טור אורח חיים הלכות ציצית סימן ח

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן ח

  

הלכות ציצית:
ומיד אחר נטילת ידיו א)יתעטף בציצית מעומד וסדר עטיפתו פירשו הגאונים כעטיפת ישמעאלים א]ב)שהיא עטיפה גמורה ובעל העיטור כתב דלא בעינן כולי האי אלא כדרך בני אדם שמתכסין בכסותן ועסוקין במלאכתן פעמי' בכיסוי הראש ופעמים בגילוי הראש ג)ודרך העטיפה רחבה לקומת האיש ומחזיר ב' ציציות לפניו וב' ציציות לאחריו שיהא מסובב במצות ה)ומכסה ראשו שלא יהא בגילוי הראש ויברך להתעטף בציצית(ד*) ונקראת ציצית ו)על שם החוטין הנפרדין ממנה כדכתיב ויקחני בציצית ראשי ז)ועל כן צריך להפרידם זה מזה ויכוין בהתע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.