חרש

חרש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6872 מקורות עבור חרש. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

 אמרו לו מת תחלה ואחר כך מתה בתך הלכה צרתה ונשאת לאחר ואחר כך אמרו לו חלוף היו הדברים לא שהיתה ראויה להנשא אלא להתיבם כל ולדות שילדה בחיי יבמה הרי אילו ממזרין דברי ר' מאיר שאמ' משם ר' עקיבא וחכמים אומ' אין ממזרין ביבמה הלכה טחרש שנחלץ וחרשת שחלצה והחולצת מן השוטה וכן שוטה שחלצה וחולצת מן הקטן (וכן שוטה שחלצה) תצא (היא) ושלשה עשר דבר בה דברי ר' מאיר שאמ' משם ר' עקיבא וחכמים אומ' אין ממזרין ביבמה הלכה יבן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת שביאת בן תשע שנים ויום

82

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יג

 אומרת לא נבעלתי אע"פ שחזר ואמר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט] ר' יהודה או' נדרה שלא תתיבם אפי' בחיי בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה כיצד מוציא ברמיזה רומז ונותן לה גיטה פקחת לפקח ולו אח פקח פקחת לחרש ולו אח פקח או חולץ או מיבם פקחת לפקח ולו אח חרש כונס ואינו מוציא לעולם פקחת לחרש ולו אח חרש חרשת לפקח ולו אח פקח חרשת לפקח ולו אח חרש חרשת לחרש ולו אח פקח חרשת לחרש ולו אח חרש כונס ואם רצה להוציא יוציא אם רצה לקיים יקיים הלכה חשני אחין חרשין נשואין שתי אחיות פקחות או שתי

83

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 הלכה באמר ר' שמעון מעשה באחד שהביא גריפות של זית שהוא משופה כמגדל לפני ר' עקיבא ואמר על זו הייתי יושב וטימאה לו ראה תלמידיו תוהין אמר להן מה לכם תוהין כעורה מזו טימא ר' יהשע אמר ר' יהשע מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבין אצל ר' אליעזר בן עזריה חרש בציפורי ר' חוצפית ור' ישבב ור' חלפתא ור' יוחנן בן נורי והביאו לפניהם אחד ראש כליניס שהוא נטול ברהיטני ואמר על זה הייתי יושב וטיהרתיו לו אמר ר' אלעזר בר' צדוק ראשי כלונסאות היו בהר הבית שעליהן אומנין יושבין ושפין את האבנים ולא חשו להם חכמים משום טומאה: הלכה

84

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אכלי נתר בית שמאי אומרים מטמאין מתוכן ומאוירן ככלי חרש ומאחוריהן ככלי שטף ובית הלל אומרים כלי נתר הרי הן ככלי חרש לכל דבר ר' שמעון בן אלעזר אומר בלשון אחרת בית שמאי אומרים מטמאין כחצי כלי ומטמאין ככלי שלם ובית הלל אומרים כלי נתר הרי הן ככלי חרש לכל דבר: הלכה ביושבין של מסומכין שיעורן בכדי סיכת קטן ועד לג לג וכלמטה הימנה מלג ועד סאה ברביעית סאה וכלמטה הימנו מסאה ועד סאתים בחצי לג סאתים וכלמטה הימנו מסאתים ועד שלש ועד חמש סאין בלג חמש וכלמטה מהן

85

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אהביא שברי כלי חרש ודיבקן זה לזה ועשאן תנור ועשה להן טפלה בין מבפנים ובין מבחוץ והסיקו אף על פי שאין בכל אחד ואחד כשיעור כולן מיטמאין במגע ובאויר: הלכה בטקנונים הגדולים שטיפלן ביבלות ובאדמה הרי אלו מן חיבור הטבילן הרי זו חוצצות עליו כלי חרס שטיפלו להיות מבשל בו הרי זה אינו חיבור היקירן שטפלן להיות זופת בהן הרי אלו חבור מודים חכמים לר' מאיר ולר' שמעון במיחם שטיפלו עד מקום שהאור שולט בו שהוא חיבור ועד מקום שאין האור שולטת בו שאין חבור הטבילן אין חוצץ עליו:

86

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ד

 רבן יוחנן הסנדלר מסיף תנור טפח מוסף יורה של שולקי זיתים טפחיים ואינו מטמא באויר אלא כנגד המוסיף ומאימתי הוא מטמא משיתחיל לשולקו: הלכה ותנור שנתן בו עפר עד חציו מעפר ולמטה מטמא במגע מעפר ולמעלה מטמא באויר דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין חולקין כלי חרש אלא כלה מטמא במגע ובאויר ר' יוסי אומר מעפר ולמטה מטמא במגע מעפר ולמעלה מטמא באויר דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין חולקין כלי חרס אלא כלה מטמא במגע ובאויר אמר ר' יהודה במה דברים אמורים בזמן שנתן בו עפר ואחר כך הסיקו אבל הסיקו ואחר כך נתן בו עפר כולו מטמא

87

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אאין כלי חרש מטמא אלא באב הטומאה ומשקין כל שאב הטומאה בשעתו ולא היקל עליו ובא להקל עליו אפילו בביאת מים מטמא אחד לפסול אחד אין מטמא אדם וכלי חרס כל שאב הטומאה בשעתו לא היקל עליו אלא בביאת מים לטמא אחד ולפסול אחד הרי זה מטמא אדם וכלי חרש: הלכה בכל המטמא אדם מטמא כלי חרס ושאין מטמא אדם אין מטמא כלי חרש חוץ מן המשקין כל שכלי חרש מטמא מתוכו מטמא מאחריו ואין טומאה לכלי חרש אלא מאוירו ובהיסט על גבי האבן מסמא אינו מטמא אלא אוכלין

88

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ז

 שמעון בן גמליאל מטהר: הלכה טושולי המחצין ושולי הפחתין וקרקעות הכלים ודופנותיהן מאחריהן אין ממלאין בהן ואין מקדשין בהן ואין מזין מהן ואין מצולים בצמיד פתיל ואין מצילין מיד כלי חרס קרדסן שהן ועשאן כלים ממלאין בהן ומקדשין ומזין ומצילין בצמיד פתיל ומצילין מיד כלי ומקבלין חרש טומאה מכאן ולהבא דברי ר' וחכמים אומרים כל כלי חרש שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם: הלכה טזשולי כלי עץ כלי עצם וכלי זכוכית אין ממלאין בהן ואין מקדשין בהן ואין מזין בהן ואין מצילין בצמיד פתיל ואין מצילין מיד כלי חרס קרדסן שהן ועשאן כלים ממלאין בהן מקדשין בהן

89

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 פחות מבן תשע שנים ויום אחד קטנה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד הנושא ונותן בכהונה והנותן בה תקנה שהתקינו בבית דין בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל נותן ארבע מאות זוז הלכה גפקח שנשא חרשת או שוטה כתובתן מאתים מפני שרוצה להחזיק להם את הנכסים חרש ושוטה שנשאו פקחת אע"פ שחזר חרש ונתפקח שוטה ונשתפה אין להן כתובה רצו לקיים נותנין כתובה מנה גוי ועבד הבא על בת ישראל אע"פ שחזר הגוי ונתגייר עבד ונשתחרר אין להן כתובה רצו לקיים נותנין כתובה מנה ישראל הבא על השפחה ועל הנכרית אע"פ שחזרה שפחה ונשתחררה נכרית ונתגיירה אין להן כתובה

90

תוספתא מסכת מכשירין (צוקרמאנדל) פרק ג

 אינו בכי יותן המעלה לגג ללותתן בטל ובגשמים הרי זה בכי יותן העלן מפני הכנימה וירדו עליהן גשמים אם צמח בכי יותן ור' יהודה אומר אי אפשר שלא לצמח אלא עודהו טל וגשמים עליהן חישב עליהן הרי זה בכי יותן אם לאו אינו בכי יותן: הלכה בחרש שוטה וקטן שהעלו פירותיהן לגג ללותתן בטל ובגשמים הרי זה בכי יותן העלו מפני הכנימה וירד עליהן טל וגשמים אף על פי שחישבו אינן בכי יותן שיש להן מעשה ואין להן מחשבה: הלכה גחילפתא בן קוינא אומר שום בעל בכי טמא מפני שמרבצין עליו במים ואחר כך קולעין אותו אמרו חכמים

1234567891011121314151617181920