חתן

חתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5698 מקורות עבור חתן. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

משנה מסכת סוטה פרק ח

 בידו לקפח את שוקיו שתחלת ניסה נפילה שנאמר (שמואל א' ד') נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם ולהלן הוא אומר (שם ל"א) וינוסו ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים וגו':משנה ז[*] במה דברים אמורים במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו (יואל ב') חתן מחדרו וכלה מחופתה אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמת מצוה אבל במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה:

22

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

 לעצרת ואם הביא ימתין עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן הלכה בהקונה אילן אחד בתוך שדהו של חבירו הרי זה מביא ולא קורא מפני שלא קנה קרקע דברי ר' מאיר וחכמים אומ' לא מביא ולא קורא ר' יהודה אומ' כל הגרים כולן מביאין ולא קורין בני קיני חתן משה מביאין וקורין שנ' והיה כי תלך עמנו ר' יוסה אומ' מאיר היה או' כהנים מביאין ולא קורין מפני שלא נטלו חלק בארץ ואני אומ' כשם שנטלו לוים כך נטלו כהנים בין מדבר מרובה בין מדבר מועט הלכה גהפריש את בכוריו ומכר את שדהו מביא ואינו קורא והשני מהוא להביא מאותו

23

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

 הלכה טפועלין קורין את שמע ומברכין לפניה ולאחריה ואוכלין פיתן ומברכין לפניה ולאחרי' ומתפללין שלשה פעמים של שמנה עשרה אבל אין מורידין לפני התיבה הלכה יהשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפילה ומן התפלין כל שבעת הימים חייבי' בקרית שמע ר' שילא או' חתן פטור וכל בני חופה חייבין הלכה יאקברו את המת ועמדו בשורה שורה הפנימית פטורה החיצונה חיבת ר' יהודה או' אם אין שם אלא שורה אחת העומדים לשם כבוד חיבין (שם) [לשם] אבל פטורין ירדו להספד הרואין את הפנים פטורין שאין רואין את הפנים חיבין הסופד וכל העסוקין בהספד מפסיקין לקרית שמע ואין מפסיקין

24

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 ר' יהודה ביהודה בראשונה היו מפשפשין את החופה ואת החתן ואת הכלה שלשה ימים קודם לחופה ובגליל לא נהגו כן ביהודה בראשונה היו מיחדי' את החתן ואת הכלה שעה אחת קודם לחופה כדי שיהא לבו גס בה ובגליל לא נהגו כן ביהודה בראשונה היו מעמידין שושבינין שנים אחד משל בית חתן ואחד משל כלה ואע"פ כן לא היו מעמידין אלא לנישואין ובגליל לא נהגו כן ביהודה בראשונה היו שושבינין ישנין במקום שחתן וכלה ישינין ובגליל לא נהגו כן כל שאינו נוהג כמנהג זה אינו יכול לטעון טענת בתולים כנסה בחזקת שהיא כשירה ונמצאת אילונית אע"פ שנסתרה ויש עדים שלא נתיחדה

25

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ו

 זהב מניחן כמות שהן והזהב הרי הוא ככלים הכניסה לו בין שום בין כספים ונתן עיניו לגרשה היא לא תאמר לו תן לי שומי והוא לא יאמר לה טלי כספך אלא נוטלת כל מה שכתב לה בכתובתה הלכה ופסקה להכניס לו כספים סלעים לעשות ששה דינר חתן מקבל עליו עשרה דינרין למנה לקופת בשמים אמ' ר' יוסה וכן השום הלכה מקום שנהגו שלא לפחות מן השום ושלא להוסיף על הכספים אין משנין ממנהג המדינה פסקה להכניס לו חמש מאות דינר שום וכתב לה אלף דינר בכתובתה אם עשת קיצתה נוטלת מה שכתב לה ואם לאו גורע כנגדן שלשה דינרין

26

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

 וחנכו ולא שהה שנים עשר חודש נטע כרם וחללו ולא שהה שנים עשר חודש ארש אשה ולקחה ולא שהה שנים עשר חודש הללו אין נותנין פסי העיר ואין מספקין מים ומזון למלחמה ואין מתקנין את הדרכים ר' יהודה היה קורא למלחמת הרשות מלחמת מצוה אבל מלחמת חובה הכל יוצא אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה

27

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לה

 והיה חוזר לאחוריו ועליו מזבח בנוי זכה בנימין ונעשה אושפזיכנא לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן (שם ל"ג י"ב). אמר יהושע באותו שעה יודע אני שבית הבחירה עתידה לקבע בין תחומו של יהודה לבנימין אלך ואתקן דושנה של יריחו. ומי אכלה כל אותן השנים בני קני חותן משה שנאמר ובני קני חתן משה עלו מעיר התמרים (שופטים א' ט"ז). אמרו כשיגלה הקב"ה את שכינתו עתיד לשלם שכר טוב ליתרו ולבניו. [ומנין] הם מתפרנסין בניו של יתרו מן היצירה שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ (דה"י א' ב' נ"ה) ואומר המה היוצרים יושבי נטעים וגו' (שם שם ד'). בני אדם גדולים היו ובעלי

28

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ט

 בגין כן גלי לה. בעלה בעי הן דקצץ והיא בעייה הן דלא קצץ למאן שמעין לא לבעלה. אמר ר' מתנייה הדא דתימר בהוא דלית דיניה עימיה ברם בהוא דאית דיניה עימיה א"ל מילתא:הלכה המתני' השולח סבלונות לבית חמיו שילח שם מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אינן ניגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אילו נגבין שילח סבלונות מרובין כדי שיבואו עמה לבית בעלה הרי אילו נגבין סבלונות ממועטין כדי שתשתמש בהן והיא בבית אביה אינן נגבין: גמ' חד בר נש שילח לארוסתו סבלונות מרובין אמרו ליה קריבוי לא תטעום תמן כלום. אזל ולא שמע לון

29

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק ג

 רבי מאיר הוה יליף סלק לבית וועדא והוון כל עמא חמיין ליה וקיימין לון מן קומוי כד שמעון ההן תניא תני בעון למיעבד ליה כן כעס ונפק ליה. אמר לון שמעתי שמעלין בקודש ולא מורידין. ר' זעירא הוון בעיין ממניתיה ולא בעי מקבל עלוי כד שמע ההן תנייא תני חכם חתן נשיא גדולה מכפרת קביל עליה ממניתיה. חכם מפני שיבה תקום והדרת פני זקן מה כתיב בתריה [שם לג] וכי יגור אתכם גר בארצכ' לא תונו אותו מה הגר מוחלין לו על כל עונותיו אף חכם שנתמנה מוחלין לו על כל עונותיו. חתן [בראשית כח ט] וילך עשו אל ישמעאל

30

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ב

 חונא אמר קרית שמע ותפילה אינן צריכות כוונה. א"ר מנא קשייתה קומי ר' פינחס ואפי' תימר קרית שמע צריכה כוונה תפילה אינה צריכה כוונה. א"ר יוסי קיימתיה כיי דמר ר' יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן הגיעוך סוף מלאכת המים שאינם מחוורין דבר תורה:הלכה ומתני' חתן פטור מקרית שמע לילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. מעשה בר"ג שנשא וקרא לילה הראשון אמרו לו תלמידיו לימדתנו רבינו שחתן פטור אמר להם איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפי' שעה אחת: גמ' ר' אלעזר בן אנטיגנוס בשם ר' אליעזר בי ר' ינאי זאת אומרת שמותר לבעול

1234567891011121314151617181920