טלית

טלית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4742 מקורות עבור טלית. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 למיכאל ולגבריאל ועשה אותם כשלוחי החודש, ואמר להם באיזו צד ראיתם את הלבנה, לפני החמה או לאחר החמה, לצפונה או לדרומה, כמה היא גבוה, ולאין היתה נוטה, וכמה היתה רחבה, אמר להם כסדר הזה שאתם איתם /ראיתם/ כך (היא) [יהיו] בני מעבירים את השנה למטן ע"י זקן וע"י עדים וע"י טלית מצוייצת.[החודש הזה לכם] ר' נחמן רבי אליעזר בן יוסי ור' אחא, חד אמר אמר הקב"ה לישראל בני חידוש גאולה יש לכם כאן לעתיד לבא, וחד אמר יש לכם כאן חידוש הוא לעתיד לבא, מה לעתיד לבא אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה (ישעיה ל"ה ה') אף הכא

52

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כה - עשר תעשר

 ויש [לי] בידך, תן לי משלי, וכן הוא אומר מי הקדימני ואשלם (איוב מ"א ג'), מי מל לשמי את [בנו] שלא אני הקדמתי ונתתי לו בן, מי עשה לי מזוזה ומעקה שלא אני הקדמתי ונתתי לו בית, מי מפריש בכורות וראשית הגז שלא אני הקדמתי ונתתי לו צאן, מי עשה טלית וציצית שלא הקדמתי ונתתי לו (חכמה) [מכסה], מי אמר לי שירה עד שלא עשיתי לו נסים, שלא תאמר מרבה עלינו מצות הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לא בקשתי משלכם אלא משלי בקשתי, אמרתי לך שתביא לי קרבן, שלא תאמר משלך בקשתי ראה מה כתבתי לך שור או כשב או

53

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נח

 שם ויפת את השמלה (בראשית ט כג), אמר ר' יוחנן ויקחו לא נאמר אלא ויקח, שם נתחזק תחילה [במצוה] ואחר כך יפת, לפיכך ויקח שם ויפת. וילכו אחורנית (בראשית ט כג). שהיו מהלכין לאחוריהן שהיתה ביאתן כדרך הליכתן, וערות אביהם לא ראו (שם שם /בראשית ט' כ"ג/), נתן להם שכרן טלית לשם, וליפת פיוולא. ויאמר ארור כנען (שם /בראשית ט'/ כה). חם ראה כנען נתארר, אמר ר' יהודה אין הקללה שוכנת במקום ברכה, לפי שנאמר ויברך אלהים [את נח ואת בניו, (שם /בראשית ט'/ א) ר' נחמיה אומר] כנען ראה והגיד לאביו חזרה קללה לעיקרה, לפיכך נאמר ויאמר ארור כנען.

54

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אמור

 כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, [הה"ד כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל] (במדבר כג כג), ורוח הקדש צווחת מי הקדימני ואשלם, מי קילס לפני עד שלא נתתי בו נשמה, מי מל לפני עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לפני ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי עשה לפני מעקה [עד שלא נתתי לו גג, מי עשה מזוזה] עד שלא נתתי לו בית, מי עשה לפני סוכה עד שלא נתתי לו מקום, מי הפריש פאה עד שלא נתתי לו שדה, מי הפריש תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גורן, מי הפריש בכורות ומעשרות וקרבן עד

55

מדרש תנחומא (בובר) פרשת קרח

 בנו של עוזיאל, קטן של אחי אבא יהא גדול עלי, הרי אני חולק ומבטל כל דבריו כל מה שעשה, לפיכך היתה מחלוקת.[ד] ויקח קרח. מה כתיב למעלה מן הענין, דבר אל בני ישראל [ואמרת אליהם] ועשו להם ציצית (במדבר טו לח), א"ל קרח למשה רבינו, משה טלית שכולה תכלת, מהו שתהא פטורה מן הציצית, א"ל משה חייבת בציצית, א"ל קרח טלית שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה, וארבעה חוטין פוטרין אותה, בית שמלא ספרים, מהו שיהא פטור מן המזוזה, א"ל חייב במזוזה, א"ל כל התורה כולה רע"ה פרשיות יש בה, ואינן פוטרות את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית,

56

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ראה

 ישראל עשר תעשר.[יג] אם עלי אדמתי תזעק (איוב לא לח). א"ל [הקב"ה] איוב כלום יש לך עליה אלא ארבע אמות קרקע בשעת מיתתך, ואתה אומר אם עלי אדמתי תזעק, והא עבידא דידך, ר' חייא רבה, ור' שמעון בן חלפתא, ר' חייא רבה אמר, משל לאחד שמכר טלית באיטליס, עבר אחד ראה אותה, א"ל שלי היא, א"ל התעטף בה, אם מחזקת היא לך הרי היא לך, ואם לאו אין היא שלך, כך אמר הקב"ה לאיוב, הלא את השמים ואת הארץ אני מלא (ירמיה כג כד), ואתה אומר אם עלי אדמתי תזעק, הא עבידא דידך. ור' שמעון בן חלפתא אמר משל

57

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אמור

 בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבא ויטול שכרו, ורוח הקדש צווחת ואומרת מי הקדימני ואשלם מי קלס לפני עד שלא נתתי בו נשמה, מי מל לפני עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לפני ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי עשה מעקה עד שלא נתתי לו גג, מי עשה סוכה עד שלא נתתי לו מקום, מי הפריש לי פאה עד שלא נתתי לו שדה, מי הפריש תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גרן מי הקריב לפני קרבן עד שלא נתתי לו בהמה הוי שור או כשב או עז.

58

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח

 אחי אבא יהא גדול עלי, הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, לפיכך היתה מחלקותו.(ב) [טז, א] ויקח קרח מה כתיב למעלה מן הענין דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם צצית (במדבר טו) קפץ קרח ואמר למשה אתה אומר ונתנו על צצית וגו' טלית שכולה תכלת מה היא שיהא פטורה מן צצית, א"ל משה חייבת בצצית, א"ל קרח טלית שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטין פוטר אותה, בית מלא ספרים מהו שתהא פטורה מן המזוזה, א"ל חייבת במזוזה, א"ל כל התורה כולה רע"ח פרשיות שיש בה כולן אין פוטרות את הבית ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות

59

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ראה

 טו) [יד, כב] עשר תעשר, זש"ה אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון (איוב לא), אמר הקב"ה לאיוב כלום יש לך עליה אלא ארבע אמות בשעת מיתתך ואת אמר אם עלי אדמתי תזעק יהא עבידא דידך, רבי חייא רבה ורבי שמעון בר חלפתא, רבי חייא רבך אמר משל לאחד המוכר טלית באטליס עבר אחד ראה אותו א"ל שלי הוא, א"ל התעטף בה אם מחזקת היא לך הרי היא שלך ואם לאו אינה שלך, כך אמר הקב"ה לאיוב הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ואת אומר אם עלי אדמתי תזעק היא עבידא דידך, ור"ש בר חלפתא אמר משל לאחד שהיה

60

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - פרשת קרח

 ואהרן לכהונה גדולה. מי ראוי ליטול השניה, לא השני יצהר? אני בנו של יצהר אני ראוי להיות נשיא על משפחתי, והוא מינה בנו של עוזיא' קטן, בן של אחי אבא יהי גדול עלי! הריני חולק ומבטל כל מה שעשה. מה כתי' למעלה מן הענין? פר' ציצית, קפץ קרח ואמ' למשה: טלית שכולה תכלת מה שתהא פטורה מן הציצית, א"ל חייבת, דכתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. בית מלאה ספרים מהוא שתהא פטורה מן המזוזה? א"ל חייבת, דכתי' וכתבתם על מזוזת ב' פעמים. א"ל קרח: הטלית שכולה תכלת אינה פוטרת אותה וד' חוטין פוטרין אותה! כל התורה כולה מאתים ושבעים

1234567891011121314151617181920