חשבון

חשבון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7585 מקורות עבור חשבון. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

משנה מסכת מעשרות פרק ה

 ירק בסוריא אם עד שלא בא לעונת המעשרות חייב ומשבא לעונת המעשרות פטור ולוקט כדרכו והולך ר' יהודה אומר אף ישכור פועלים וילקט אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בזמן שקנה קרקע אבל בזמן שלא קנה קרקע אם עד שלא בא לעונת המעשרות פטור רבי אומר אף לפי חשבון:משנה ו[*] המתמד ונתן מים במדה ומצא כדי מדתו פטור ר' יהודה מחייב מצא יותר על כדי מדתו מוציא עליו ממקום אחר לפי חשבון:משנה זחורי הנמלים שלנו בצד הערימה החייבת הרי אלו חייבים שידוע שמדבר הגמור גוררין כל הלילה:משנה ח[*] שום בעל בכי ובצל של רכפא

22

משנה מסכת שביעית פרק ה

 אומר לא יפחות מסאתים עד גובה ג' טפחים וטפח עפר על גביו וחכמים אומרים לא יפחות מארבעת קבים עד גובה טפח וטפח עפר על גביו וטומנו במקום דריסת אדם:משנה ג[*] לוף שעברה עליו שביעית רבי אליעזר אומר אם לקטו העניים את עליו לקטו ואם לאו יעשה חשבון עם העניים ר' יהושע אומר אם לקטו העניים את עליו לקטו ואם לאו אין לעניים עליו חשבון:משנה ד[*] לוף של ערב שביעית שנכנס לשביעית וכן בצלים הקיצונים וכן פואה של עידית ב"ש אומרים עוקרין אותן במארופות של עץ וב"ה אומרים בקרדומות של מתכות ומודים בפואה של צלעות שעוקרין אותה בקרדומות של

23

משנה מסכת שבת פרק טז

 סעודות בשחרית מצילין מזון שתי סעודות במנחה מזון סעודה אחת ר' יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלש סעודות:משנה ג[*] מצילין סל מלא ככרות ואף על פי שיש בו מאה סעודות ועיגול של דבילה וחבית של יין ואומר לאחרי' בואו והצילו לכם ואם היו פקחין עושין עמו חשבון אחר השבת להיכן מצילין אותן לחצר המעורבת בן בתירא אומר אף לשאינה מעורבת:משנה ד[*] ולשם מוציא כל כלי תשמישו ולובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף רבי יוסי אומר שמנה עשר כלים וחוזר ולובש ומוציא ואומר לאחרים בואו והצילו עמי:משנה ה[*] רבי שמעון בן ננס אומר פורסין

24

משנה מסכת שבת פרק כג

 משנה מסכת שבת פרק כגמשנה א[*] שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלוני וכן האשה מחברתה ככרות ואם אינו מאמינו מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר שבת וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת מניח טליתו אצלו ונוטל את פסחו ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב:משנה ב[*] מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב ומפיס עם בניו ועם בני ביתו על השלחן ובלבד שלא יתכוין לעשות מנה גדולה כנגד קטנה משום קוביא ומטילין חלשים על הקדשים ביום טוב אבל לא על המנות:משנה ג[*] לא ישכור אדם פועלים

25

משנה מסכת תמורה פרק א

 באברים ולא אברים ועוברים בשלמים ולא שלמים בהן רבי יוסי אומר ממירים אברין בשלמים ולא שלמים באברין אמר רבי יוסי והלא במוקדשין האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו תהא כולה תמורה תחתיה:משנה ד[*] אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון אין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון אין המים שאובים פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון:משנה ה[*] אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר אין בית הפרס עושה בית הפרס ולא תרומה אחר תרומה ולא תמורה עושה תמורה ולא הולד עושה תמורה רבי יהודה אומר הולד עושה תמורה אמרו

26

משנה מסכת תרומות פרק ד

 א[*] המפריש מקצת תרומה ומעשרות מוציא ממנו תרומה עליו אבל לא למקום אחר ר' מאיר אומר אף מוציא הוא ממקום אחר תרומה ומעשרות:משנה ב[*] מי שהיו פירותיו במגורה ונתן סאה לבן לוי וסאה לעני מפריש עד שמונה סאין ואוכלן דברי ר"מ וחכ"א אינו מפריש אלא לפי חשבון:משנה ג[*] שיעור תרומה עין יפה אחת מארבעים בש"א משלשים והבינונית מחמשים והרעה מששים תרם ועלה בידו אחד מששים תרומה ואינו צריך לתרום חזר והוסיף חייב במעשרות עלה בידו מששים ואחד תרומה ויחזור ויתרום כמות שהוא למוד במדה ובמשקל ובמנין ר' יהודה אומר אף שלא מן המוקף:משנה ד[*] האומר לשלוחו צא

27

משנה מסכת תרומות פרק ה

 העלו החולין הקלין המותרין לזרים את הטהורה תעלה תרומה החמורה האסורה לזרים את הטמאה לאחר שהודו רבי אליעזר אומר תירום ותשרף וחכמים אומרים אבדה במעוטה:משנה ה[*] סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה למקום אחר רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי וחכמים אומרים אינה מדמעת אלא לפי חשבון:משנה ו[*] סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו ונפל מן המדומע למקום אחר רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי וחכ"א אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון ואין המחומץ מחמיץ אלא לפי חשבון ואין המים שאובים פוסלים את המקוה אלא לפי חשבון:משנה ז[*] סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה אחרת הגביהה ונפלה

28

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ט

 הלכה זהאומ' מאתים דינר יש לי ביד פל' ושלש מאות ביד פל' וחמש מאות ביד פל' ופל' יטול מאתים דינר יצאת עליהן כתובת אשה ובעל חוב גובה ואע"פ שלא נתכנסו כולן אבל אם אמ' יטול פל' מאתים דינר אם נתכנסו כולן נוטל ואם לאו אין נוטל אלא לפי חשבון הלכה חהאומ' תנו מאתים דינר לפל' ושלש מאות דינר לפל' וחמש מאות דינר לפלני ופל' יירש שאר נכסי יצאת עליהן כתובת אשה ובעל חוב כופין מזה שירש שאר נכסים הלכה טהאומ' תנו מאתים דינר לבני עירי אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר לעניי

29

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 אומר לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים הלכה בהאשה שהיתה משרת והשביחה את הנכסים והביאוה לבית דין הרי זו לא תאמר תנו לי מה שהשבחתי את הנכסים ולא עוד אלא אם יש שם נכסים שיש להן אחריות גובה כתובתה ואם לאו אין גובה אלא לפי חשבון הלכה גהאחין שהניח להן אביהן נכסים ולאחד מהן יש לו בנים ועמדו בניו של זה והשביחו את הנכסים והביאוהו לבית הריבוי לא יאמר לו תנו לי מה שהשביחו בני את הנכסים וכן הן לא יאמרו לו תנו לנו מה שאכלו בניך אלא מה שאכלו אכלו מן האמצע ומה שהשביחו השביחו לאמצע

30

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח

 השוכר להאכילה פקיעי עמיר כדי שלא תאכל הרבה בשעה שדשה הלכה החמור וגמל אוכלין ממשוי שעל גבן בדרך הליכתן ובלבד שלא יטול בידו ויאכילם הלכה והיה משמר ארבעה וחמשה מקשאות לא יהא ממלא כריסו מאחת מהן אלא אוכל מכל אחת ואחת לפי חשבון הלכה זר' יוסה בר' יהודה אומ' מה שור מיוחד דבר שעושה בידיו וברגליו ובגופו יצא עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בגופו מה דייש מיוחד דבר שלא נגמרה מלאכתו יצא הלש והמקטף והאופה דבר שנגמרה מלאכתו מה דייש מיוחד דבר שגדוליו מן הארץ יצא החולב והמחביץ והמגבין דבר שאין גידוליו מן הארץ

1234567891011121314151617181920