טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צג

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צג

  

ובבואו להתפלל ישהא מעט קודם שיקום להתפלל דתנן חסידים הראשונים א)היו שוהין שעה אחת קודם תפלה כדי שיכוונו לבם למקום ושעה אחת לאחר התפלה שלא תהא נראית עליו כמשוי ב)שממהר לצאת ממנה:
ובעמדו להתפלל(ב) לא יעמוד ג)אלא מתוך כובד ראש פירוש באימה והכנעה דתנן אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש כדי שיכנע לבו למקום ותניא אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס ד)אלא מתוך שמחה ה)ולכך נהגו לומר אשרי ופסוקי דזמרה קודם תפלה כדי לעמוד לתפלה מתוך דברי שמחה של מצוה שעוס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.