טורי אבן הלכות חגיגה פרק א

טורי אבן הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] מצות ראיי' האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה בי"ט ראשון של חג ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף ובין בהמה. מקשה הכ"מ הא במסכתא חגיגה דף ז' ע"א לא יראו פני ריקם בזבחים אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות ודין הוא אף ראי' האמורה לגבוה זבחים פרש"י בזבחים צריך להביא קרבן בהמה הזבוחים בסכין ולא עולת עוף שהיא נמלקת נמצא משמע בגמ' דאסור להביא עולת ראיה בי"ט מן העוף והאיך כתב רבינו מן העוף והניח בצ"ע. ולי נראה ליישב דהרמב"ם הוכיח דין זה דמותר להביא עולות ראיה מן העופות דאיתא במ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.