חתן

חתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5698 מקורות עבור חתן. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מדרש תנאים לדברים פרק יב

 ג א) ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה: מכל שבטיכם כת' אחד אומ' (יב יד) באחד שבטיך וכת' אחד אומ' מכל שבטיכם כיצד יתקיימו שני כתובים הללו יודעים היו שבית הבחירה עתיד לבנות בחלק יהודה ובנימין לפי כך הפרישו דשנה שליריחו מי אכלו כל השנים בני קני חתן משה אכלוהו שנ' (שופ' א טז) ובני קני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה אבל משנבנה הבית נסעו והלכו להן דברי ר' שמעון: ר' יהודה אומ' אצל יעבץ הלכו ללמוד תורה שנ' (דהי"א ב נה) ומשפחות סופרים ישבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקינים: ד"א כת' אחד

52

מדרש תנאים לדברים פרק כ

 ברזל בידיהם וכל המבקש לחזור הרשות בידם לקפח את שוקיו שתחלת נפילה ניסה שנ' (ש"א ד יז) נס ישראל מפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם ולהלן הוא אומר (שם לא א) וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבוע: בד"א במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפלו חתן מחדרו וכלה מחופתה:פסוק י(י). כי תקרב אל עיר למה נאמר לפי שהוא אומר כי תצא למלחמה על איביך שומע אני יתחילו וילחם בה ת"ל כי תקרב אל עיר להלחם על' וקראת אל' לשלום מגיד שהוא פותח בה בשלום: כי תקרב אל עיר במלחמת הרשות הכת' מדבר: אל

53

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 שבט מיהודה ומ' מ' רג' יורש חקים זו היתה לשכת הגזית שהיתה בתוך חלקו של יהודה: וכן את מוצא בשעה שחילק יהושע את הארץ נטל חמש מאות אמה על חמש מאות אמה מדשנה שליריחו ואמ' יהיה זה למי שיבנה בית המקדש בתחומו: ר' שמעון אומ' דשנה שליריחו ניתן לבני קני חתן משה שנ' (שופ' א טז) ובני קני חתן משה עלו מעיר התמ' אמרו משתחלק ארץ ישראל איזה שבט שיקבל עליו שיתן לי בית תומן עפר בתוך שלו אלא הריני הולך לתוך ארצי ואוכל פירות מתוך שדיי ושותה יין מתוך כרמיי וכן את מוצא שהניחו פירות ארץ ישראל פירות מאכל

54

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 מלכי יון היו מושיבין קסטריאות בעירות להיות מענין את הכלות ואחר כך היו נשואות לבעליהן ומנעו את ישראל שלא לשמח עם נשותיהם לקים מה שנאמר אשה תארש ואיש אחר ישכבנה ולא היה אדם מבקש לישא אשה מפני הקסטריאות חזרו מכניסין אותן בחשאי שנאמר והשבתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר וכשהיו שומעין קול רחים בבורני היו אומרים שבוע הבן שבוע הבן וכשהיו רואים אור נר בברור חיל היו אומרים משתה שם משתה שם. ובת אחת היתה למתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול וכשהגיע זמנה לינשא בא הקסטרין לטמאה ולא הניחו אותו וקנאו מתתיהו ובניו

55

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 של בנים, קפדנותן של אבות מניין, ויחר ליעקב וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת, דא את סבור שמא מכות או פצעים יהיו שם אלא דברי פיוסים יעקב מפייס את חמיו, כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך, א"ר סימון בנוהג שבעולם חתן שהוא דר אצל חמיו אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד ברם הכא מששת את כל כלי אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת, ולא ענוותנותן של בנים מדוד, שנאמר (שמואל א כ) ויברח דוד מניות ברמה ויבא ויאמר לפני יונתן מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי

56

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כב

 ר' יוסי בר' חנינא, מן שמיניהון, אתיב ר' אלעזר [לר' יוסי בר' חנינא] והא כת' וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים (שמות כד ד), מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא, שלימים בעורן בלא הפשט וניתוח, אתיב ר' לעזר לר' יוסי בר' חנינא והכת' ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים (שם /שמות/ יח יב), מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא, כמאן דאמר לאחר מתן תורה בא יתרו, אמר ר' הונא איתפלגון ר' ייניי ור' חייה רבה, ר' יניי אמר קודם מתן תורה בא יתרו, ר' חייה רבה אמר אחר מתן תורה בא יתרו, אמר ר'

57

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לד

 ר' יוסי בר' חנינא, מן שמיניהון, אתיב ר' אלעזר [לר' יוסי בר' חנינא] והא כת' וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים (שמות כד ה), מה עבר ליה ר' יוסי בר' חנינא, שלימים בעורן בלא הפשט וניתוח, אתיב ר' לעזר לר' יוסי בר' חנינא והכת' ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים (שם /שמות/ יח יב), מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא, כמאן דאמר לאחר מתן תורה בא יתרו, אמר ר' הונא איתפלגון ר' ייניי ור' חייה רבה, ר' יניי אמר קודם מתן תורה בא בא יתרו, ר' חייא רבה אמר אחר מתן תורה בא יתרו, אמר

58

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עד

 ותנו לה בשם ר' חננא בר יצחק קפדנותן שלאבות ולא ענותנותן שלבנים, קפדנותן שלאבות ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי ומה חטאתי את סבור שמא מכות ופצעים היו שם, לא אלא דברי פיוסים, יעקב מפייס את חמיו כי מששת את כל כלי וגו', אמר ר' סימיי חתן שדר אצל חמיו איפשר לו שלא להנות ממנו אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד ברם הכא כי מששת את כל כלי אפילו מחט אפילו צינורא, ולא ענותנותן שלבנים מנין מדוד ויברח דוד מניות ברמה ויבא ויאמר לפני יונתן מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את

59

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 ידעה צפורה שעל עסקי מילה נסתכן משה, אלא בא המלאך ובלע למשה מראשו ועד המילה, כיון שראתה צפורה שלא בלע אותו אלא עד המילה הכירה שעל עסקי המילה הוא ניזוק, וידעה כמה גדול כח המילה שלא היה יכול לבלעו יותר מכאן, מיד ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי, אמרה חתני תהיה אתה נתון לי בזכות דמים הללו של מילה שהרי קיימתי המצוה, מיד וירף המלאך ממנו, אז אמרה חתן דמים למולות, אמרה כמה גדול כח המילה שחתני היה חייב מיתה שנתעצל במצות המילה לעשותה ולולי היא לא ניצל.ט [ד, כז] ויאמר ה' אל

60

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לג

 קטן למדינת הים אפילו לאחר כמה שנים אינו בוש מפני שהוא אומר לירושת אבותי אני חוזר, כך ת"ח שהוא פורש מן התורה והלך והתעסק בדברים אחרים אפילו לאחר כמה שנים הוא מבקש לחזור אינו בוש מפני שאומר לירושת אבותי אני חוזר, ד"א מורשה אל תהי קורא מורשה אלא מאורסה מה חתן זה כל זמן שלא נשא ארוסתו הוא הוה פראדורין לבית חמיו, משנשאה הרי אביה בא אצלה, כך עד שלא נתנה תורה לישראל (שמות יט) ומשה עלה אל האלהים, משנתנה תורה אמר הקדוש ברוך הוא למשה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ד"א אל תהי קורא מורשה אלא מאורסה מלמד שהתורה

1234567891011121314151617181920