טלית

טלית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4742 מקורות עבור טלית. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ילקוט שמעוני תורה פרשת צו

 ויקח את כל החלב וגו' [ח, כה], אין לך כל דבר ודבר שאין בו מצוה למקום, פירות יש בהן מצות הרבה תרומות ומעשרות חלה ובכורים הלקט והשכחה והפאה, שערי בתים שערי מדינות יש בהן מצוה למקום שנאמר וכתבתם על מזוזות וגו', בגדים יש בהן מצוה למקום שנא' לא תלבש שעטנז, טלית יש בו מצוה למקום שנאמר גדילים תעשה לך, בהמה טהורה יש בה מצוה למקום שנאמר כל הבכור וגו', בהמה טמאה יש בה מצוה למקום שנאמר ופטר חמור וגו', חיה הגדלה במדבר והעוף הפורח באויר הזהיר עליהן הכתוב אם יבואו לידך לא יהו מחוסרין מצוה שנאמר אשר יצוד ציד חיה

82

ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור

 עד שלא נתתי לו נשמה מי (מלל) [מל בנו] לשמי עד שלא נתתי לו בן, מי עשה לפני מעקה עד שלא נתתי לו גג, מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו דמים, מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי הפריש לי פאה עד שלא נתתי לו שדה, מי הפריש לי תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גורן, מי הפריש לי חלה עד שלא נתתי לו עיסה מי הפריש לי קרבן עד שלא נתתי לו בהמה. הה"ד שור או כשב או עז, רבי עקיבא בר זבדי בשם רבי

83

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

 כהן, מתקיף לה רב הונא בר נתן אימא חמשה כהנים וחמשה ישראלים קשיא:ואם המקדיש [כז, טו], אמר ר' יהושע בן לוי אהקדש ראשון מוסיף חומש אהקדש שני אין מוסיף חומש, ואם המקדיש יגאל את ביתו המקדיש ולא המתפיס, תניא נמי הכי פרה זו תחת פרה של הקדש, טלית זו תחת טלית של הקדש, הקדשו פדוי ויד הקדש על העליונה, פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש, הקדשו פדוי, אהקדש ראשון מוסיף חומש אהקדש שני אין מוסיף חומש, בעי רמי בר חמא מקדיש מוסיף חומש או מתכפר מוסיף חומש, אמר רבא

84

ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח

 שלש] דלא לרחיק טפי וכמה דמקרב מעלי אצטריך דר' יעקב, ואי מדר' יעקב הוה אמינא מלא קשר גודל דלא ליקרב טפי וכמה דמרחק מעלי צריכא, ובשעת עשיה איתמר, ציצית אע"ג דכתיב כסותך דידך אין דשותפות לא כתב רחמנא על כנפי בגדיהם, אלא כסותך למה לי, לכדרב יהודה [דאמר רב יהודה] טלית שאולה כל שלשים יום פטורה מן הציצית, רבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב צמר ופשתים וגו' גדילים תעשה לך הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן, שאר מינין במינן פוטרין, שלא במינן אין פוטרין, אמר (רבא) [רחבה] א"ר יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן ושל

85

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 שנאמר ובני קהת עמרם ויצהר ואני בנו של יצהר הייתי ראוי להיות נשיא על משפחתי, והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבי יהא גדול עלי, הרי אני חולק עליו ומבטל כל מה שעשה לפיכך היתה המחלוקת, מה כתיב למעלה מן הענין ועשו להם ציצית, א"ל קרח למשה רבינו טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית, א"ל משה חייב בציצית, אמר ליה קרח טלית שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטין פוטרין אותה, בית שמלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה, א"ל חייב במזוזה, א"ל כל התורה כולה רע"ה פרשיות יש בה אין פוטרות את הבית ושתי פרשיות

86

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 ועל אוצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האוצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עוזיהו, אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון, אמרו לאיוב כלום יש בה אלא (שלש) [ארבע] אמות בשעת מיתתך, ואת אמר אם עלי אדמתי תזעק היך עבידא דידך, ר' חייא רבה אמר משל לאחד שהיה מוכר טלית באיטלז ועבר אחד וראה אותה ואמר שלי היא, א"ל התעטף בה אם מחזקת היא אותך הרי היא שלך ואם לאו אינה שלך, כך אמר הקב"ה לאיוב לא אני שכתבתי בי הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ואתה אמרת אם עלי אדמתי תזעק, ור' שמעון בן חלפתא אמר משל

87

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 צדקה כי קרובה ישועתי וגו', כמה חביבין ישראל קמי קודשא בריך הוא דאף על גב דאינון חאבו קמיה וחבין קמיה בכל זמנא וזמנא איהו עביד לון לישראל זדונות כשגגות והכי אמר רב המנונא סבא תלת בבי דינא תקינו (ס"א רבנן) בסדרי מתניתא חדא קדמיתא בארבע אבות נזיקין השור וכו' תניינא טלית דאשתכח, תליתאה שותפין ורזא דאבידה מ"ט אלא קודשא בריך הוא בכל זמנא עביד לון לישראל זדונות כשגגות ואינון דסדרו מתניתין דתלתא בבי הכי סדרו ארח דקרא נקטו דכתיב (שמות כב) על כל דבר פשע והאי פשע איהו דלאו בזדון ומאן איהו על שור על חמור על שה דא בבא

88

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 גרמיה ביה תקונין דילי ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין אם הרב דומה למלאך יי' צבאות תורה יבקשו מפיהו למאן דיהא רשים באלין סימנין בלבושיה תקבלון צלותיה סימנא חדא דיהא רשים בצלותיה בתכלת בכנפי מצוה ציצית דאיהו דמי לרקיע דאיהו מטטרון דיוקנא דיליה תכלת שבציצית ובגין דא שיעור הציצית אוקמוה רבנן טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו, והאי איהו דאתמר ביה (ישעי' יא) ונער קטן נוהג בם והאי איהו נוהג בד' חיון דאינון ד' ואיהו כליל שש מעלות לכסא דאינון ו' ובגין דאיהו כליל עשר מתלבשין ביה עשר ספיראן י' וביה הוה אתחזי קודשא בריך הוא בשכינתיה דאיהי כלילא מעשר ספיראן

89

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 איהי כלל דתלת אבהן בגין דאיהי בת כלילא בתלת ענפי אבהן דאינון ש איהי תחום דיליה ואיהי רשות דיליה רשות היחיד דגבהו עשרה ודא יו"ד ק"א וא"ו ק"א ורחבו ארבעה דאינון יקו"ק איהו עירוב דילה מסטרא דימינא ושמאלא דאינון ע"ב רי"ו דהיינו חסד וגבורה ואיהי ערבית דיליה עיבור דיליה איהי טלית דקודשא בריך הוא ובה אתעטף קודשא בריך הוא כמה דאת אמר עוטה אור כשלמה ואיהי ציצית דצדיק דאיהו עני בגלותא הדא הוא דכתיב תפלה לעני כי יעטף עני ודאי דביה אתעטף בגין דאיהי כסותה לבדה היא שמלתו לעורו דא משכא דתפלי דאתמר בהון ויעש י"י אלקי"ם לאדם ולאשתו כתנות

90

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר כה אמר ה'

 משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי וגו'. כמה חביבין ישראל קמי קב"ה, דאע"ג דאינון חאבו קמיה, וחבין קמיה בכל זמנא וזמנא, איהו עביד לון לישראל, זדונות כשגגות.[אות רמו] והכי אמר רב המנונא סבא, תלת בבי דינא, תקינו בסדרי מתניתא, חדא, קדמיתא, בארבע אבות נזיקין השור וכו'. תניינא, טלית דאשתכח. תליתאה, שותפין ורזא דאבידה. מ"ט. אלא, קב"ה בכל זמנא, עביד לון לישראל זדונות כשגגות. ואינון דסדרו מתניתין דתלתא בבי, הכי סדרו, ארח דקרא נקטו, דכתיב על כל דבר פשע, והאי פשע איהו דלאו בזדון, ומאן איהו. על שור, על חמור, על שה, דא בבא קמא, דהכא הוא באינון מלין. על

1234567891011121314151617181920