חשוקי חמד כלאים פרק ד

חשוקי חמד כלאים פרק ד

  

משנה א
שש עשרה אמה

מכר גפנים המרוחקים זה מזה שש עשרה אמה, מתי קונה קרקע שבניהם

שאלה פסק בשו"ע (חו"מ סימן רטז סעי' ו - ז) על פי הגמרא בב"ב (דף פג ע"א): המוכר שלשה אילנות בתוך שדהו, יש ללוקח קרקע הראוי להם שביניהם..., במה דברים אמורים, כשהיו שלשה האילנות עומדים כמו ג' פטפוטי כירה (פירוש כענין רגלים שחיברן בטיט על הארץ לשפות עליהם הקדרה), שהרי הם שנים זה כנגד זה והשלישי מכוון ביניהם ומרוחק מהם, והוא שיהיה בין כל אילן ואילן מארבע אמות ועד ט"ז, יעו"ש. ויש לשאול האם מו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.