טלית

טלית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4742 מקורות עבור טלית. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

 לשחוט ואין יודע מה טיבו הולכין אחר הרוב: הלכה זנפלה סכין ושחטה או שדרס עליה ושחטה או שטבחה מאיליה נבלה ומטמא במשא: הלכה חהיה שוחט והרתית או שעף או שדחה חברו או שדחתו הרוח או שנפלה סכין מידו והגביהה או שנפלה קרן טלית והגביהה ושהה כדי שחיטה אחרת פסולה ר' שמעון אומר כדי ביקור בהמה אחרת: הלכה טשחט את הושט ושהה כדי שחיטה ואחר כך פסק את הושט או שהחליד את הסכין תחת הושט ופסקו או שהחליד את הסכין תחת הגרגרת ופסקה או שהחליד את הסכין תחת שתיהן ופסקו ר' ישבב אומר נבלה ומטמא במשא ר' עקיבא

12

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 בגד ומצדו של סדין שבית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין עד שעה שימול: הלכה טרבן שמעון בן גמליאל אומר חגור שבלו צדדיו ואמצעיתו קיימת טמא משום שירי חגור שפה שפרשה מן הבגד והתקינה לחגור בה את מתניו טמאה מפני שהוא כגנגלין: הלכה יטלית שהתחיל בה לקרעה עד שלא נקרע רובה הנוגע אפילו במפורט מכאן ומכאן ואינו חיבור משנקרע רובה הנוגע אפילו במחובר חיבור: הלכה יאאלו הן העבין ואלו הן הדקין כגון הבורסין והברתסין הפמליאות והחמילות והלבדין והסנסיו הן העבין השירין והסורקין והכולך והפיליון של ראש אין בהן משום שלשה על שלשה אבל יש בהן שלש על שלש:

13

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ו

 והעור והמפץ שטלאן זה על זה לא ביטלו זה את זה: הלכה בהשק והעור והמפץ שנקרעו אם ניתנן על הכסא ובשרו נוגע בכסא טמא ואם לאו טהור השק והעור והמפץ שזרקן לאשפה טמאה מטלית שטלאה על הקופה צריכה מחשבה אחר פרישתה: הלכה גטלית של עני שבלת אם היו רוב שפתותיה קיימות אף על פי שאין בה שלש על שלש טמאה אין רוב שפתותיה קיימות אם יש בה שלש על שלש טמאה ואם לאו טהורה רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש בה שלש על שלש טמאה אם לאו טהורה היו דבדולין יוצאין הימנה כל שכנגד השפה חיבור וכל

14

תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק ב

 נזכר השליח שליח מעל נזכרו שניהן שניהן לא מעלו וחנווני מעל כשיוצא נזכרו שלשתן לא מעל והמקח תפוס להקדש כיצד יעשה יוציא את חברו ידי מעילה: הלכה חנטל פרוטה או כלי אומר פרוטה של הקדש בכל מקום שהיא מתחללת על סלע זו ועל קיתון זה ועל טלית זה שהקדש חל על הכל אין חל לא על העבדים ולא על שטרות ולא על קרקעות: הלכה טנתן לו פרוטה ואמר הבא לי בחצייה נרות ובחצייה פתילות והלך והביא לו בכולה נרות בכולה פתילות שניהם לא מעלו בעל הבית שלא נעשה שליחותו ושליח שלא שינה שליחתו בשוה פרוטה אבל נתן לו

15

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ה

 דבריו קיימין הלכה יבאמ' להם אחד אני ראיתי את אביכם שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל לא אמ' כלום במקום פלוני בשדה פלנית דבריו קיימין זה הכלל כל המצוי להם לא אמ' כלום כל שאין מצוי להם דבריו קיימין הלכה יגאמ' לו כובס טלית זו של אביך היית ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר אם יש עדים שהוא של אביו ואמ' לקחתיה ממנו אינו נאמן אחרים אומ' הקדיש סוקרין אותו בסיקרא בית ע"ז מפחמין אותו בפחמין בית מנוגע מטילין עליו אפר מקלה מקום הרוג מציינין אותו בדם מקום עגלה ערופה מציינין אותו בחגירה של אבנים הלכה יד

16

תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק ז

 כזית ממנו מטמא בביאה כולו אין הוא מטמא בביאה: הלכה ההטמא עובר תחת האילן והטהור עומד טמא הטהור עומד תחת האילן והטמא עובר טהור ואם עמד טמא אבן מנוגעת טהור חזרו אבנים מנוגעות תחת האילן טהור והותצו טמא שנאמר מושבו טמא: הלכה וטלית טמאה שיש בה שלש על שלש ואין כזית והכניס רובה לבית טהור טמאתו ור' נחמיה מטהר עד שיכניס את כולה וטהורה שהכניס ממנה שלש על שלש לבית טמא ונטמא ר' נחמיה מטהר עד שיכניס רובה וטמאה שהכניס ממנה אפילו כזית לבית טהור טמאתו: הלכה זהמכניס ראשו ורובו לבית המנוגע טמא כלי חרס שהכניס אוירו

17

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ב

 שתיתי יין שלוגו יפה דינר זהב אם לא ראיתי נחש שעוביו כקורת בית הבד כשם שנדרי הבאיי מותרין כך שבועת הבאיי מותרת הלכה בתולין לחרגין לחרמין למוכסי' לתרומה ולגוי ולבית המלך ואין תולין להן לישראל הלכה גהרי נטיעות האילו קרבן עד שיקצצו טלית זו קרבן עד שתשרף פרה זו קרבן עד שתשחט כיון שנקצצו וכיון שנשרפה וכיון שנשחטה יצאו לחולין הלכה דהנודר מישראל אסור בגרים מן הגרים מותר בישראל הנודר מישראל אסור בכהנים ובלוים מכהנים ולוים מותר בישראל הנודר מן הכהנים מותר בלוים מן הלוים מותר בכהנים מאוכלי השום ר' יהודה אוסר אף בכותים שישראל נוהנין לו

18

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד

 יוסי אומר אפילו רגלו קטועה ועינו סמייה לא ישחטו אלא על פי מומחה: הלכה גהמקדיש את הבהמה ומתה יש לה פדיון המקדיש את המתה אין לה פדיון הפודה מיד הקדש שלא ביקורת הקדש פדוי שיד הקדש על העליונה פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש פדוי שיד הקדש על עליונה פרה זו בחמשים סלעים תחת פרה של הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש ראשונה טעונה חומש ושנייה אין טעונה חומש: הלכה דמשכו במנה ולא הספיק לפדותו עד שעמד במאתיים הרי זה נותן מאתים שנאמר ונתן הכסף

19

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג

 והזכרותיהן ועליהן אמ' הכתו' הלא משנאיך ה' אשנא וגו' תכלית שנאה שנאתים וגו' כשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מכל דבר המאבד אותן הלכה וספר שאחז האור בראשו אחד נוטלו וקורא בו אם כבה כבה טלית שאחד האור בראשה אחד נוטלה ומתכסה בה אם כבתה כבתה כלי שאחז האור בראשו אחד נוטלו ומשתמש בו אם כבה כבה ספר שנפל לתוך התנור מטמא את התרומה מכבין להציל כתבי הקדש אבל לא לתרומה ייפה כח קדש מכח תרומה שהקדש מציל על כולו תרומה אין מצלת אלא כדרך שמציל מחליו מצילין

20

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יד

 ניטלין בשבת מקצוע של דבילה וזומא לסטרון של קדירה וסכין קטנה שעל גבי שלחן חזרו להיות מוסיפין והולכין עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה רבן שמעון בן גמליאל אומ' אף האיגן של ספינה ר' יוסה אומ' אף צפורן גדולה ר' נחמיה אומ' אפילו טלית אפילו תרוד אין ניטלין אלא לצורך ר' לעזר אומ' בית שמיי אומ' אין ניטלין אלא לצורך ובית הלל אומ' לצורך ושלא לצורך דלת שידה תיבה ומגדל נוטלין ולא מחזירין דלת [לול] ובית התרנגלין לא נוטלין ולא מחזירין הלכה במטה שנשברה היא ושבריה מותרין ליטול בשבת טרקוש שנשבר הוא

1234567891011121314151617181920