חשבון

חשבון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7585 מקורות עבור חשבון. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 שנא' (תהלים קלו) לסיחון מלך האמורי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען אמרו ישראל נעבור בארצך לכבוש את המלכות אמר להם איני יושב אלא לשמרם מפניכם ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו ויאסף סיחון במחשבה עשה הקב"ה למסרו בידן שלא בצער, כתיב סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון אלו חשבון מלאה יתושים אין כל בריה יכול לכבשה ואלו היה סיחון בבקעה אין כל בריה יכולה לשלוט בו וא"צ לומר שהיה גבור ושרוי בעיר מבצר, אשר יושב בחשבון אילו יושב לו בעיירות שלו הוא ואוכלוסיו היו ישראל מתייגעין בו לכבוש את כל עיר ועיר אלא כנסן הקב"ה לפניהם למוסרן בידן

102

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 מי שנכנס לחנות שלו ולא נטל ידיו יודע שהוא עובד כוכבים ונותן לפניו בשר חזיר וכל מי שנטל ידיו ומברך יודע שהוא ישראל ומאכילו בשר טהור פעם אחת נכנס יהודי לאכול שם ולא נטל ידיו והיה סבור שהוא עובד כוכבים נתן לפניו בשר חזיר אכל ולא בירך בא לעשות עמו חשבון על הפת ועל הבשר אמר לו יש לי עליך כך וכך מן הבשר שהאכלת שחתיכה עולה עשרה מנה אמר לו אתמול אכלתי אותה בח' והיום אתה רוצה ליטול ממני עשרה אמר לו זו שאכלת של חזיר היא כיון שאמר לו כך עמדו שערותיו נבהל ונחפז אמר לו בצנעה יהודי

103

דברים רבה (וילנא) פרשת ראה פרשה ד

 את גבולך, א"ר לוי למה הדבר דומה למי שאמר לחבירו השאילני זהוב אחד אמר לו איני מכיר חשבונך אמר לו בדוק אותי נתן לו ופרע לו מיד אמר לו אפי' צריך אתה עד עשרים עד שלשים זהובים טול לך אמר מי גרם לך ליטול כל מה שאת מבקש שעשית לי חשבון טוב, כך האדם הזה כשנבדק ומפריש מעשרותיו כראוי מרחיבין לו את גבולו הוי לפי מתנתך מרחיבין לך.יא ד"א כי ירחיב ה' אלהיך אפשר שהקב"ה מרחיב את א"י א"ר יצחק המגילה הזאת אין אדם יודע כמה ארכה וכמה רחבה כשהיא נפתחת היא מודעת כמה היא כך א"י כל רובה

104

דברים רבה (ליברמן) פרשת ראה

 השאילני זהוב אחד א"ל איני מכיר (בדוק) חשבונך, א"ל בדוק אותי, ובדק אותו, נתן לו, ופרע לו מיד, פעם אחרת אמ' ליה צריך אתה אפי' עד שלשים זהובים טול לך כל מה שאתה מבקש, אמ' לו מי גרם לך שאמרתי לך טול לך [כל מה שתרצה] אלא מפני שעשית עמי חשבון טוב, כך האדם הזה כשנבדק מפריש מעשרותיו כראוי מרחיבין לו את גבולו הוי מתניתיך מרחיבין לך.[יא.] ד"א כי ירחיב, איפשר שהקב"ה מרחיב את ארץ ישראל, א"ר יצחק המגלה הזאת אין אדם יודע כמה ארכה וכמה רחבה, כשהיא נפתחת היא מודעת כמה היא, כך ארץ ישראל רובה הרים וגבעות,

105

דברים רבה (ליברמן) פרשת שופטים

 יהושע בשריב"ל כל מה שגזר משה הסכים הקב"ה, כיצד, לא אמ' לו הקב"ה לשבור את הלוחות, הלך משה ושברן מעצמו, ומנין שהסכים, דכתי' אשר שברת, יישר כחך ששברת. הקב"ה א"ל שילחם עם סיחון ועוג, שנא' והתגר בו מלחמה, הוא לא עשה כן, אלא ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר, א"ל הקב"ה אמרתי לך להלחם עמו ואתה פתחת לו בשלום, חייך, שאני מקיים גזירתיך, כל מלחמה שיהו הולכין לא יהו פותחין אלא בשלום, שנא' כי תקרב אל עיר וגו'.[יד.] א"ר שמואל בר נחמני יהושע קיים הפרשה הזו, מה עשה יהושע, היה שולח פרוסטיגמא (פורסריטגמא) בכל

106

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 שם /ירמיהו/ יח יג).ולא גלו על עונך להשיב שבותך. ר' יעקב דכפר חנן אמר דהוו מסיין על חפוי. ומדוחים. מדוחם כתיב.[טו] ספקו עליך כפים כל עוברי דרך שרקו ויניעו ראשם. ר' יוחנן בשם רשב"י אמר כיפה של חשבונות היתה חוץ לירושלים, וכל מי שהיה חשבון גדול היה הולך לשם, בשביל שלא יצר לו אדם בירושלים.הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי. כרכי אומות העולם הן משבחין את עצמן, הה"ד צור את אמרת אני כלילת יופי (יחזקאל כז ג), אבל ירושלים אחרים משבחין אותה, שנאמר הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ, שאמרה כלילת יופי אין כתיב כאן, אלא

107

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 אלו המינים, ד"א טוב זה ר' נתן, וחוטא זה תלמידו, ד"א טוב זה ר' אליעזר ורבי יהושע, וחוטא זה אלישע.א [כ"ז] ראה זה מצאתי אמרה קהלת, ולהלן הוא אומר אמר קהלת, א"ר ירמיה זה רוח הקדש, פעמים משיח בלשון זכר ופעמים משיח בלשון נקבה, אחת לאחת למצוא חשבון, א"ר יצחק בנוהג שבעולם אדם נכשל בעבירה והוא חייב עליה מיתה לשמים במה נתכפר לו, מת שורו, אבדה תרנגולתו, נשברה צלוחיתו, נכשל באצבעו הקטנה ויצא ממנה טיפת דם, מקצת הנפש ככל הנפש, שנאמר אחת לאחת למצא חשבון חדא מערערא חדא והחשבון מתמצה, כמה הוא מיצוי החשבון ר' פנחס אמר עד אחת.

108

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 סימן ו[ו] בני אמי נחרו בי. אלה המלכים (והנגידים) [והנביאים] של שקר, ומנין אתה אומר כשישראל חוטאים לפני המקום לא היה נפרע אלא מן הגדול, שכן המקום אמר קח את [כל] ראשי העם והוקע אותם לה' (במדבר כ"ה ד'). משל למלך שמרד עליו הלגיון, אמר המלך מה יש לי חשבון עם (האיסרטיניות) [האיסטרטיוטות] שהיו (אפסיותיו) [אפסניותיו] כלין אלא דבר, אלא אני הורג את הגדול שהוא נוטל ששים דינריו בכל יום.שמוני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי. לא היה נפשכם להיות כתובים לימי בראשית ולא לבנין בית המקדש ולא ליציאת מצרים (נאות) והיו כתובים לשני הקברות, חזרו ישראל

109

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ז

 משיחה בלשון נקבה, כתוב אחד אומר (עוזי) [עזרי] ומפלטי (תהלים ע' ו'). וכתוב אחד אומר עזרתי ומפלטי (שם /תהלים/ מ' י"ח). כתוב אחד אומר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר (ישעיה נ"ב ז'). וכתוב אחד אומר על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון (שם /ישעיהו/ מ' ט'). אחת לאחת למצוא חשבון. בנוהג שבעולם אדם נכשל בדבר עבירה שנתחייב מיתה עליה, כיצד מתכפר לו, מת שורו, אבדה תרנגולתו, נשברה צלוחיתו, נשברה ביצתו, נכשל באצבעו, יצאה ממנו טיפת דם, מקצת דם ככל הדם, מקצת הנפש ככל הנפש. חדא מן הכא וחדא מן הכא (חשבא) [והחשבון] מתמצא.סימן כח[כח] אשר עוד בקשה

110

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ג

 שהחריב את ביתו, שנתענה עם כל חיה ועם כל בהמה, וכן לבלשצר, ועליהם הכתוב אומר משגיא לגוים ויאבדם (איוב יב כג), אף אני קשה לי, אמר לו המן אמת הן כל הדברים שאמרת, שהיו בזמן שהקב"ה רצוי להם, אבל עכשיו שנחרב ביתו ומקדשו, הוא כעוס עליהם, א"ל אני סוכם לך חשבון ס' ריבוא כשיצאו ממצרים, נתנו ס' ריבוא בקע לגלגולת, והרי עולה (פירוש שלך) מבקע לגלגולת עשרת אלפים ככר כסף, ובשקל שהם שוקלין להקב"ה אני שוקל לך, לכך נאמר ועשרת אלפים ככר כסף, א"ל המלך אם אתה מבקש ליקח אותם, אני מוכר לך, אלא בשביל כבודך, בוא אני ואתה ונפיל

1234567891011121314151617181920