חשוקי חמד כלאים פרק א

חשוקי חמד כלאים פרק א

  

משנה א
החטים והזונין אינן כלאים זה בזה

הרב הכריע על פי חכמתו שהם מין אחד, ובמעבדה יש סימנים שהם שני מינים

שאלה שנינו בכלאים פ"א מ"א, החטים והזונין אינן כלאים זה בזה. וכתב בתפארת ישראל (יכין אות א) שכלאים אינם רק בשני מינין שמשונין זה מזה, בשם או מראה או טעם, ודבר זה מסור לחכמים, דיש מהן דומין כמין אחד ואסרום, ויש שדומין לשני מינין והתירום.

וכתב החזו"א (כלאים ס"ג סק"ו) וז"ל: נראה שאף בדורותינו רשאין החכמים לסמוך על הכרעתם בצורות המשתנות איזה מהן מין אחד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.