חשבון

חשבון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7585 מקורות עבור חשבון. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 לדינא. קמו תלת סהדין ואמרו תלת זמנא מצאנו כופר ואסהידו עלי דאעברנא תדיר על מדותי (נ"א א"ל דיינו דיניה שביקו לי למיתב וקריבו לי לדינא קמי ג' סנהדרין דדיינו דיני ושמעית דאמרו מצאנו כופר מצאנו כופר ואזהרו עלי על דעברנא על מדותי) אתעסקו בדיני כל ההוא יומא דחמיתון דדמיכנא ועבדו חשבון יומין ושנין דילי ואשתכחו תדיר שלימין ועל דאעברנא על מדותי תדיר שבקו דינא ולא יכלו למידן בהאי עד דסליקו דינאי לאתר אחרא ולא ידענא לאן אתר. ואתיא מן דינא לשבקא לי ולמיהב לי זימנא לאשלמא תלמודאי בהאי עלמא דעדיין לא גמירנא ליה ולא שביק לי מלאך המות עד דיהבו

182

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר חשבון ומספר

 

183

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר מאן דזעיר איהו רב

 אי רבי, כמה חדתין מלין מגו רב מתיבתא. זכאה איהו מאן דאזער גרמיה בהאי עלמא, כמה איהו רב ועלאה בההוא עלמא. והכי פתח רב מתיבתא, מאן דאיהו זעיר, איהו רב. ומאן דאיהו רב, איהו זעיר. דכתיב, ויהיו (דף קס"ח ע"ב) חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. מאה דאיהו חשבון רב, כתיב ביה שנה, זעירו דשנין, חד אזעיר ליה. שבע, דאיהו חשבון זעיר, אסגי ליה, ורבי ליה דכתיב שבע שנים. ת"ח, דלא רבי קב"ה, אלא לדאזעיר. לא אזעיר אלא לדרבי. זכאה איהו מאן דאזעיר גרמיה בהאי עלמא, כמה איהו רב בעלויא בההוא עלמא.

184

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר סיחון ועוג

 ישראל קרתא דסיחון, כרוזא אתעבר במלכו דשמיא, אתכנשו גברין שלטנין על שאר עמין, ותחמון מלכו דאמוראה היך אתחרב במלכו.[אות י] בההיא שעתא, כל אינון שלטנין דהוו ממנין על שבע עממין אתכנשו, ובעו לאהדרא מלכו ליושנה. כיון דחמו תקפא דמשה, אהדרו לאחורא. הה"ד, על כן יאמרו המושלים באו חשבון, אינון שלטונין ממנן עלייהו דאתכנשו, והוו אמרי באו חשבון, מאן הוא דין דחריב לה. תבנה ותכונן כדבקדמיתא, ותהדר מלכו ליושנה.[אות יא] כד חמו גבורתא דמשה, ושלהובא דמלכו, אמרו כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון. כיון דכתיב מחשבון, אמאי מקרית סיחון. דהא קרית סיחון חשבון הוה, דכתיב כי חשבון עיר

185

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה

 עלאה, ואסתלק גו קודשא ואתבר חילא ותוקפא דסטרא אחרא. וע"ד (דף ר"כ ע"ב) בכחך, אצטריך למעבד רעותא דמארך.[אות קלו] כי אין מעשה וחשבון וגו', בגין דבההוא כח אית מעשה, אשתדלותא לאשתדלא בהאי עלמא דאקרי מעשה, עלמא דעובדא, למשלם סופא דמחשבה. וחשבון, דא הוא עלמא, דתליא בדבורא, דהא חשבון בדבורא תלייא. וע"ד, כל גימטריאות, ותקופין, ועבורין דעלמא, בסיהרא הוו. ודעת, דא איהו רזא דשית סטרין, דתליין במחשבה, ואקרון עלמא דההוא מחשבה. וחכמה, דכלא תלייא מניה.[אות קלז] וכל אלין כלילן בההוא כח, מה דלאו הכי בסטרא דשאול, דרגא דגיהנם. דהא כל ב"נ דלא אשתדל בהאי כ"ח, בהאי עלמא, לאעלאה ביה,

186

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר עיניך ברכות בחשבון

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר עיניך ברכות בחשבון[אות קלט] אמר ר' יוסי, כתיב אחת לאחת למצא חשבון. חשבון דגימטרייאות דקיימן בסיהרא, באן דרגא דילה אינון. לא אתיב ליה. אמר, שמענא, ולא אדכרנא מלה. קם ההוא טולא, ובטש בעינוי דר' אבא, נפל על אנפוי מגו דחילו. עד דהוה נפל על אנפוי, נפל קרא בפומיה, דכתיב, עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים. ואלין עיינין דילה, פרפראות לגו חכמה עלאה, דאתמשכא מלעילא, ומגו חשבון ותקופין ועבורין אתמליין, ואתעבידו בריכות, דנפקו מימין, לכל סטרין, עד דאתפקדן לכל חושבן ועבורין דסיהרא דלבר, וככבין ומזלי למעבד חשבון, ודא איהו על שער בת

187

זוהר חדש מהדורת הסולם - שמות פרשת כי תשא מאמר ביאור המזמור השמים מספרים

 היום את השמים, דא יעקב, אתרא דשמים. ומנ"ל דאיהי אסהידת. דכתיב ואת הארץ. וכתיב כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן.[אות נט] וכד ישראל בשלימו כדחזי, סהדין שלימין סהדין בהו, קב"ה וכנסת ישראל, ובההוא זמנא נגיד טלא דלעילא, מאתרא דעתיקא. אימתי, כד אינון ביחודא. הה"ד, שראשי נמלא טל. חשבון ט"ל: יהו"ה אח"ד. קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. דבההוא שעתא אתחזון ישראל לטלא.[אות ס] וישראל דידעין בהון, אינון מיחדון לון תרי זמני ביומא. חד בסטרא דיממא, וחד בסטרא דליליא.[אות סא] ומההוא טלא, זמינין מיתייא לאחיא לעלמא דאתי. הה"ד, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. מישני, כד"א, אני ישנה ולבי ער

188

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר חזווא דרבי כרוספדאי

 אות רמט] א"ל למלאך המות, מה דין מן בני עלמא גבך. אמר להו, די לא שביקי למימת יתיה וקריבנא ליה לדינא.[אות רנ] קמו תלת סהדין, ואמרו תלת זמנא, מצאנו כופר, ואסהידו עלי (דף פ' ט"ג) דאעברנא תדיר על מדותי. אתעסקו בדיני כל ההוא יומא, דחמיתון דדמיכנא, ועבדו חשבון יומין ושנין דילי, ואשתכחו תדיר שלימין.[אות רנא] ועל דאעברנא על מדותי תדיר, שבקו דינא, ולא יכלו למידן בהאי, עד דסליקו דינאי לאתר אחרא, ולא ידענא לאן אתר.[אות רנב] ואתיא מן דינא, לשבקא לי, ולמיהב לי זימנא, לאשלמא תלמודאי בהאי עלמא, דעדיין לא גמירנא ליה, ולא שביק לי מלאך המות,

189

פירוש הסולם לזוהר - פתיחות הקדמה לספר הזהר

 אינה נמצאת כלל במחשבת הבריאה הנצחית, כי שם אנו עומדים בצורתנו של מצב הג'. אלא שהיא מחויבת לנו במציאות הב', כדי לאפשר לנו לתקנה כנ"ל. ואין לשאול כלל על מצב שאר בריות העולם, חוץ מהאדם, משום שהאדם הוא מרכז כל הבריאה, כמ"ש להלן (באות ל"ט) וכל שאר הבריות אין להן חשבון וערך של כלום לעצמן זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו, ועל כן הנה עולות ויורדות עמו, בלי שום חשבון לעצמן.יט) ויחד עם זה מבוארת קושיא הד' שהקשינו, כיון שמדרך הטוב להטיב, איך ברא מלכתחילה בריות שתתענינה ותתיסרנה במשך ימי חייהן. כי כאמור, כל אלו היסורים מתחייבים

190

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר אני אני הוא

 קודם כל, ואין לו שתוף.[אות קעא] ובגין דא אמר ראו עתה כי אני אני הוא, ואין אלקים עמדי דנטיל עצה מניה דלא אית ליה תנינא ולא שותפא, ולא חושבנא, ומשום זה אמר, ראו וגו' ואין אלקים עמדי, לקבל עצה ממנו, כי אין לו שני, ולא שיתוף, ולא חשבון, דאית אחד בשתוף כגון דכר ונוקבא, ואתמר בהון, כי אחד קראתיו, אבל איהו חד בלא חושבן ולא שתוף, ובג"ד אמר ואין אלקים עמדי, כי יש אחד בשתוף, כגון זכר ונקבה שנאמר בהם כי אחד קראתיו. אבל הוא, אחד בלי חשבון ובלי שתוף, ומשום זה אמר ואין אלקים עמדי.ביאור הדברים, כי

1234567891011121314151617181920