טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צו

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צו

  


ולא יאחוז בידו תפילין ולא ס"ת בזרועו ולא קערה מלאה בידו ולא סכין ומעות וככר מפני שלבו עליהם שלא יפלו מידו ויטרד ותתבטל כוונתו ולולב בזמנו ג)מותר לאחזו בידו כיון שהוא צורך מצוה אינו נטרד בשבילו: