טריפה

טריפה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9491 מקורות עבור טריפה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת זבחים פרק ז

 תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן שיבש גפה ושנסמית עינה ושנקטעה רגלה מטמא בבית הבליעה זה הכלל כל שהיה פסולה בקדש אינה מטמאה בבית הבליעה לא היה פסולה בקדש מטמא בבית הבליעה וכל הפסולים שמלקו מליקתן פסולה ואינן מטמאות בבית הבליעה:משנה ו[*] מלק ונמצא טריפה רבי מאיר אומר אינה מטמאה בבית הבליעה רבי יהודה אומר מטמאה בבית הבליעה אמר רבי מאיר מה אם נבלת בהמה שהיא מטמאה במגע ובמשא שחיטתה מטהרת את טריפתה מטומאתה נבלת העוף שאינה מטמאה במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת את טריפתה מטומאתה מה מצינו בשחיטתה שהיא מכשרתה באכילה ומטהרת את טריפתה

2

משנה מסכת זבחים פרק יב

 שיזכו בעורה אין מזבח יוכיח שאין לו עור מכל מקום:משנה ד[*] כל הקדשים שאירע בהם פסול קודם להפשטן אין עורותיהם לכהנים לאחר הפשטן עורותיהם לכהנים אמר רבי חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יצא לבית השריפה אמר ר' עקיבא מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו וחכמים אומרים אין לא ראינו ראיה אלא יוצא לבית השריפה:משנה ה[*] פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים בזמן שהם נשרפין כמצותן נשרפין בבית הדשן ומטמאין בגדים ואם אינן נשרפין כמצותן נשרפין בבית הבירה ואינן מטמאין בגדים:משנה ו[*] היו סובלין אותם במוטות יצאו הראשונים חוץ לחומת העזרה והאחרונים לא יצאו

3

משנה מסכת חולין פרק ב

 כדי שחיטה פסולה רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור:משנה ד[*] שחט את הוושט ופסק את הגרגרת או שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבילה רבי עקיבא אומר טריפה כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה כל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה ליפסל טריפה והודה לו רבי עקיבא:משנה ה[*] השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם כשרים ונאכלים בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה:משנה ו[*] השוחט את המסוכנת

4

משנה מסכת פסחים פרק ו

 באימורי ציבור שיש להן קצבה תאמר בפסח שאין לו קצבה רבי מאיר אומר אף השוחט לשם אימורי צבור פטור:משנה ו[*] שחטו שלא לאוכליו ושלא למנוייו לערלין ולטמאין חייב לאוכליו ושלא לאוכליו למנוייו ושלא למנוייו למולין ולערלין לטהורים ולטמאים פטור שחטו ונמצא בעל מום חייב שחטו ונמצא טריפה בסתר פטור שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ידם או שמתו או שנטמאו פטור מפני ששחט ברשות:

5

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 בהקפה גנב ופרע את חובו גנב ושלח סבלונות לבית חמיו משלם תשלומי ארבעה וחמשה הלכה טוהגונב את הקיטעת ואת החיגרת ואת הסומה הגונב של שותפין משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה השותפין שגנבו משלמין תשלומי כפל ופטורין מתשלומי ארבעה וחמשה הלכה טזהגונב טריפה ומכרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה כלאים ומכרן משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי ר' מאיר וחכמים או' אין משלם אלא תשלומי כפל בלבד ר' לעזר אומ' הכלאים מן הרחל ומן הגדי משלם תשלומי ארבעה וחמשה מן הכוי משלם תשלומי כפל ופטור מתשלומי שלשה הלכה יזהגונב פרה מעוברת וטבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה דמי פרה

6

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ב

 שיהא נזיר שתים: הלכה הר' יהודה אומ' חמשה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הילל דם הנבילית בית שמאי מטמאין ובית הילל מטהרין א' ר' יוסי בר' יהודה אף כשטימאו בית הילל לא טימאו אלא בדם שיש בו רביעית שאם יקרש יהא בו כזית מודים בביצה טריפה שהיא אסורה מפני שגדלה באיסור על מה נחלקו על ביצת נבילה שבית הילל אוסרין ובית שמאי אומ' אם יש כיוצא בהן נמכרת בשוק מותרת ואם לאו אסורה: הלכה ור' אליעזר בן יעקב אומ' דבר אחד מקולי בית שמאי ומחומרי בית הילל בית שמאי אומ' שני מתנות מכשירות בחטאת ומתנה אחת בכל

7

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ז

 על המלכים כך שורפין על הנשיאים אבל לא על הדיוטות ומה הן שורפין עליו מטתו וכלי תשמישו מעשה שמת רבן גמליאל הזקן ושרף עליו אנקלוס הגר יתר משבעים מנה הלכה יטעוקרין על המלכים ולא משם דרכי האמורי הלכה ככל עקור שיש בו טריפה אסור באכילה ומותר בהנאה שאין בו טריפה מותר באכילה ואין צריך לומר בהנאה אי זהו עקור שיש בו טריפה מן הארכובה ולמעלה שאין בו טריפה מן הארכובה ולמטה הלכה כאמבעיתין לעוות ולפוקה ולא מדרכי האמורי עמד עצם בגרונו נותן על ראשו מאותו המין הלכה כבאילו דברים המותרין היה מתחיל במלאכה נותן הודאה ושבח

8

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ח

 יין וצינורות של שמן, ואין חוששין משום דרכי האמורי, ואין חוששין משום איבוד אוכלין. ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שנכנסו אצל רבי זכאי לכבול והמשיכו אנשי העיר לפניהם צינורות של יין וצינורות של שמן. הלכה השורפין ומעקרין בהמות לפני מלכים. כל עיקור שיש בו טריפה, אסור באכילה ומותר בהנאה, וכל עיקור שאין בו טריפה, מותר באכילה, ואין צריך לומר בהנאה. ואיזה עיקור שיש בו טריפה, הוי אומר מן הארכובה ולמעלה. הלכה ושורפין שריפה למלכים, אבל לא לנשיאים. וכשמת רבן גמליאל הזקן שרף עקילס הגר לפניו יותר משמונים מנה, אמרו לו מה ראית, אמר להם משום דכתיב

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ז

 ע"פ שנים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב ומכר בשבת גנב ומכר לע"ז גנב וטבח ומכר ביום הכיפורים גנב משל אביו [דף לא עמוד א] וטבח ומכר ואח"כ מת אביו משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב וטבח ומכר ואח"כ הקדיש משלם תשלומי ד' וה' גנב וטבח ומכר לרפואה ולכלבים השוחט ונמצא טריפה השוחט חולין בעזרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה ר' שמעון פוטר בשני אילו: גמ' ולא כן אמר ר' אבהו בשם רבי יוחנן הזיד בחלב ושגג בקרבן מתרין בו ולוקה ומביא קרבן. רבי בון בר חייה בשם ר' שמואל בר יצחק כדי רשעתו שני דברים מסורין לבית דין התופש אחד מהן

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ג

 שיטתיה דר' יודה דתנינן תמן ר' יהודה אומר אם לא היתה נבילה מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן והכא הוא אמר הכין ר' יודה כדעתיה דר' יודה אמר אין המומחה תורה רבי חונה בשם רבי אבא דר' יודה היא דרבי יודה עבד ראיית בכור כראיית [דף יד עמוד ב] טריפה כמה דאת אמר תמן רואין את הטריפה בי"ט ודכוותה רואין את הבכור ביום טוב רבי יודן בעי דמאי מדבריהם וראיית טריפה מדבריהן כמה דאת אמר רואין את הטריפה ביום טוב ודכוותה מפרישין את הדמאי ביום טוב ר' אבהו בשם רבי יוסי בן חנינה כל שמומו ניכר מערב יום טוב

1234567891011121314151617181920