חרש

חרש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6872 מקורות עבור חרש. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

משנה מסכת סנהדרין פרק ח

 משנה ד[*] היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורה היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנאמר (דברים כ"א) ותפשו בו אביו ואמו ולא גדמין והוציאו אותו ולא חגרין ואמרו ולא אלמין בננו זה ולא סומין איננו שומע בקולנו ולא חרשין מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו חזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים שנאמר (דברים כ"א) בננו

62

משנה מסכת עירובין פרק ג

 ולכהן בבית הפרס רבי יהודה אומר אפילו בבית הקברות מפני שיכול לילך לחוץ ולאכול:משנה ב[*] מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו השולח ערובו ביד חרש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בערוב אינו ערוב ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה ערוב:משנה ג[*] נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין ערובו ערוב למטה מעשרה טפחים ערובו ערוב נתנו בבור אפילו עמוק מאה אמה ערובו ערוב נתנו בראש הקנה או בראש הקונדס בזמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו

63

משנה מסכת ערכין פרק א

 משנה מסכת ערכין פרק אמשנה א[*] הכל מעריכין ונערכין נודרים ונידרים כהנים ולוים וישראלים נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינוס נודרים ונידרים ומעריכין אבל לא נערכין שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית חרש שוטה וקטן נידרין ונערכין אבל לא נודרין ולא מעריכין מפני שאין בהם דעת פחות מבן חדש נידר אבל לא נערך:משנה ב[*] הנכרי רבי מאיר אומר נערך אבל לא מעריך רבי יהודה אומר מעריך אבל לא נערך זה וזה מודים שנודרין ונידרין:משנה ג[*] הגוסס והיוצא ליהרג לא נידר ולא נערך רבי חנינא בן עקביא אומר נערך מפני שדמיו קצובין אבל אינו נידר מפני שאין דמיו קצובין

64

משנה מסכת ערכין פרק ו

 ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו:משנה ג[*] אף על פי שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותן נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש ומטה מוצעת וסנדלין ותפילין לו אבל לא לאשתו ולא לבניו אם היה אומן נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין שני מעצדין ושתי מגרות רבי אליעזר אומר אם היה אכר נותנין לו את צמדו חמר נותנין לו את חמורו:משנה ד[*] היה מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים לו למכור מן המרובה וליקח לו מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט המקדיש

65

משנה מסכת פאה פרק ב

 משנה מסכת פאה פרק במשנה א[*] ואלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים והבור והניר וזרע אחר והקוצר לשחת מפסיק דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אינו מפסיק אלא אם כן חרש:משנה ב[*] אמת המים שאינה יכולה להקצר כאחת רבי יהודה אומר מפסקת וכל ההרים אשר במעדר יעדרון אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו הוא נותן פאה לכל:משנה ג[*] הכל מפסיק לזרעים ואינו מפסיק לאילן אלא גדר ואם היה שער כותש אינו מפסיק אלא נותן פאה לכל:משנה ד[*] ולחרובין כל הרואין זה את זה

66

משנה מסכת פרה פרק ח

 הטהור והיא בבית הבליעה מטמא בגדים והנבלה עצמה אינה מטמאה בגדים הרי זה אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני:משנה ה[*] כל ולד הטומאות אינו מטמא כלים אלא משקה נטמא משקה טימאן הרי זה אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני:משנה ו[*] אין כלי חרש מטמא חבירו אלא משקה נטמא משקה טמאתו הרי זה אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני:משנה ז[*] כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקין להיות תחלה לטמא אחד ולפסול אחד חוץ מט"י =מטבול יום= הרי זה אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני:משנה ח[*] כל הימים כמקוה שנאמר (בראשית א') ולמקוה המים קרא ימים דברי

67

משנה מסכת ראש השנה פרק ג

 לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלין כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר כ"א) עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהן שבשמים היו מתרפאים ואם לאו היו נימוקים חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן זה הכלל כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן:

68

משנה מסכת שבועות פרק ו

 ההודאה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון טענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים פטור הודה במקצת הקרקעות פטור במקצת הכלים חייב שהנכסים שאין להם אחריות זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן:משנה ד[*] אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן ואין משביעין את הקטן אבל נשבעים לקטן ולהקדש:משנה ה[*] ואלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן:משנה

69

משנה מסכת שבת פרק טז

 וחוזר ולובש ומוציא ואומר לאחרים בואו והצילו עמי:משנה ה[*] רבי שמעון בן ננס אומר פורסין עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך ועושין מחיצה בכל הכלים בין מלאים בין ריקנים בשביל שלא תעבור הדליקה רבי יוסי אוסר בכלי חרש חדשים מלאין מים לפי שאין יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה:משנה ו[*] עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן:משנה ז[*] כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה ועל

70

משנה מסכת תרומות פרק א

 משנה מסכת תרומות פרק אמשנה א[*] חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה החרש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו עובד כוכבים שתרם את של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה:משנה ב[*] חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה חרש שדברו בו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר:משנה ג[*] קטן שלא הביא שתי שערות רבי יהודה אומר תרומתו תרומה רבי יוסי אומר אם עד שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו תרומה ומשבא לעונת נדרים תרומתו תרומה:משנה ד[*] אין תורמין זיתים על השמן ולא ענבים על היין ואם תרמו בש"א תרומת

1234567891011121314151617181920