טרף

טרף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2262 מקורות עבור טרף. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כב

 אתה דן, הואיל וגנבה חסרון שמירה, ואבדה חסרון שמירה, אם למדת על גנבה שהוא חייב לשלם, אף אבידה הוא חייב לשלם: תניא אם גנוב יגנב, אין לי אלא גניבה שחייב בה שומר שכר, אבדה מנין, ת"ל ואם גנוב יגנב, מה גנבה כו':סימן יביב) אם טרף יטרף יביאהו עד. א"ר יוסי בר יאשיה אם טרף יטרף יביא עדים שנטרפה באונס ויהא פטור מלשלם, ר' נתן אומר יביאהו עד הטריפה, יוליך את הבעלים אצל הטריפה ויהיה פטור מלשלם, ואיזה טרפה שפטור מלשלם, טריפת הזאב והארי וכל דבר שאינו יכול להציל, אבל דבר שיכול להציל, כגון שועל וחתול ולא הציל חייב,

92

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת מצורע

 ולא טרפות. חיות בריאות. ועץ ארז. זו בקעת ארז. אמר רבי יהודה שבתי היה אצל רבי טרפון והלכתי אחריו לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי פשט ידו לחלון ונתן לי מקל אמר לי יהודה בני בזה טיהרתי ג' מצורעים ולמדתי בה שבעה הלכות שהיא של ברות. ובראשה טרף וארכה אמה ועביה טפח ומזין ושונין ומשלשין ומטהרין אפילו שלא בפני הבית ומטהרין בגבולין. ושני. זו זהורית טובה רבי יוחנן בן דהבאי אומר ושני תולעת השני שבתולעת. ואזוב. לא אזוב יון כל שיש לו שם לווי:מדרש [יד, ד] שתי צפרים. לפי שקולם הולך יבואו לכפרה על לשון הרע.

93

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בלק

 יש להזיק לישראל. כעת יאמר ליעקב. לעתיד לבוא. מה פעל אל. הרבה גבורות פעל הקדוש ברוך הוא לישראל בקבצו אותם מן הגליות כמו (תהלים כ) מה רב טובך אשר צפנת ליריאך הרבה רב טובך:הן עם כלביא יקום. בימי דוד ושלמה. כארי. זה דוד. לא ישכב עד יאכל טרף לא ישכון בארצו עד שיעשה נקמה בכנענים. ודם חללים ישתה. הוא שאמר יעקב אבינו (בראשית מט) כבס ביין לבושו ובדם ענבים סותה. ושופך דמם של כנענים:ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו. טוב לך שתלך בשתיקה כי לא הבאתיך לברכם:ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא גם אל מלאכיך.

94

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק א

 נתן מנוחה וגו'.סימן יז(יז) קורות בתינו ארזים. אלו הצדיקים, כענין שנאמר (תהלים צב, יג) צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגא. ולמה מדמה אותם לתמר ולארזים, לפי שכשם שאלו צילם ארוך, כך הצדיקים מתן שכרן ארוך בעולם הזה ולעולם הבא. בעולם הזה כתוב (שם קיא, ה) טרף נתן ליריאיו, ולעולם הבא כתוב (שם לא, כ) מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך. ומה האילנות האלה לבם מכוון [לשמים] אף לבם של צדיקים מכוון לשמים. ומה הארז והתמר אם נקצצם אין להם חליפין, כך הצדיקים אם מתו אין להם חליפין: קורות בתינו ארזים. אלו בעלי תורה שבזכותן ישראל קיימין: רהיטנו ברותים

95

בראשית רבתי פרשת תולדות

 יעקב את הבכורה.[עמוד 106] כו, א מלבד הרעב הראשון. וכי מה צורך להזכיר הרעב שהיה בימי אברהם, לומר לך שלא בא הרעב בימי אברהם אלא כדי לנסותו, אף רעב שבא בימי יצחק לא בא אלא כדי לנסותו, לקיים מה שנאמר ה' צדיק יבחן (תהלים י"א ה'), ואומר טרף נתן ליראיו (שם קי"א ה') כדי לבחון, אבל לעתיד לבא יזכור לעולם בריתו (שם).כו, ג גור בארץ הזאת. אעפ"י שאמרתי לאברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת (י"ב ז') עדיין מתבקש לכם זכות למתנות הארץ ואין עליה עדיין אלא גר. וכן אברהם אמר גר ותושב אנכי (כ"ג ד'). הוי גור בארץ

96

בראשית רבתי פרשת וישב

 יש לו, עד בור ינוס (שם), אמר הב"ה תנו לו מקום בתחומו של ראובן שינוס שם, את בצר במדבר [וגו'] לראובני (דברים ד' מ"ג). ומה כתוב בראובן וישב ראובן אל הבור, הוי עד הבור ינוס. אל יתמכו בו (משלי שם), שאין נותנין אותו ביד גואל הדם.לז, לג טרף טרף יוסף. נכנסה בו רוח הקדש שהוא עתיד ליתן טרף אוכל לכלם, כד"א הטריפני לחם חקי (משלי ל' ח'). ד"א טרף טרף יוסף (נציצה) [נצנצה] בו רוח הקדש שהב"ה עתיד לנסותו וימצא שלם, ואין טרף אלא נסיון שנאמר טרף נתן ליראיו (תהלים קי"א ה') טירוף נתן ליראיו, וכה"א עד עת בא

97

בראשית רבתי פרשת ויגש

 מה, כב לכלם נתן לאיש חליפות שמלות. למה נתן להם חליפות שמלות, להוציא מלבם שאין בלבו שום שנאה עליהם. הם הפשיטוהו שנאמר ויפשיטו וגו' (ל"ז כ"ג) והוא שלם להם טובה תחת רעה כדי שידעו שמחל להם.מה, כו כי לא האמין להם. את מוצא אעפ"י שאמר יעקב טרף טרף יוסף (ל"ז ל"ג) לא האמין להם שהוא מת, שלכך לא חפץ להתנחם לפי שאין מתנחמין על החיים, וכיון שהגידו לו עוד יוסף חי, הפך לבו לטובה וידע והכיר כי אמת אמרו, לפי שבתחלה לא האמין לקבל תנחומין, כדכתיב וימאן להתנחם (ל"ז ל"ה) לפי שבלבו היה חושב שהוא חי.מו, א ויזבח

98

בראשית רבתי פרשת ויחי

 ש"א י"ח י"ג), ולבסוף ובירושלים מלך (ל"ב) [ל"ג] שנה על כל ישראל ויהודה (ש"ב ה' ה'). ד"א גור אריה יהודה, א"ל יעקב בממכרו של יוסף היית גור שאמרת מה בצע וגו' (ל"ז כ"ו), ובדין תמר היית אריה שאמרת צדקה ממני (ל"ח כ"ו), הה"ד מטרף בני עלית, מטרפו של יוסף שאמרת טרף טרף יוסף היית זכאי ומטרפה של תמר שהצלת ג' נפשות משרפה, לכך יקומו רגליך במלחמה כאריה ולביא, שלא תהא אומה ומלכות שתעמוד לפניך. א"ל הב"ה אתה הצלת ד' נפשות, א' מן הבור וג' מן השרפה, אף אני אציל [מבניך] ד', ג' מן הכבשן וא' מן הבור. ולפי שהציל ד'

99

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת לך לך פרק טז

 ושלמה, ויאשיהו, ויש אומרים אף ישמעאל באומות, לפי שצריכין בני הדור לבשירת מעשיהם, וכולן נדרשין במקומם:סימן יביב) והוא יהיה פרא אדם. שהכל גדילין ביישוב, והוא גדל בפראים במדבר, שהן הארי והדוב הנמר והברדלס, וכל כיוצא בהן, ודוגמא הן פראים במדבר יצאו (לפעלם) [בפעלם] משחרי (טרף) [לטרף] וגו' (איוב כד ה), הן בני אדם שאין להם ברכות והן הארורין, או יאמר ידו בכל ויד כל אדם בו, שהכל בוזזין ממון והוא בוזז נפשות, זה פשוטו, יד כל בו, כי נבוכדנצר (וכל) [ובכל] די דארין בני אנשא (וחית) [וחיות] ברא (ועופא שמים) [ועוף שמיא] יהב בידך והשלטך (בכולהו) [בכלהון] (דניאל

100

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לז

 מגועלת בדם ואין לו בה סימנים מובהקין אלא טביעת העין במדותיו: ויאמר כתונת בני (הוא) חיה רעה אכלתהו. זש"ה למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' (ישעיה מ כז), כך אמר יעקב עד עכשיו בשביל שהייתי שומר בצאן לבן לא היתה חיה רעה מתגרה בהם, ועכשיו נשתלחו בבן זקוני: טרף טרף יוסף. כפל הדבור כלומר דרכו של טריפה להציל הרועה ממנו כרעים או אוזן, וזה נטרף על הכל, אבל שניהם חסרים ו', שלא כיוון את דבריו באמת, שנסתרה ממנו רוח הקודש:סימן לדלד) ויקרע יעקב שמלותיו וישם שק במתניו. ר' פנחס אומר שבטים גרמו לאביהם לקרוע, והיכן כפר

1234567891011121314151617181920