טלית

טלית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4742 מקורות עבור טלית. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן כט

 נשואי אשה כאשר אמרו בפרק ראשון של מסכת קדושין +כט, ב+ מאי טעמ' לא פרישת סודרא אמ' ליה משום דלא נסיבנא איתתא. ובודאי לא היו מברכין על[יו] אותו זמן כי אם (הצופנים) [הצונפים] אותו בלבד הואיל ולא היה זה המנהג שוה בכל אדם. וידמה זה למי שלא לבש טלית ולמי שלא הניח תפילין ולמי שלא קרא בתורה שאינו מברך אחת מאלה.

112

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצט

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצטקז. וששאלתם קשרים דציצית כמה הן (כמה הן) למטה וכמה למעלה. קשר של מעלה כשמתחיל להניח ציצית לטלית קשר ראשון שקושר זהו קשר עליון שהוא אצל טלית, וקשר של מטה זה שקושר בשעה שמסיים גדיל. קשר של מעלה אחד, של מטה שלשה. של מעלה אחד [ד]אמ' רב +מנחות לט, א+ ש"מ קשר העליון דאוריתא דאי ס"ד דרבנן כלאים בציצית דשרי היכי משכחת לה התוכף תכיפה אחד אינה חיבור אלא ש"מ קשר העליון דאוריתא. וקשר של מטה שלשה קשרים שהתקינו חכמים להדקה שלא תותר.

113

תשובות הגאונים - הרכבי סימן לח

 או לימא לשופרא ולס[ניא אטו] בשוטים עסיקינן אלא לקו[רבא ו]לרוחקא. ואיך יפרעו הנזיקין ובעלי חובות [וכתובת אשה מן ה]עדית ומן הבינונית ומן הזיבורית.... ותנן שום כסף שוה כסף. ואמרינן עלה אמ' רב [יהודה שום] זה לא יהא אלא בכסף כדתניא טל[ית שהזיק]ה פרה [וכול' וכן] הדין הזה שמפורש בשאלה זו... [שחולקין ה]קרקעות במקום הטוב שהן שוין [זה לזה והקרקע]ות במקום הרע שהן שוין זה לזה [ומחוייב] הגדול אם תתקיים בכורתו וראוי לפי שנים שיתן השליש של אחיו במקום אחד מן הטוב ובמקום אחר מן הרע. כמה שאמרו חכמ' תרויהו אחד נגרא אמ'

114

תשובות הגאונים - הרכבי סימן עז

 אתרא במקצת היום סאגיא וכי תנן לעינין סלע עד מתי מותר להחזיר בכרכין כדי שיראה לשלחני ובכפרים עד ערבי שבתות הא קאמרינן עלה מאי שנא סלע דקא מפליג וכו' עדאן לא פליגי אביי ו[רבא] אלא בטלית בלחוד וכיוצא בה מידעם דכל אינש קים ליה ביה דאביי סבר אפילו טלית דכל אדם קים ליה בגוה לא סמכינן אלא אתגר בכרכין עד כדי שיראה לתגר דשכיחין תגרין ובכפרים עד ערבי שבתות דאתו תגרים או דאזלינן בני ההוא כפר להיכא דאיכא תגרים וקסבר סלע וטלית חד דינא אינון ורבא סבר מדעם דכל איניש קים ליה ביה בין בכפרים ובין בכרכים עד כדי

115

תשובות הגאונים - הרכבי סימן עח

 דדהבא דאורי לן מרן דדיניה בהדי כספא כדין פירא בין באתרא דדהבא חריף ובין באתרא דלא חריף ואיבעיא לכן הכא לעינין דהבא לגבי פירא [א]י בתורת דמים קאני או בתורת חליפין קאני אם תמצא לומר דהבא לגבי פירא בתורת חליפין קאני קשיא לן הא מתניתין ר' שמע' אומ' טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית ואיסתפק לן או היל' כר' שמעון או לא משום דקא חזינן דקא מותיב מינה תיובתא ואו לאו היל' היא היכי מותבינן מינה אמטול הכי קשי לן מאי. הא מילתא קא מצטעריננא עלה מן זמן מרובה והכין קא סלקא אדעתנא דלא אשכחנן במתניתין

116

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ר

 ואם יוצא מדברי העדים דבר שצריך להעלותו לישיבה לבקש דינו עשו תעשו. ואם אין לאיש הזה עדות נכונה בדבר זה הרי מה שהיה בידו באותה שעה בחזקתו ואף סתם הרי הוא מכלל דבר מצוי ואין בדבר כזה שבועה אלא חייב הוא לשלם לה. ומצינו בעסק מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה דאקשינן וליחוש דיל' מטלטלי אגב מקרקעי אקני ופירקנו לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן דלא הויא ליה ארעא להאי מעולם. אלא מיהו צריכה עדות זו חקירה כמה שפירשנו. הרי זה דינו שלמעשה הזה. ולענין מי שמקנה מטבע על גבי קרקע סתם שסומכין על מה שיש לו בארץ

117

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנז

 הרבים ומצותה מימין הפתח בכניסה דאמר ביתך דרך ביאתך בימין והשוכר בית מגוי כיון שעיקר בית של גוי הוא ומזוזה חובת הדר היא אסור לישראל להניח את המזוזה בבית של גוי אלא יטלנה עמו ויוצא שישראל מוזהרים ואין הגוי מוזהר על מזוזה שכך שנינו לענין ציצית אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לגוי עד שיתיר ציציותיה וכ"ש מזוזה שהיא קדושה חמורה ומזוזה שנמצאת בין הספרים מצוה לחזור ולקבעה בבית אחר ולא להוציאה מקדושתה כמו שפירשנו וברצועות תפלין ובמפות שלהם וישראל שמכר חצרו לגוי ועקר המזוזות שהיו בחצרו יטלם ויקבעם בבית הדר בו וא"צ לחדשותרב עמרם ז"לוהלכתא מזוזה בחללו

118

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנט

 עד י"ג מוסיף כסדר הזה וגבול של ציצית מקשר גודל עד ג' אצבעות דאמר רב פפא הלכתא ד' חוטין וצריך ליתנן בתוך ג' אצבעות של קרן ומשולשת ארבע שיהא ארכו של ציצית כשהן כפולות ארבע אצבעות ואמרי' אמר ר' יעקב אמר רבי יוחנן וצריך שירחיק מלא קשר גודל מן הקרן טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור כיון דאית בה ג' על ג' עליה תורת בגד תוך שלש לא יתפור כיון דלית עליה תורת בגד כמה דליתא דמי ואפי' תפור.

119

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימנים ב-ג

 בסדין בציצית, לירמי דכיתנא. ואי אמר מר לירמי חוטי דכיתנא למאני דכיתנא, משום מצוה או משום דלא תשתכח מצות ציצית - למאי נפקא מינה, לברוכי עלה ומיפק ביה בשבת: אי מצוה מברכינן עלה ונפקיױנןװ בה בשבת, ואי מצוה ליכא (היכא) [היכי] מברכינן עלה והיכי נפקינן בה (בשבת), לא יהא אלא טלית שאינה מצוייצת כהלכתה. מאי יליף מרנא.כך ראינו: ששאלה זו }שלא{ כהוגן וכשורה שאולה, אין עושין אלא של צמר, ותכלת עמרא הוא, ודעמרא הוא דהוי ציצית, דמידי אחרינא לא. ואף על גב (דאמרינן) [דאמר רבא] (שבת כז רע"ב ומקבילות) צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין (ב)שלא במינן, ליתא

120

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימן קג

 לעשות אהל בו ולסכך בו, וביקש זה להניחו על העמוד, או נמי (של) [על] קנה נעוץ, כמה שא אמרו חכמים ױבװבכל מערבין (עירובין לג ע"ב), ואסלה שעושין אותו על פי הבאר של בית הכיסי, (של צורך) [שלצורך] נקבים עשוי ולא לעשות בו אוהלה עשוי - מותר לנטותו לכתחילה.פרוש טלית כפולה: בני אדם עניים הדרים בכפרים סמך לאגמים שאין להן (טלות) [טלית], כך רגילין במקומנו: מ(כי)ביאין בגד של צמר, אורכו כשיעור חמש אמות או שש אמות ורוחבו שלוש אמות, הין חסר הן יתיר, ומטיהו לאורכו וקושרו בחבל באמצע רוחבו מצד זה, וקושר לחבלים ביתידות, וגבוה מן הארץ ושפתותיו

1234567891011121314151617181920