זה הוא גורלך וחלק מעשרך ופשט יד ימינו וברכו שיהיו בניו משרתים לפניו בארץ כמלאכי השרת בשמים, אמר מיכאל לפני הקב"ה רבש"ע המשרתים למלך אינו נותן להם טרף מזונם לכך נאמר אשי ה' ונחלתו יאכלון, לקח יעקב את כל מעשר מקנהו ושלח ביד עבדיו ונתן לעשו, א"ל הקב"ה יעקב עשית את הקדש חול ויאמר לפניו רבש"ע אני מחניף לרשע בשביל שלא יהרגני מכאן אמרו שמחניפים לרשעים בעוה"ז מפני דרכי שלום, ויאמר עשו יש לי רב [ל"ג, ט]

1234567891011121314151617181920