חתן

חתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5698 מקורות עבור חתן. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לג - אנכי אנכי

 יואל א' ח') ולקו בבתולה נשים בציון עינו בתולות [בערי יהודה] (איכה ה' י"א) ומתנחמים בבתולה שובי שובי בתולת ישראל אל עריך אלה (ירמיה ל"א כ"א). חטאו בכלה התשכח (אשה עולה) [בתולה עדיה כלה קשריה] (ירמיה ב' ל"ב) ולקו בכלה שנאמר והשבתי מערי יהודה [וגו'] קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה (שם /ירמיהו/ ז' ל"ד) ומתנחמים בכלה ומשוש חתן על כלה (ישעיה ס"ב ה'). חטאו בזקינים שנאמר ושבעים מזקני ישראל ויאזנייהו בן שפן (יחזקאל ח' י"א) ולקו בזקנים ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון (איכה ב' י') ומתנחמים בזקנים דכתיב עוד ישבו זקנים וזקנות (זכריה ח' ד') חטאו

92

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וארא

 ישעיהו י"ד/ טו), מה עשה הקב"ה, הגלה אותו עד שהוא במלכותו, והאכילו עשב כבהמה שנאמר ועשבא כתורין לך יטעמון וגו' (דניאל ד כב), והיו הבהמה והחיה רואין אותו בדמות בהמה ובועלין אותו, שנאמר ושוד בהמות יחיתן (חבקוק ב יז), מהו יחיתן, כענין שנאמר לא תתחתן בם (דברים ז ג), שנעשה חתן לכל בהמה וחיה. יואש מנין, שנאמר ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך (דה"ב =דברי הימים ב'= כד יז), מהו וישתחוו למלך, שעשו אותו אלוהא וקיבל עליו, שנאמר אז שמע (אליהם המלך) [המלך אליהם] (שם /דברי הימים ב' כ"ד י"ז/), ונבעל כנשים, שנאמר ואת יואש עשו שפטים (שם

93

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תשא

 משה ככלותו]. אמר ר' אבהו כל ארבעים יום שעשה משה למעלה, היה לומד תורה ושוכחה, א"ל משה רבונו של עולם הרי יש לי מ' יום ואיני יודע שום דבר, מה עשה הקב"ה כשהשלים מ' יום, נתן לו את התורה במתנה, ויתן אל משה. שני לוחות העדות, כנגד שמים וארץ, כנגד חתן וכלה, כנגד שני שושבינין, כנגד העולם הזה והעולם הבא, לפיכך שני לוחות העדות. לוחות אבן. בזכותו של יעקב, שכתיב בו משם רועה אבן ישראל, (בראשית מט כד). והלוחות מעשה אלהים המה (שמות לב טז), בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה,

94

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אמור

 זכריה יד ג).[יט] וכי תזבחו זבח תודה לה' (ויקרא כב כט). ר' פנחס ור' לוי ור' יוחנן אמרו בשם ר' מנחם דגליל לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינה בטלה [לעולם], כל ההודאות בטילות, והודאת תודה אינה בטילה [לעולם], שנאמר קול ששון וקל שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו (לה') [את ה' צבאות כי טוב ה'] כי לעולם חסדו [מביאים תודה בית ה' (ירמיה לג יא), הודו את ה' אלו ההודיות, מביאים תודה] זה קרבן תודה, וכן אמר עלי אלהים נדריך אשלם תודות לך (תהלים נו יג), תודה אין כתיב כאן, אלא תודות ההודיה וקרבן תודה.

95

מדרש תנחומא (בובר) פרשת דברים

 יתברך שמו ויתעלה זכרו, שכל הנסים שעשה לישראל במדבר, כך עתיד לעשות בציון, במדבר כתיב אלה הדברים, ובציון כתיב אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים [עשיתים ולא עזבתים] (ישעיה מב טז), במדבר כתיב וכל העם רואים את הקולות (שמות כ טו), ובציון כתיב קול ששון וקול שמחה קול חתן וגו' (ירמיה ז לד), במדבר כתיב ארץ רעשה (תהלים סח ט), ובציון [כתיב] ואני מרעיש את השמים ואת הארץ (חגי ב ו), במדבר כתיב וה' הולך לפניהם יומם (שמות יג כא), ובציון כתיב כי הולך לפניהם ה' (ישעיה נב יב), במדבר [כתיב] כי ישוב ה' לשוש עליך (דברים ל

96

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישלח

 מדותיו של הקב"ה, אמר הקב"ה בעולם הזה אתם חוטאים ע"י יצה"ר ואתם משועבדים תחת האומות ואעפ"כ אין שכינתי זזה מכם שנאמר (ישעיה סג) בכל צרתם לו צר, ובשמחתם שמחה לפניו שנאמר (שמואל ב) כי שמחתי בישועתך, וכן הוא אומר וגלתי בירושלים וששתי בעמי (ישעיה סה) ואומר (שם /ישעיהו/ סב) ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך, הוי כל ארחות ה' חסד ואמת.

97

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות

 היו לו בנים משנכנס יעקב לביתו נתברך בנכסים ובבנים דכתיב נחשתי ויברכני ה' בגללך (בראשית ל), וכתיב וישמע את דברי בני לבן יתרו דכתיב ולכהן מדין שבע בנות אפשר היו לו בנים ובנותיו רועות אלא שלא היו לו ומשנכנס משה לביתו נתברך והיו לו בנים דכתיב (שופטים א) ובני קני חתן משה, ובשעה שא"ל הקב"ה למשה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה אמר ליה משה רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי את פתח ביתו ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו הוא חייב לו, וכן את מוצא באליהו בשעה שהלך אצל צרפית האלמנה מת בנה התחיל

98

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בשלח

 וגו', ואומר וארשתיך לי באמונה (הושע ב) הא למדת שגדולה אמנה שבשכר אמנה שרתה עליהם שכינה ואמרו שירה שנא' ויאמינו בה' אז ישיר משה, ואומר ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו (תהלים קו), אז ישיר לשעבר ויש אז לעתיד, כיוצא בדבר אתה אומר (בראשית ד), אז הוחל לקרא בשם ה', אז אמרה חתן דמים (שמות ד) אז ישיר, אז ישיר ישראל (במדבר כא), אז ידבר יהושע (יהושע י), אז אמר דוד (ד"ה =דברי הימים= א טו), אז אמר שלמה (מלכים א ח) כולהון לשעבר, ויש אז לעתיד ואילין אינון לעתיד, אז תראי ונהרת (ישעיה ס), אז יבקע כשחר אורך (שם /ישעיהו/ נח)

99

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת יתרו

 ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים (ד"ה =דברי הימים= א ב) מהו תרעתים שהיו יושבין על השער, שמעתים שהיו שומעין ולומדים, שוכתין שהיו ישראל מסכין להם, דבר אחר מהו תרעתים בשעה שישראל נכנסין לצרה מתריעין והן נשמעין, ומי הם הקינים הבאים מבני בניו של יתרו ובני קיני חתן משה, עליהם נאמר שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו (קהלת יא) בשכר קראן לו ויאכל לחם ונאמר במשה כי מן המים משיתיהו, זכו בני בניו של יתרו לישב בלשכת הגזית, אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו (שם /קהלת/ ד) וחזר ואמר כי לכלב חי

100

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 רבש"ע הרי באו ארבעים יום ואיני יודע דבר מה עשה הקב"ה משהשלים ארבעים יום נתן לו את התורה במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו, וכי כל התורה למד משה והלא כתיב (איוב יא) ארוכה מארץ מדה אלא כללים כללים למדה הקב"ה למשה שנאמר ככלתו, שני לוחות כנגד שמים וארץ וכנגד חתן וכלה וכנגד שני שושבינים וכנגד שני עולמים, א"ר חנניה לחת כתיב לא זה גדול מזה, לוחות אבן למה מן האבן שרובן של עונשין הכתובים בה בסקילה, והלוחות מעשה אלהים, אריב"ל בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת ווי לכם הבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו תדיר לתורה

1234567891011121314151617181920