טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צט

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צט

  

שכור אל יתפלל עד שיעבור יינו ואם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל ואפילו אם עבר זמן התפלה א)דחשיב כשוגג שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה היכי דמי שכור והיכי דמי שתוי שכור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך ומ"מ ב)לכתחלה לא יתפלל אפי' אם שתה כדי רביעית עד שיסיר יינו ודרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין היין וה"מ כששתה רביעית ג)אבל שתה יותר כ"ש ששינה שוכרתו ודרך טורדתו ופירש בה"ג ה"מ במהלך ברגליו אבל רכוב ודאי דרך מפיגה היין יין ושכ"ר א"ל תשת (ויקרא י) ראשי תיבות ואם ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.