טוביה

טוביה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 921 מקורות עבור טוביה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 זבינא שנולדו בה סימני נערות.כ [ב,, ב - ג] ותהר האשה ותלד בן, א"ר יהודה מקיש לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה, ותרא אותו כי טוב הוא, תני ר"מ אומר טוב שמו, רבי יאשיה אומר טוביה שמו, רבי יהודה אומר הגון לנביאות, אחרים אומרים שנולד כשהוא מהול, ורבנן אמרי בשעה שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה, כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב התם (בראשית א) וירא אלהים את האור כי טוב, ותצפנהו שלשה ירחים, שלא מנו המצרים אלא משעה שהחזירה והוה מיעברא ביה תלתא ירחי

12

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כט

 של שם המפורש כתוב על לבם] ד"א ה' בם, רבנן אמרין שמו של אלהים היה מעורב עם כל אחד ואחד מיכאל וגבריאל, אמר הקב"ה לישראל לא בשביל שראיתם פנים הרבה תהיו סבורין שמא אלוהות הרבה בשמים, דעו שאני הוא ה' אחד שנא' אנכי ה' אלהיך.ג א"ר טוביה ב"ר יצחק אנכי ה' אלהיך שעל מנת כן הוצאתיך מארץ מצרים שתקבל אלהותי עליך, ד"א אנכי ה' אלהיך משל לבת מלכים שנשבית ביד הלסטים ובא המלך והצילה לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה, אמרה לו מה אתה נותן לי אמר לה אם אין ליך עלי אלא שפדיתיך מיד הלסטים די.ד ד"א

13

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לה

 והרבה בריות ברא הקדוש ב"ה בעולם ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן והיו ראויין להגנז ולא נגנזו מפני כבוד הקב"ה ואיזה זה זהב, א"ר אבהו טובה גדולה חלק הקב"ה לעולמו בזהב יש אדם פורט זהוב אחד והוא מוציא ממנו כמה יציאות שנאמר (בראשית ב) וזהב הארץ ההיא טוב ומהו טוב טוביה דהוא בביתיה טוביה דהוא בלוייתיה, א"ר שמעון בן לקיש לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב ולמה נברא בשביל המשכן ובשביל בהמ"ק =בית המקדש= שנאמר וזהב הארץ ההיא טוב כמה דאת אמר (דברים ג) ההר הטוב הזה והלבנון, שבעה זהבים היו בבית המקדש, זהב טוב, זהב טהור, זהב שחוט, זהב

14

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 ר"ל: והלא מעוברת היא ג' חדשים כשהחזירה ואתה אמרת ותהר ותלד בן? אלא מקיש לידתה להורתה: מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער. מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חוה.א, כ ותרא אתו כי טוב הוא (/שמות/ ב'). תני ר"מ: טוב שמו. ר' יהודה אמר: טוביה שמו. ר' נחמיה אמר: הגון לנביאות. אחרים אומרים: שנולד מהול. רבנן אמרי: בשעה שנולד נתמלא הבית אורה. כתיב התם: וירא אלהים את האור כי טוב (/בראשית/ א) וכתיב הכא: ותרא אתו כי טוב הוא.א, כ ותצפנהו שלשה ירחים (/שמות/ ב'). שלא מנו המצריים אלא משעה שהחזירה, והיא מעברה תלתא ירחי

15

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה א

 בר כהנא ור' יהודה בר סימון חד אמר זה מרד בעצת מרגלים וזו מרדה בעצת אביה יבא מורד ויקח את המורדת וחד אמר זה הציל את הצאן וזו הצילה את הרועה, י' שמות נקראו לו למשה, ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוכו, אבי זנוח, רבי יהודה ברבי אלעאי אמר אף טוביה שמו הה"ד (שמות ב) ותרא אותו כי טוב הוא כי טוביה הוא, רבי ישמעאל בר אמי אמר אף שמעיה שמו, אתא ר' יהושע בר נחמיה ופירש הדין קריא (ד"ה =דברי הימים= א כד) ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר וגו' שמעיה ששמע יה תפלתו, בן נתנאל וגו' בן שנתנה לו

16

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה א

 בעצת אביה, יבוא מורד ויקח את המורדת. ר' יהודה בר' סימון אמ' זה הציל את הצאן וזו הצילה את הרועה, יבוא מי שהציל את הצאן ויקח מי שהצילה את הרועה. עשרה שמות נקראו לו למשה. ירד חבר יקותיאל אבי גדור אבי סוכו אבי זנוח. ר' יהודה בר' אילעאי אמ' אף טוביה הוא שמו. הה"ד ותרא אתו כי טוב הוא (שמות ב, ב), טוביה הוא. ר' ישמעאל בר אמי אמ' אף שמעיה היה שמו. אתא ר' יהושע בר' נחמיה ופריש הדין קריה ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר (דהי"א =דברי הימים א'=

17

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 וכלום ניתנו להם נביאים וכתובים אלא שיהיו יגעים בהן ובתורה ועושין מצות וצדקות כדי לקבל עליהם שכר טוב, רבנן אמרין אף על פי כן לענות בו מקבלים עליהם שכר כחמשה ספרי תורה, ר' אבהו אמר זה שיפוטה של תורה שאדם למד תורה ושכחה, רבנן דתמן בשם ר' יצחק דהכא ורבי טוביה בש"ר יצחק לטובתו אדם למד תורה ושוכח שאילו היה אדם למד תורה ולא שכחה היה מתעסק בתורה שתים שלש שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היה משגיח בה לעולם כל ימיו אלא מתוך שאדם למד תורה ושוכחה אינו מזיז ואינו מזיע את עצמו מדברי תורה, ורבנן אמרי זה שיפוטו של

18

קהלת רבה (וילנא) פרשה ג

 תורה חמשה ספרים בלבד וכלום ניתנו להם נביאים וכתובים אלא שיהיו יגעין בהם ובתורה ועושים מצות וצדקות כדי לקבל עליהם שכר טוב, רבנן אמרין אעפ"כ לענות בו מקבלין עליהם שכר כחמשה ספרי תורה, ר' אבהו אמר זה שיפוטה של תורה שאדם לומד תורה ושכחה, רבנן דתמן בש"ר יצחק דהכא ור' טוביה בש"ר יצחק לטובתו אדם לומד תורה ושכח שאלו היה אדם לומד תורה ולא שכח היה מתעסק בתורה שתים שלש שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היה משגיח בה לעולם כל ימיו אלא מתוך שאדם לומד תורה ומשכחה אינו מזיז ואינו מזיע את עצמו בדברי תורה, ורבנן אמרין זה שיפוטו של

19

קהלת רבה (וילנא) פרשה ד

 תרתין, ר' יוחנן אמר טובים השנים איש לאשתו, מן הא' זה לעצמו וזו לעצמה, והחוט המשולש זה הקב"ה שהוא פוקדן בבנים, ר' יוחנן אמר בה חורי טובים השנים זה עמרם ויוכבד, אשר יש להן שכר טוב בעמלם זה משה שנקרא טוב, שנא' (שמות ב') ותרא אותו כי טוב הוא כי טוביה שמו שנולד מהול ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן, ר' יהודה אומר זה דוד ובת שבע, והחוט המשולש זה נתן הנביא שאמר לה לבת שבע (מלכים א' א') ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך, וכשבאו אצל דוד הסכים עמהם ואמר (שם /מלכים א' א'/) והרכבתם את שלמה בני על הפרדה

20

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

 גדול שהוא גדול מיצר טוב שלש עשרה שנה, וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, כמנון ועקמון, ומצא בה איש מסכן וחכם, זה יצר טוב, למה קורא אותו מסכן שאינו מצוי בכל הבריות, ואין רובן של בריות נשמעין לו, ומלט הוא את העיר בחכמתו, שכל השומע ליצר טוב נמלט, אמר דוד טוביה למאן דשמע ליה הה"ד (תהלים מ"א) אשרי משכיל אל דל, ואדם לא זכר, אמר הקב"ה אתון לא אדכרתוניה אנא מדכר ליה (יחזקאל ל"ו) והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו'.א [ט"ז] ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה, אמר ר' יוחנן וכי חכמתו של ר' עקיבא שהיה מסכן

1234567891011121314151617181920