חתן

חתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5698 מקורות עבור חתן. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור

 מפני שלא משך. לרצונכם תזבחו (כתוב בפ' קדושים תהיו):וכי תזבחו זבח תודה [כב, כט], רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן אמרו בשם רבי מנחם דגליל לעתיד לבא כל הקרבנות בטלים וקרבן תודה אינה בטלה, כל ההודאות בטלות והודאת תודה אינה בטלה שנאמר קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' זה קרבן תודה, וכן אמר דוד עלי אלהים נדריך אשלם תודות לך, תודה אין כתיב כאן אלא תודות ההודאה וקרבן תודה:ביום ההוא יאכל [כב, ל] זהו שאמרנו אם אינו ענין לאכילה תנהו ענין לזביחה שאף תחלת זביחתן לא תהא אלא על מנת להאכל

152

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 כאן] ממון אף יד ורגל האמור (כאן) [להלן] ממון רבי יוסי הגלילי אומר מנין שלא יצא למלחמה עד שיהו בו ידים ורגלים ועינים ושינים, ת"ל נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד, כי תצא למלחמה, אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמת מצוה אבל במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה:+כ+ כי תצא למלחמה [כ, א]. מה כתיב למעלה ולא תחוס עינך ואחריו הוא אומר וראית סוס ורכב אמר ליה אם אתם חומלין עליהם הם יוצאין למלחמה עליכם, משל לרועה שהיה רועה צאנו ביער מצא גור אחד של זאב וחמל עליו והיה מיניקו מן העזים, בא

153

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תבוא

 יהודה היה נותן בהם סימנין דצ"ך עד"ש באח"ב, אין מביאין בכורין משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים והא תנינן בכורין משקין מנין תלמוד לומר אשר תביא פרי אתה מביא ואי אתה מביא משקה, תנינן תמן משליקטן משעה ראשונה על מנת כן, כל הגרים כולן מביאין ואינן קורין, בני קיני חתן משה מביאין וקורין שנאמר והיה כי תלך עמנו וגו' אם היתה אמו מישראל מביא וקורא ודכוותה אומר אלהי אבותינו. רבי זעירא אומר כלום הוא מתכוון לא לאברהם ליצחק וליעקב וכי אברהם יצחק ויעקב אבותיו היו, כלום נשבע הקב"ה אלא לזכרים שמא לנקבות, תני בשם רבי יהודה גר עצמו מביא

154

ילקוט שמעוני תורה פרשת וילך

 משה ואומר מתי יגיע הרגע שבו ימות משה שארד ואטול נשמתו של משה הימנו, עליו אמר (שלמה) [דוד] צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, בכל השטנים כולם אין לך רשע כסמאל ואין לך צדיק בכל הנביאים כמשה שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, משל למה הדבר דומה לאדם שנזדמן לסעודת חתן וכלה והיה מצפה ואומר מתי יגיע שמחתם ואשמחם, כך היה סמאל הרשע מצפה למיתתו של משה ואומר מתי יהא מיכאל בוכה ואני אמלא פי שחוק, עד שא"ל מיכאל רשע אני בוכה ואתה משחק אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, נפלתי במיתתו של משה וקמתי בפרנסתו של יהושע בשעה

155

ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה

 מאות אמה ונתנוה לבני יונדב בן רכב חלק בראש והיו אוכלים אותה ארבע מאות וארבעים שנה שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה, צא מהם אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלים אותם ארבע מאות וארבעים שנה, וכששרתה שכינה בחלקו של בנימין עמדו ופנו אותו מלפניהם שנאמר ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים וגו', ויאמר משה לחובב, וכי עלתה על לב שאמר לו משה ליתרו בא וניתן לך חלק בארץ ישראל, והלא כבר נאמר כי ה' דבר טוב על ישראל, ומה ת"ל לכה אתנו והטבנו לך זו דושנה של יריחו שהיו אוכלין אותה בני בניו של יתרו קודם

156

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 מתקנין לה ויהבין לה כל מה דאצטריך כיון דאתחברת בבעלה הוא יזון לה והוא יתן לה מה דבעיא, ת"ח בקדמיתא כתיב ויבן יי' אלהים את הצלע, דאבא ואמא אתקינו לה (בכ"ד קשוטין, ויבאה בגימ' כ"ד) ולבתר ויביאה אל האדם (ואעאלא ליה בחמש קלין (ירמיה כ"ה) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה מצהלות חתנים) לאתקשרא כלא כחדא ולאתחברא חד בחד, והוא יהיב ליה מה דאצטריך, ד"א אלהים הבין דרכה כד ברתא בבי אמא היא אסתכלא בכל יומא בכל מה דבעיא ברתה דכתיב (איוב כ"ח) אלהים הבין דרכה כיון דחברת לה בבעלה הוא יהיב לה כל מה דבעיא ויתקן עובדהא

157

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 ליי' צבי למימר כד יהא קודשא בריך הוא בדינא במצראי בעדנא ההיא ייתון כל עממיא מנחה כד שמעו שמועה דקודשא בריך הוא היינו (שם ב') ונהרו אליו כל הגוים, תנא אמר רבי שמעון עתיד קודשא בריך הוא למיעבד לכל זכאה וזכאה חופה בירושלם (ירמיה ל"ג) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כד תיתוב מטרוניתא למלכא ועביד לה ארוסין הדא הוא דכתיב (שיר ג') צאינה וראינה וגו' ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו דא ישראל לתתא לאבהן דאינון רתיכין

158

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרופרשת וישמע יתרווישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה וגו', רבי חזקיה (נ"א רבי אלעזר) פתח ואמר (ויקרא ט) וישא אהרן את ידו, כתיב ידו חד בגין דבעי לארמא ימינא על שמאלא והא אוקימנא רזא, אשכחנא בספרא דשלמה מלכא דכל מאן דארים ידוי לעילא ולאו אינון בצלותין ובעותין האי איהו בר נש דאתלטייא מעשרה שולטנין ממנן, ואינון (קהלת ז) עשרה שליטין אשר היו בעיר, אלין אינון עשרה די ממנן על פרישו דידין לעילא לנטלא ההוא צלותא או ההיא ברכתא ויהבי ביה חילא לאתיקרא שמא קדישא ואתברך מתתא, כיון דמתתא אתברך

159

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 ימא, אבל דוד מלכא ושלמה בריה אמרו שירתא [דף קמה עמוד א] בגוונא אחרא, דוד אשתדל לאתקנא עולמתן ולקשטא לון במטרוניתא לאתחזאה מטרוניתא ועולמתהא בשפירו ועל דא אשתדל באינון שירין ותושבחן דגבייהו עד דאתקין וקשיט כלהו עולמתן ומטרוניתא, כיון דאתא שלמה אשכח למטרוניתא מתקשטא ועולמתהא בשפירו אשתדל למיעל לה לגבי חתן ואעיל החתן לחופה במטרוניתא ואעיל מלין דרחימו בינייהו בגין לחברא לון כחדא ולמהוי תרווייהו בשלימו חדא בחביבו שלים, ועל דא שלמה סליק בתושבחתא עלאה על כל בני עלמא, משה זווג למטרוניתא בהאי עלמא לתתא למהוי בהאי עלמא בזווגא שלים בתתאי, שלמה זווג לה למטרוניתא בזווגא שלימא לעילא ואעיל החתן

160

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

 דחשיב לאעקרא את קיימא מאתריה, ובגין כך פקדתי בפקידה דהא תמן (ויצא קנט ב) אתרמיז רזא דאת קיימא קדישא, ת"ח מה כתיב ויאמר שאול אל הקני, מאן קני דא יתרו וכי מאן יהיב בני יתרו הכא למהוי דיוריהון בעמלק, והא ביריחו הוו שריין, אלא הא כתיב (שופטים א) ובני קני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה וגו', וכד עלו מתמן שרו בתחומא דעמלק עד ההוא זמנא דאתא שאול מלכא דכתיב ויסר קני מתוך עמלק, בגין דהא בזמנא דחייביא אשתכחו (נ"א אתענשו) אינון חסידי וזכאי דמשתכחין בינייהו מתפסן בחוביהון והא אוקמוה, כגוונא דא אלמלא ההוא ערבוביא דאתחברו

1234567891011121314151617181920