טלית

טלית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4742 מקורות עבור טלית. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת זבים פרק ד

 טומאת שבעה מה שאין הזב מטמא:משנה ז[*] היה יושב על גבי המטה וארבע טליות תחת ארבע רגלי המטה טמאות מפני שאינה יכולה לעמוד על שלש ר"ש מטהר היה רוכב על גבי בהמה וארבע טליות תחת ארבע רגלי בהמה טהורות מפני שהיא יכולה לעמוד על שלשה היתה טלית אחת תחת שני ידים תחת שני רגלים תחת יד ורגל טמאה ר' יוסי אומר הסוס מטמא ברגליו והחמור בידיו שמשענת הסוס על רגליו ומשענת החמור על ידיו ישב על קורת בית הבד כלים שבעקל טמאין על המכבש של כובס כלים שתחתיו טהורין ר' נחמיה מטמא:

2

משנה מסכת כלים פרק כח

 על הבגד מרוח אחת אינו חבור משתי רוחות זו כנגד זו חבור עשאו כמין גאם ר"ע מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי יהודה בד"א בטלית אבל בחלוק מלמעלן חבור ומלמטן אינו חבור:משנה ח[*] בגדי עניים אף על פי שאין בהם שלש על שלש הרי אלו טמאין מדרס טלית שהתחיל בה לקרעה כיון שנקרע רובה אינו חבור העבים והרכים אין בהם משום שלש על שלש:משנה ט[*] כסת הסבלין טמאה מדרס משמרת של יין אין בה משום מושב סבכה של זקנה טמאה משום מושב חלוק של יוצאת החוץ העשוי כסבכה טהור העושה בגד מן החרם טהור ומזוטו טמא רבי אליעזר בן

3

משנה מסכת כלים פרק כט

 והפליון של ראש שש אצבעות של אפקרסין עשר נימי סגוס והרדיד והחלוק והטלית ג' אצבעות נימי כפה של זקנה והגומדין של ערביין והקולקין והפונדא והמעפורת והפרגוד נימיהן כל שהן:משנה ב[*] שלש כסתות של צמר שש של פשתן שלשה סדינין שתים עשרה מטפחות שני סובריקין חלוק אחד טלית אחד קלובקרין אחד חבור לטומאה ולהזייה יתר מכאן חבור לטומאה ואין חבור להזייה רבי יוסי אומר אף לא לטומאה:משנה ג[*] חוט המשקולת שנים עשר של חרשין שמנה עשר של בנין חמשים אמה יתר מכאן אם רצה לקיים טהור של סיידין ושל ציירין כל שהן:משנה ד[*] חוט מאזנים של זהבים ושל

4

משנה מסכת מעילה פרק ו

 לו שתי פרוטות אמר לו הבא לי אתרוג והלך והביא לו בפרוטה אתרוג ובפרוטה רמון שניהם מעלו רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל שהוא אומר לו אתרוג גדול הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע נתן לו דינר זהב אמר לו הבא לי חלוק והלך והביא לו בשלשה חלוק בשלשה טלית שניהם מעלו רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל שהוא אומר לו חלוק גדול הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע:משנה ה[*] המפקיד מעות אצל השלחני אם צרורין לא ישתמש בהם לפיכך אם הוציא מעל אם מותרים ישתמש בהן לפיכך אם הוציא לא מעל אצל בעל הבית בין כך

5

משנה מסכת נגעים פרק יג

 משנה ז[*] הטמא עומד תחת האילן והטהור עובר טמא הטהור עומד תחת האילן והטמא עובר טהור אם עמד טמא וכן באבן המנוגעת טהור ואם הניחה הרי זה טמא:משנה ח[*] טהור שהכניס ראשו ורובו לבית טמא נטמא וטמא שהכניס ראשו ורובו לבית טהור טמאהו טלית טהורה שהכניס ממנה ג' על ג' לבית טמא נטמאה וטמאה שהכניס ממנה אפילו כזית לבית טהור טמאתו:משנה ט[*] מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והן טמאין מיד היה לבוש בכליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו הוא טמא מיד והן טהורין עד שישהא כדי אכילת פרס פת חטין ולא פת שעורים

6

משנה מסכת נדרים פרק ג

 אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירו כיצד אמרו לו אמור קונם אשתי נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי בית שמאי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין ובית הלל אומרים אלו ואלו מותרין:משנה ה[*] הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן נקצצות טלית זו קרבן אם אינה נשרפת יש להן פדיון הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו טלית זו קרבן עד שתשרף אין להם פדיון:משנה ו[*] הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה מיושבי היבשה אסור ביורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי היבשה לא כאלו שהולכין מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש:משנה ז[*] הנודר

7

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ב

 ולקרוביו ולמיודעיו ולאנשי עירו ודי הלכה יחהמוצא מציאה אם יש בה כדי להחזיר לבעלים בשוה פרוטה ולגבות שכרו ממנה מטפל בה ואם לאו מניחה במקומה הלכה יטאי זו היא אבידה מצא קרדום באסרטה וטלית באסרטה ופרה רועה בין הזרעים הרי זו אבידה טלית מונחת בצד הגדר וחבית מונחת בין הגדר וחמור רועה בין עשבים אין זו אבידה מצאן שלשה ימים זה אחר זה הרי זה אבידה הלכה ככל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור יעשה ויאכל לא יעשה מהן יותר ממה שהן אוכלין כל דבר שאין עושה ואוכל כגון אווזין ותרנגלין מיטפל בהן שלשה ימים בעגלים ובסייחים

8

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 עד שעה שימשוך הנחשת קונה את הכסף כיצד נתן לו שלשים איסר בדינר כסף הרי זה קנה כל מקום שהוא אבל אם נתן לו דינר של כסף בשלשי' איסר הרי זה לא קנה עד שימשוך הלכה ידהסימון קונה את המטבע כללו של דבר כל שנקנה קונה טלית קונה דינרי זהב רבי שמעון אומ' אף כשאמרו טלית קונה דינרי זהב בכל מקום כך הלכה אבל מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו והנושא והנותן בדברים אין לו עליו אונאה אבל אמרו חכמים כל המבטל את דבריו אין רוח חכמים נוחה הימנו הלכה טו

9

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 מצאו שכר את הפועלין הלכו ומצאו את השדה כשהיא לחה נותן להם שכר בטלים שאינו דומה עושה מלאכה ליושב ובטיל ואינו דומה הבא טעון לבא ריקן במה דברים אמורים בזמן שלא התחילו אבל אם התחילו הרי אילו שמין לו כיצד קבל הימנו קמה לקצור בשתי סלעים קצר חציה והניח חציה טלית לארוג בשתי סלעים ארג חציה והניח חציה הרי אילו שמין לו כיצד שמין לו אם היה מה שעשה יפה ששה דינרין נותן לו סלע או יגמור מלאכתו ואם היה יפה סלע נותן לו סלע ר' דוסה אומ' שמין על מה שעתיד להעשות אם היה מה שעתיד ליעשות יפה חמשה

10

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק א

 למזיק ורשות הניזק והמזיק והשומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שהזיק שור ברשותו מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק אחד נזקי אדם ואחד נזקי בהמה שמין להם מן העידית שנ' מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם הלכה בשום כסף אין או' תצא פרה בטלית ולא טלית בפרה אלא שמין אותן כספים שוה כסף מלמד שאין בית דין שמין אלא מדבר שיש בו אחריות תפש הניזק במטלטלין שמין לו מהן בפני בית דין ואפי' מן היתומין והוא שתפס מחיים בפני בית דין מלמד שחייב עד שיעמד בדין ולא בבית דין הדיוטות על פי עדים מלמד שכל דבר שהוא קנס

1234567891011121314151617181920