חתן

חתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5698 מקורות עבור חתן. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה א

 מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה א אז ישיר משה, יש אז לשעבר ויש אז לעתיד לבא. אז הוחל (ברא' ד כו), אז אמרה חתן דמים (שמות ד כו), אז ישיר משה אז ישיר ישראל (במדבר כא יז), אז ידבר יהושע (יהושע י יב), אז אמר דוד (דה"א =דברי הימים א'= טו ב), אז אמר שלמה (מ"א =מלכים א'= ח יב), הרי אלו לשעבר. יש אז לעתיד לבא, אז תיראי ונהרת (ישעיה ס ה), אז יבקע כשחר (שם /ישעיה/ נח ח), אז ידלג כאיל פסח, אז תפקחנה (שם /ישעיה/ לה ה - ו), אז תשמח בתולה (ירמיה לא יב), אז

42

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א

 שעה אחת, אלא אמר, ימול ויצא הרי סכנת נפשות, ישהה וימול, המקום אמר לו לך והוציא את עמי ישראל ממצרים; אלא על שנתרשל בלינה קודם המילה, לכך בקש המקום להרגו, שנ' ויהי בדרך במלון וגו'. ר' שמעון בן גמליאל אומר, לא בקש המלאך להרוג את משה אלא לתינוק, שנאמר כי חתן דמים אתה לי, אמרת צא וראה מי קרוי חתן, תינוק או משה, הוי אומר תינוק. ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ר' יהושע אומר, אימתי הצילו המקום, באותה שעה שאמר לו דתן, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו וגו' וישמע פרעה את הדבר הזה. אמר,

43

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה ב

 ישראל, והלא אין הדיינין דנין אלא עד זמן סעודה, ומה ת"ל מן הבקר עד הערב, אלא מלמד שכל מי שמוציא דין אמת לאמתו, מעלה עליו הכתוב כאלו היה שותף עם הקב"ה במעשה בראשית; כתיב הכא, מן הבקר עד הערב, ובמעשה בראשית כתיב, ויהי ערב ויהי בקר וגו'. וירא חתן משה. מה ראה, ראהו שהיה כמלך יושב על כסאו והכל עומדין עליו; אמר לו, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה יושב לבדך. ויאמר משה לחתנו וגו'. אמרו: הדבר הזה שאל יהודה איש כפר עכו את רבן גמליאל, מה ראה משה לומר, כי יבא אלי העם. אמר לו, אם

44

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 יוחאי פרק טופסוק א(א). אז ישיר משה ולהלן הוא אומ' ויאמינו בדבריו ישירו וגומ' (תה' קו יב) סל' פסו' [אז ישיר משה ובני יש' אז] לשעבר [ויש אז] לעתיד [לבוא אז הוחל לקרוא בשם ייי (בר' ד כו) אז אמרה חתן [דמים למולות (שמ' ד כו) אז יבנה יהושע מזבח (יהו' ח ל) אז אמר] [דויד(דהי"א טו ב) אז אמר שלמה (מ"א ח יב) לשעבר אז תראי ונהרת (ישע' ס ה)] א[ז יד]ל[ג כ]איל פסח (ישע' לה ו). אז תפקחנה (שם ה). אז ימלא שחוק פ[ינו(תה' קכו ב). אז יאמרו] בגוים

45

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 שהיה ריע למקום פוטי שפט כל עבדי עבדה זרה שבעולם כהן ר' יהושע או' כומר היה כעינין שנ' ויהונתן בן גרשום ג' (שופ' יח ל) ר' לעזר המודעי או' שר היה כעינין שנ' ובני דוד כהנים היו (ש"ב ח יח) ואו' וגם עירא היאירי היה כהן לדוד (שם כ כו) חתן משה מתחלה היה משה מכבדו שנ' וילך משה וישב אל יתר חותנו (שמ' ד יח) עכשיו התחיל חמיו מכבדו אמרו לו מה טיבך אמר להם חתן משה אנכי את כל אשר עשה אלקים למשה (אל למשה) [ולישראל] שקול משה כיש' ויש' שקולין כמשה שקול הר[ב כתלמיד ותלמיד] כנגיד

46

ספרא אחרי מות פרשה ח פרק יג

 מי שברא את ישראל הוא ברא את האומות, אמר להם ומה האחד מבקש זרע אלהים, ענו כולם ואמרו יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב, לא יהיה לו לא ער בחכמים ולא עונה בתלמידים ואם היה כהן ומגיש מנחה לה', וכן הוא אומר ומבני יוידע בן אלישיב הכה"ג חתן לסנבלט החרני.(ה) רבי אומר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם, אמור להן אף אני מוזהר כשם שאמרתי לך וקבלת כך אמור להן ויקבלו, ואמרת אליהם הרי זו אזהרה לב"ד, אני ה' אלהיכם, אני דיין ליפרע ונאמן לשלם שכר.(ו) כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

47

ספרי זוטא פרק י

 בני ישראל לצבאותם, כסדר חנייתן כך סדר נסיעתן ומניין שבכל המסעות לא היו נוסעין אלא כסדר הזה ת"ל ויסעו:פסוק כט(כט). וכי חובב היה חותנו של משה והלא רעואל היה חותנו שנ' ותבאנה אל רעואל אביהן (שמות ב יח). אמ' ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה חובב היה חותנו של משה לא רעואל היה חותנו ומי היה רעואל אבי אביהן של תינוקות. ר' יוסי או' רעואל היה שמו שהיה רעו של אלהים שנ' ויבא אהרן וכל זקני ישר' לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים (שם /שמות/ יח יב). ר' שמעון אומר שלשה שמות נקראו לו נקרא

48

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא סב

 את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו. כתוב אחד אומר +דב' יב יד+ באחד שבטיך וכתוב אחד אומר מכל שבטיכם, כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, יודעים היו שבית הבחירה עתיד לבנות בחלק יהודה ובנימן לפיכך הפרישו דושנה של יריחו מי אכלו כל אותן השנים בני קיני חתן משה אכלוהו שנאמר +שופטים א טז+ ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים, אבל משנבנה הבית נסעו והלכו להם דברי רבי שמעון רבי יהודה אומר אצל יעבץ הלכו ללמוד תורה שנאמר +דה"א ב נה+ ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקנים. דבר אחר כתוב אחד אומר באחד שבטיך

49

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצ

 ממון אף יד ורגל האמור כאן ממון. רבי יוסי הגלילי אומר מנין שלא יצא למלחמה עד שיהו לו ידים ורגלים ועינים ושנים תלמוד לומר לא תחוס עינך נפש בנפש וג' כי תצא למלחמה. אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמת מצוה אבל במלחמת חובה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. [(כ א) סוס ורכב] כשישראל עושים רצונו של מקום כל הגוים נעשים לפניהם כסוס אחד שנאמר +שמות טו א+ סוס ורוכבו רמה בים וכי סוס אחד היה כו'. (כ א) כי תצא למלחמה על אויביך, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. על אויביך, כנגד אויביך אתה נלחם. וראית סוס ורכב, מה

50

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצח

 ככלות השוטרים, בעקיבם של עם מעמידים זקפים מלפניהם ואחריהם וכשילים של ברזל בידיהם וכל המבקש לחזור הרשות בידם לקפח את שוקיו שתחילת נפילה ניסה שנאמר +ש"א =שמואל א= ד יז+ נס ישראל מפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם במה דברים אמורים במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה סליק פיסקא

1234567891011121314151617181920