טלית

טלית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4742 מקורות עבור טלית. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק יג

 הכא פחות מיכן [דף עא עמוד ב] מיסתתר הוא. אשכחת אמר על דר' אליעזר פעמים שלשה בתחילה. פעמים שנים ע"ג אחד ארוג מאתמול. פעמים שנים ע"ג אחד ארוגים מאתמול. רבנן דקיסרין בעיין מהו אחד על האריג אחד ע"ג שנים אחד ע"ג ג'. רבנן דהכא אמרי אחד על גבי שנים. היתה טלית אחת גדולה בתחילה עד שיארוג בה שנים חוטין ובסוף אפי' כל שהוא. האורג שני חוטין ע"ג הגב ע"ג אימרא אפילו כל שהוא חייב. למה הדבר דומה לצילצול קטן שארג בו שני חוטים על רוחב ג' בתים חייב. ובנפש מסכת כמאן דהוא בתחילה. וההן בדא אפילו בסוף כאריג הוא וההן

32

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק טז

 מים שאינן יכולים לקבל בהן את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה: גמ' כיני מתני' משיאחוז האור בהן. רבי ירמיה רבי בא בר ממל בשם רב ספר שאחז בו האור מצד אחד נותן מים מצד השני ואם כבה כבה. אחז בו האור משני צדדין פושטו וקורא בו ואם כבה כבה. טלית שאחז בו האור מצד אחד נותן מים מצד שני ואם כבה כבה. אחז בה האור מב' צדדין נוטלה ומתעטף בה ואם כבתה כבתה. ר' שמואל בשם ר' זירא דר' יוסה היא. א"ר יוסה הוה סברינן מימר מה פליגין מימר ר' יוסה ורבנן בשעשה מחיצה של כלים. אבל אם עשה

33

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ב

 מותר המת ליורשיו אמר ליה רבי אידי דחוטרא הגע עצמך דלא כוונן אלא ליה אמר ליה אנא לא אמרית את מנן לך תני בשם רבי נתן מותר המת יבנה לו נפש על קברו ויעשה לו זילוף על גבי מיטתו תני [דף יא עמוד א] אין פודין שבוי בשבוי ואין גובין טלית בטלית ואין ממחין ביד פרנסים לכך תני רבן שמעון בן גמליאל אומר אין עושין נפשות לצדיקים דבריהם הן הן זכרונן רבי יוחנן הוה מסמיך ואזל עאל ר' חייא בר אבא והיה רבי אליעזר חמי ליה ומטמר ליה מקמיה ואמר הלין תרתין מילייהו הדין בבלאה עביד ביה חדא דלא שאיל

34

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה יט

 כסות יום שאתה מחזיר לו כל היום, כסות לילה שאתה מחזיר לו כל הלילה מנין, תלמוד לומר +דברים כד יג+ השב תשיב לו את העבוט כבא השמש; מכאן אמרו, ממשכנין כסות יום בלילה וכסות לילה ביום, ומחזירין כסות יום ביום וכסות לילה בלילה. כי היא כסותה לבדה, זו טלית. - היא שמלתו לעורו, זו חלוק. - במה ישכב, להביא עור מצע. - והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, ר' נתן אומר, הרי שיצא חייב לחבירו מנה בבית דין ועליו כסות במאתים, לא יאמר לו מכור כסותך והתכסה במנה ותן לי מנה, לכך נאמר היא שמלתו לעורו, אי אתה רשאי למנוע ממנו

35

ספרא צו - מכילתא דמילואים

 כל החלב אין לך כל דבר ודבר שאין בו מצוה למקום, פירות יש בהם מצות הרבה תרומה ומעשרו' חלה וביכורים הלקט והשכחה והפיאה שערי בתים ושערי מדינות יש בהם מצוה למקום שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתיך ובשעריך.(כד) בגדים יש בהם מצות למקום שנאמר לא תלבש שעטנז, טלית יש בה מצוה למקום, שנאמר גדילים תעשה לך.(כה) בהמה טהורה יש בה מצוה למקום שנאמר כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה' אלהיך.(כו) בהמה טמאה יש בה מצוה למקום שנאמר ופטר חמור תפדה בשה, חיה גדילה במדבר והעוף הפורח באויר הזהיר עליהם הכתוב כשיבואו לידך לא יהו מחוסרים

36

ספרא בחוקותי פרשה ה פרק יב

 ה פרק יב(א) ואם בבהמה טמאה ופדה בערכך, מה ת"ל לפי שנאמר בשקל הקודש, יכול אין לי אלא סלעים של הקדש מנין לרבות דבר המטלטל ת"ל ופדה, לרבות דבר המטלטל, וא"כ למה נאמר בשקל הקודש פודה בכל דבר שהוא מטלטל ובלבד שהוא צריך לישום בכסף, אמר טלית זו תחת חמור זה יצא לחולין וצריך לעשות דמים.(ב) ויסף חמישיתו עליו, שיהא הוא וחומשו חמשה, לא יגאל בבעלים, ונמכר בערכך לכל אדם.(ג) אך כל חרם אשר יחרם איש לה' מכל אשר לו, ולא כל אשר לו, מאדם, לרבות עבדו ושפחתו הכנעני' או אדם לרבות עבדו ושפחתו העברי' ת"ל מאדם,

37

ספרי זוטא פרק טו

 שלא בא לעולם] כל שהוא יודע להכיר לאביו שוחטין עליו את הפסח וכל שהוא אוכל כזית דגן פורשין מצואתו ומימי רגליו ארבע אמות וכל שהוא יודע לפתוח חיקו הכהנים חולקים לו תרומה בבית הגרנות: ועשו להם ציצית ולא מן העשוי ועשו להם משלהם, פרט לשאול לגנוב ולגזול מיכן אמרו טלית שאולה פטורה מן הציצית שלשים יום מיכן ואילך חייבת. ועשו להם לדורותם אין לי אלא לדורות ומניין אף ליוצאי מצרים ת"ל להם. ציצית, אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר ויקחני בציצית ראשי (יחזקאל ה ג): על כנפי בגדיהם, יכול באמצע הטלית ת"ל על כנפי. שומע אני חוט אחד בפני

38

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 על אשה ר' ישמעאל אומ' בא הכת' ללמדך הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור שלא יחשדוך אחרים בעבירה הא כאיזה צד האיש לבוש בגדי אשה והאשה סבורה לאיש שהוא אשה ונמצאו באין לידי עבירה לפיכך לא יתקשט האיש כתכשיטי אשה ולא אשה כתכשיטי איש ולא ילבש חלוק של צורות ולא טלית של שלטים: ד"א לא יהיה כלי גבר על אשה וכי מה בא הכת' ללמדינו שלא תלביש אשה כלי לבנים והאיש לא יתכסה צבעונין ת"ל כי תועבת ה' אלהיך דבר הבא לידי עבירה זה הוא כללו של דבר שלא תלבש אשה מה שהאיש לובש ותלך לבין האנשים והאיש לא יתכסה

39

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 כמה טווסין אית לי כמה פוסייני אית לי אפילו על עבדי לא משגיחין נזף ביה ואזיל לגבי ר' יהושע) אמרו לו תלמידיו רבי דבר שנתחבט עליו אותו זקן את מושיטו לזה בקנה (אזל לגבי רבי יהושע) התחיל מפייסו בדברים, לחם, זו תורה דכתיב (משלי ט) לכו לחמו בלחמי, שמלה, זו טלית, זכה אדם לתורה זכה לטלית, ולא עוד אלא שהן משיאין את בנותיהם לכהונה והיו בניהם כהנים גדולים ומעלים עולות על גבי המזבח, ד"א לחם זה לחם הפנים, ושמלה, אלו בגדי כהונה, הרי במקדש, אבל בגבולים לחם זו חלה, ושמלה זו ראשית הגז, אמרו אלולי אריכות פנים שהאריך ר' יהושע

40

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 שבחו שלגר שנ' ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה (דברים י יח), אמר לו וכי קלה היא בעיניך דבר שנתחבט בו זקן ונתן לי לחם לאכל וגו' ובא והושיטה לו בקנה, נכנס אצל ר' יהושע התחיל מנחמו בדברים לחם זו התורה שנ' לכו לחמו בלחמי (משלי ט ה), שמלה זו טלית, זכה אדם לתורה זכה למצוה, ולא עוד אלא שמשיאין מבנותיהן לכהונה והיו בני בניהם מקריבים עולות על גבי המזבח, לחם זו לחם הפנים, שמלה אילו בגדי כהונה, הרי במקדש, בגבולין מנין, לחם זו חלה, שמלה זו ראשית הגז.(כא) [ושבתי בשלום אל בית אבי והיה י"י לי לאלהים] ר'

1234567891011121314151617181920