חשק שלמה הלכות ביכורים פרק ג

חשק שלמה הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה ה
[ה] וכהן טהור שאכל ביכורים טמאים לוקה. ונ"ב הכ"מ לא ציין מקור לדברי רבינו אבל באמת הוא ש"ס ערוך ביבמות ד' ע"ג ואלו אסור לבער מהן בטומאה והאוכל בטומאת עצמן לוקה לא קתני אלא תנא ושייר [ויליף לה הש"ס התם מקרא דלא תוכל לאכול בשעריך דהוזכר התם בהך קרא גם ביכורים דכתיב התם ותרומת ידיך ותרומת ידיך היינו ביכורים]:

הלכה ו
[ו] ומנין שהביכורים אסורים לאונן שהרי נאמר בהם ושמחת בכל הטוב. ונ"ב הנה באמת בש"ס דפסחים ד' ו' ע"ב וביבמות ד' ע"ג ע"ב מפיק לה מהקישא דאיתקש ביכורים למע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.