חתן

חתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5698 מקורות עבור חתן. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 ראשי בשמים אלא רוח צפון ורוח דרום מכבדות וזוחלות כל ביסמני ג"ע ונותנים ריחם הה"ד (שיר /השירים/ ד) הפיחי גני זה כיבוד הגן יזלו בשמיו זה זילוף (שם /שיר השירים ד'/) יבא דודי לגנו אומרים ישראל לפני הקב"ה וכי יש בעל הבית שיעשה סעודה לאורחים ולא יהיה מיסב עמהם יש חתן עושה סעודה למקוראים ולא ישב עמהם אם רצונך יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו אמר להם הקדוש ב"ה הריני עושה כשם שאתם מבקשים באותה שעה הקב"ה בא לג"ע =לגן עדן= הה"ד (שם /שיר השירים/ ה) באתי לגני אחותי כלה וגו' אחותי שנתאחו לי בגלות כלה שנתכלו בגלות כמה דתימא

72

דברים רבה (וילנא) פרשת ואתחנן פרשה ב

 ישעיה סא) שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי, אמר ר' ברכיה בעשרה מקומות קרא הקב"ה לישראל כלה ואלו הן (שיר /השירים/ ד) אתי מלבנון כלה (שם /שיר השירים/ ה) באתי לגני אחותי כלה (שם /שיר השירים/ ד) לבבתני אחותי כלה מה יפו דודיך אחותי כלה נופת תטופנה שפתותיך כלה כמשוש חתן על כלה קול חתן וקול כלה כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה וככלה תעדה כליה וכנגדן ישראל מעטרים את הקדוש ב"ה בעשרה לבושין ואלו הן צדק לבשתי וילבשני (איוב כט) הרי שנים וילבש צדקה כשריון (שם /ישעיהו נ"ט/) וילבש בגדי נקם תלבושת הרי חמשה (דניאל ז) לבושיה כתלג חיור

73

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג

 הן המתים חשוב כמו שהאבות עומדין ומבקשין על בניהן מה היית משיבן כיון שאמר לו משה הדבר הזה מיד וינחם ה' על הרעה.טז ד"א פסל לך שני לוחות למה שנים רבנין אמרי א"ל הקב"ה אלו מעידין ביני ובין בני, כנגד שני עדים כנגד שני שושבינין כנגד חתן וכלה כנגד שמים וארץ כנגד העולם הזה והעולם הבא.יז ד"א פסל לך שאלו את רבי יוחנן בן זכאי מפני מה לוחות הראשונות מעשה שמים והשניים מעשה אדם אמר להן למה"ד למלך שנשא אשה והביא הנייר והלבלר משלו עיטרה משלו והכניסה לביתו, ראה אותה המלך שוחקת לעבד אחד משלו כעס עליה והוציאה,

74

דברים רבה (וילנא) פרשת כי תצא פרשה ו

 מן התורה שנאמר (בראשית יז) המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך, ד"א המול ימול אל תהי קורא בו אלא שתי מילות מילה ופריעה, רבי לוי אמר המול ימול מכאן למוהל צריך שיהא מהול דכתיב המול ימול אמר ר' יודן בן פזי מה כתיב בצפורה אשת משה +שמות ד'+ אז אמרה חתן דמים וגו' למילה אין כתיב כאן אלא למולות שתי מילות מכאן למילה ומכאן לפריעה, ולמה התינוק נימול לשמונה ימים שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו עד שיהא בו כחו, וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם כך רחמיו על הבהמה מנין שנאמר (ויקרא כב) ומיום השמיני והלאה וגו' ולא עוד

75

דברים רבה (וילנא) פרשת כי תבוא פרשה ז

 ריב"ל כל מי שנכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות בעוה"ז זוכה ליכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לעתיד לבא מנין שנאמר (תהלים פד) אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה, ד"א א"ר יודן כל מי ששומע בקול של תורה בעוה"ז זוכה לשמוע באותו קול שכתוב בו (ירמיה לג) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה וגו' א"ל משה לישראל הואיל וכל מי ששומע לד"ת כך הוא מתרומם בב' עולמות הוו זהירים לשמוע ד"ת, מנין ממה שכתוב בענין והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך.ב זש"ה (משלי ח) אשרי אדם שומע לי מהו אשרי אדם שומע לי אמר הקב"ה אשריו לאדם בשעה

76

דברים רבה (וילנא) פרשת וזאת הברכה פרשה יא

 שבו ימות משה שארד ואטול נשמתו הימנו, ועליו אמר דוד (תהלים לז) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו אין לך רשע בכל השטנים כולן כסמאל ואין לך צדיק בכל הנביאים כמשה שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים, משל למה הדבר דומה לאדם שנזדמן לסעודת חתן וכלה והיה אותו האיש מצפה ואומר מתי יגיע שמחתם ואשמחה בה כך היה סמאל הרשע מצפה נשמתו של משה ואומר מתי יהיה מיכאל בוכה ואני ממלא פי שחוק עד שאמר לו מיכאל מה רשע אני בוכה ואתה משחק (מיכה ז) אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב

77

דברים רבה (ליברמן) פרשת עקב

 המתים חשוב כמי שהאבות עומדים ומבקשי' על בניהם, מה היית משיבן, כיון שא"ל משה הדבר הזה, מיד וינחם ה' על הרעה.[טז.] ד"א פסול לך שני לוחות אבנים, ולמה שנים, רבנין [אמרי] א"ל הקב"ה אלו מעידין ביני ובין בני (ישראל) כנגד שני עדים מוקפין, כנגד שני שושבינים, כנגד חתן וכלה, כנגד שמים וארץ, כנגד העולם הזה והעולם הבא.[יז.] ד"א פסל לך שני לוחות אבנים, שאלו את ר' יוחנן בן זכאי, מפני מה הלוחות הראשונים מעשה שמים והשניים מעשה אדם, אמ' להם לה"ד למלך שנטל אשה והביא את הלבלר והנייר משלו ועטרה משלו והכניסה לביתו ראה אותה המלך שוחקת עם

78

דברים רבה (ליברמן) פרשת כי תצא

 למול אותו, כך שנו חכמים תינוק שנולד מהול צריך להטיף ממנו דם ברית, מפני בריתו של אברהם אבינו, ומנין את למד, מן התורה, שנא' המול ימול יליד ביתך, אל תהי קורא כן אלא המול ימול, שתי מילות מילה ופריעה. א"ר יודן בן פזי מה כתי' בצפורה אשת משה, אז אמרה חתן דמים למולות, למילה אין כתי' כאן, אלא למולות, מכאן למילה, מכאן לפריעה. ד"א המול ימול, מכאן למוהל שיהא מהול, דכתי' המול ימול, המל ימול. ולמה התינוק נימול לשמונה ימים, שנתן הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא בו כח, וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם כך רחמיו על הבהמה,

79

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ד

 בשם ר' שמואל בר נחמן אמר בעשרה מקומות נקראו ישראל כלה, שיתא הכא, וארבעה בנביאים, שיתא הכא, אתי מלבנון כלה, לבבתני אחותי כלה, מה יפו דודיך אחותי כלה, תטופנה שפתותיך כלה, גן נעול אחותי כלה, באתי לגני אחותי כלה, הא שיתא, וארבעה בנביאים (ירמיה ז') קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, (ישעיה ס"א) וככלה תעדה כליה, (שם /ישעיהו/ מ"ט) ותקשרים ככלה, (שם /ישעיהו/ ס"ב) ומשוש חתן על כלה, וכנגדן לבש הקב"ה עשרה לבושין (תהלים צ"ג) ה' מלך גאות לבש הרי א', לבש ה' עוז הרי ב', התאזר הרי ג', (ישעיה נ"ט) וילבש צדקה כשרין הרי ד', (שם /ישעיהו

80

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 נבוכדנצר בא ומקסם עליכם שבעה משבעה, הה"ד שבעי שבעות להם, והוא מזכיר עון להתפש זה עונו של זכריה, הה"ד (ד"ה =דברי הימים= ב' כ"ד) ורוח אלהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמוד מעל לעם וכי מעל ראשי העם היה דאת אמר מעל לעם, אלא שראה עצמו גבוה מכל העם, חתן המלך וכהן גדול ונביא ודיין, התחיל מדבר גדולות, הה"ד (שם /דברי הימים ב' כ"ד/) ויאמר להם כה אמר האלהים למה אתם עוברים את מצות ה' ולא תצליחו כי עזבתם את ה' ויעזוב אתכם ויקשרו עליו וירגמוהו אבן וגו', ולא נהגו בדמו לא כדם הצבי ולא כדם האיל דכתיב (ויקרא

1234567891011121314151617181920