טורי אבן הלכות איסורי מזבח פרק ד

טורי אבן הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ו
[ו] הנעבד בין שעבד שלו ובין של חבירו וכו' בין לפני הקדש בין לאחר הקדש ה"ז אסור. והשיג הראב"ד א"א במסכת ע"א אוקמי של חבירו בשעשה בה מעשה ומר"ן בכ"מ כתב שדברי רבינו המה מתוספתא דתמורה ובלח"מ שם האריך להקשות על רבינו מגמ' דזבחים דף קי"ד דאיתא התם בשלמא רובע ונרבע משכחת דאקדשינהו מעיקרו והדר רבעו אלא מוקצה ונעבד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו וכו' א"כ האיך מפליג רבינו בין מוקצה לנעבד דגבי מוקצה כתב לפני זה דאחר הקדש אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וגבי נעבד כתב כאן דאוס' אפילו אחר ההקדש וב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.