טוביה

טוביה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 921 מקורות עבור טוביה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור מא

 עליה מצודים גדולים (שם שם /קהלת ט'/). כמנן רברבן. ומצא בה איש מסכן (שם שם /קהלת ט'/ טו). זה יצר טוב. ומלט הוא את העיר בחכמתו (שם שם /קהלת ט'/). מדינה של גיהנם. ולמה נקרא יצר טוב מסכן, דלית כל עמא שמעין ליה, אמר דוד הואיל ולית עמא שמעין ליה, טוביה דשמע ליה, לכך נאמר אשרי משכיל אל דל.[ב] דבר אחר [מא, ב] אשרי משכיל אל דל. זהו שאמר הכתוב מלוה ה' חונן דל (משלי יט יז), אמר ר' יוחנן כל מי שהוא מבקר את החולה מעבירין מחוליו אחד מששים, וכל מי שאינו מבקר מוסיפין על חליו אחד מששים.

22

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת שמות פרק ב

 וקרו לה בת, אלא מלמד שנעשו בה סימני נערות:סימן ב[ב] ותהר האשה ותלד בן. והלא מעוברת היתה כבר משלשה חדשים, אלא מקיש לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער, מכאן לנשים הצדקניות שלא היו בפתקה של חוה: ותרא אותו כי טוב הוא. טוביה שמו: ד"א טוב לנביאות: ד"א שנולד מהול: ד"א בשעה שנולד משה נתמלא הבית אורה, ולכך אמר כי טוב, כתיב הכא כי טוב הוא, וכתיב התם וירא אלהים את האור כי טוב (בראשית א' ד'): ותצפנהו שלשה ירחים. שלא היו מונים המצרים אלא משעה שהחזירה, והיא היתה מעוברת מקודם שלשה ירחים:סימן ג

23

משנת רבי אליעזר פרשה י

 שבאו להר הבית, שהלעיגו בו, מתוך היראה הניחו להן. ומניין שהיו מתיראין מהן, שהרי הוא אומ' לנחמיה, אתה והיהודים חשבים למרד, וגם נביאים העמדת לקרא עליך, נתיראו מהן והניחום שם. וכיון שבא נחמיה פעם שנייה ומצאן שם, עמד וגרשם, שנ' ובכל זה לא הייתי בירושלם וגו', ואשליכה את כלי בית טוביה החוץ. ומניין שהיה סנבלט עמו, שנ' בית טוביה, ואנשי ביתו.קשה היא הליצות, שעליה נענש שלישו של יהורם, שנ' ויען השליש [את איש האלהים] וגו'. מה כת' בו, ויהי לו כן וירמסהו.אף אבותינו לא נענשו אלא על הליצות, שנ' לכן שמעו דבר יוי [עמוד 201] אנשי לצון, כי

24

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק א

 דכתיב בדבר ה' שמים נעשו (תהלים לג ו), מאמר ב' ויאמר אלהים יהי אור, ג' יהי רקיע, ד' יקוו המים, ה' תדשא הארץ, ו' יהי מאורות, ז' ישרצו המים, ח' תוצא הארץ, ט' נעשה אדם, י' פרו ורבו, אלו עשרה מאמרות, ועשרה דברים שבהן נברא העולם, דאמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב בעשרה דברים נברא העולם, בחכמה, בתבונה, בדעת, בכח. בגבורה, בגערה, בצדק, במשפט, בחסד, וברחמים. בחכמה ובתבונה, דכתיב ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה (משלי ג יט). בדעת, דכתיב בדעתו תהומות נבקעו (שם שם כ). בכח ובגבורה, דכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה (תהלים סה ז). בגערה,

25

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת לך לך פרק טו

 עולם אם עתיד אני להעמיד בנים להעציבך מוטב לי ונחני בדרך עולם: ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ר"ש בן לקיש בשם בר קפרא אמר בן משק בית בר ביתי, הוא דמשק אליעזר שעמו רדפתי מלכים עד דמשק והוא שמו אליעזר. ורבינו ר' אליעזר הקדוש ז"ל אביו של רבינו ר' טוביה, דרש מתוך התלמוד, דמשק, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים שהיה לוקח תורותיו של אברהם אבינו ודרך המצות לעשות צדקה ומשפט ומורה לאחרים, לפיכך נקרא שמו דמשק: ד"א שהיה מדמשק:סימן גג) ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע. מלמד שהיה בקי באיצטגנינות העולם, וראה שאין מזלו מוליד: והנה

26

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וירא פרק יט

 כשחוק לכסיל עשות זימה (משלי י כג):סימן טוטו) וכמו השחר עלה. א"ר חנינא משעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך ארבעה מילין, שכן כתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה, ומסדום לצוער ד' מילין: קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות. ר' טוביה ב"ר יצחק אמר שתי מציאות, רות המואביה, ונעמה העמונית, א"ר יצחק מצאתי דוד עבדי (תהלים פט כא), היכן מצאת אותו בסדום:סימן טזטז) ויתמהמה. תמהון אחר תמהון אמר כמה אבוד בכסף בזהב ובאבנים טובות, הה"ד עושר שמור לבעליו לרעתו (קהלת ה יב):סימן יזיז) ויאמר המלט. זה רפאל שבא להצילו: ההרה

27

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כא

 הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד (ויקרא כה מב), והלך ומכר עצמו עד היובל תרצע במרצע: למה בדלת ובמזוזה, פי' רבותינו במס' קדושין, לפי שנתנו ישראל מן הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסחתי עליהם והוצאתים מעבדות לחירות, וזה הלך ומכר את עצמו לעבד, ירצע בפניהם: ומרנא ורבנא טוביה בר' אליעזר זצ"ל משום אביו פי' כדי שיהא עוברים ושבים אומרים לו מפני מה אתה משתעבד לזה, והתורה זיכתה לך להיפטר, לכך נרצע לפני הפתח ולא בחדרי חדרים, דלת דומיא דמזוזה, מה מזוזה ברשות הרבים דרך ביאתו, אף דלת ברשות הרבים: ועבדו לעולם. לעולמו של יובל, רבי אומר בא

28

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא

 מלאך שנאמר (במדבר כ) וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. פינחס נקרא מלאך שנאמר (שופטים ב) ויעל מלאך ה' וגו'. חגי נקרא מלאך דכתיב (חגי א) ויאמר חגי מלאך ה' וגו'. ויקרא אל משה ששה שמות נקרא. ירד. אבי גדור. חבר. אבי סוכו. יקותיאל. אבי זנוח. רבי יהודה ברבי אלעאי אומר אף טוביה שמו שנאמר (שמות ב) ותרא אותו כי טוב הוא. רבי שמואל בר אמי אמר אף שמעיה שמו שנאמר (ד"ה א' כד) ויכתבם שמעיה בן נתנאל ששמע תפלתו. בן נתנאל שנתן אל תורה לישראל על ידו. הסופר שהיה סופרן של ישראל. מן הלוי משבטו של לוי. לפני המלך והשרים. לפני

29

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק א

 שהממון של האדם לענות בו טובה וזכות, כגון שעושה ממנו צדקה. וכן לענות בו רעה, כענין שנאמר (דברים יט, טז) לענות בו סרה, זה שמקבץ ממונו לרעתו ואינו נותן ממנו צדקה אדרבה גוזל וחומס: ס"א ענין רע נתן אלהים לבני אדם. שהם לומדים ושוכחים. ורבנן דתמן בשם ר' יצחק ור' טוביה בשם ר' יצחק השכחה לטובתו של אדם, שאם היה לומד תורה ואינו שוכח היה מתעסק בה שלש שנים, והולך ומתעסק בדברי הבטלה ומניח דברי תורה, אבל מתוך שהוא שוכח אינו מזיז עצמו מדברי תורה כל ימיו: ס"א הוא ענין רע נתן אלהים. שהקב"ה נתן להם פורענותם על ענין רע

30

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק יב

 ורבים עד שנעשה כמעיין נובע וכנהר שמתגבר והולך: בעלי אסופות. אלו מסמרות שיש להם ראשים רחבים. רז"ל פרשו אלו תלמידי חכמים שמתקבצין ונאספין ויושבין שורות שורות: נתנו מרועה אחד. נאמן אחד אמרן מפי אל אחד, שנאמר (תהלים פ, ב) רועה ישראל האזינה. ובדברי מי שעמדה הלכה כמותו עושין כל ישראל. טוביה ב"ר אליעזר אמר משום רבו ר' שמשון ז"ל, דברי חכמים כדרבונות. צריך לאדם ששומע דברי תורה מפי רבו שיכניס דבריו בלבו כדרבן:וכמסמרות נטועים, שיהיו דברי תורה נטועים בלבו: בעלי אסופות. לפי שבעלי החכמה נאספים לבית עולמים ולא ימצא מי ילמדנו טעמי התורה. וכיון ששמע אל ישכח ואל יסיחם

1234567891011121314151617181920