חרש

חרש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6872 מקורות עבור חרש. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא ריט

 אינו נעשה בן סורר ומורה. והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, מצוה בזקני עירו ובשער מקומו. (כ) ואמרו אל זקני עירו בננו זה, זהו שלקה בפניכם מלמד שאם מת אחד מהם אינו נסקל. היה אחד מהם גדם או חגר או אלם או סומה או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנאמר ותפשו בו ולא גדמים והוציאו אותו ולא חגרים ואמרו ולא אלמים בננו זה ולא סומים איננו שומע בקולנו ולא חרשים. מתרים בו בפני שלשה ומלקים אותו חזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים שנאמר בננו זה זהו שלקה בפניכם. זולל וסובא, זולל

192

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכא

 עושים בני אדם זקוקים בזיקים והנתונים בשלשלאות אלא גבורים אלו גבורי תורה כענין שנאמר +תהלים קג כ+ ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו. עושי מלחמה, שהיו נושאים ונותנים במלחמתה של תורה שנאמר +במדבר כא יד+ על כן יאמר בספר מלחמות ה' ואומר +מ"ב כד טז+ והחרש והמסגר אלף חרש אחד מדבר והכל שותקים. והמסגר, הכל יושבים לפניו ולמדים הימנו אחד פותח ואחד סוגר לקיים מה שנאמר +ישעיה כב כב+ ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח סליק פיסקא

193

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 תה' יט ט): מה יין אין אתה טועם בו טעם מתחלתו וכל זמן שמתישן בקנקן סופו להשביח כך דברי תורה כל זמן שמתישנין בגוף סופו לשביח בישישים חכמה וארך ימים תבונה (איו' יב יב) מה יין אי אפשר לו להתקיים לא בכלי כסף ולא בכלי זהב אלא בירוד שבכלים בכלי חרש כך דברי תורה אין מתקיימין במי שהוא בעיניו ככלי כסף וככלי זהב אלא במי שהוא בעיינו כירוד שבכלים ככלי חרש: או מה יין פעמים רע לראש ורע לגוף יכול אף דברי תורה כן ת"ל (שה"ש א ג) לריח שמניך טובים מה שמן יפה לראש ויפה לגוף כך דברי תורה

194

מדרש תנאים לדברים פרק יד

 ה' מגיד שהמעשרות מביאין את האדם לידי יראת חטא ר' אליעזר אומר נדרים ונדבות שאדם מביא לבית הבחירה לבו מנדבו לתלמוד תורה: ר' ישמעאל אומר מעשר שני שאדם מביא לבית הבחירה נכנס ללשכת הגזית ורואה חכמים ותלמידיהן יושבין ועוסקין בתלמוד תורה לבו מנדבו לתלמוד תורה: ד"א למען תלמד להוציא חרש שוטה וקטן: כל הימים בין בארץ בין בחוץ לארץ להביאם לתלמוד תורה יכול אין אדם מחוייב בתלמוד תורה אלא משום הבאת מעשר ת"ל ליראה לא משום הבאת מעשר:פסוק כד(כד). וכי ירבה ממך הדרך בא הכת' ללמדך על מעשר שני להקל עליו שיהא נפדה ונאכל בגבולין: וכי ירבה ממך

195

מדרש תנאים לדברים פרק כא

 העיר: עגלת בקר בן בקר שיהא בה שני דרכים הא כיצד בת שתים: אשר לא עבד בה אשר לא מ' בע' מלמד שכל העבודות פוסלין בה כעול אם כן למה נאמר עול אלא שהעול פוסל בה בין בשעת מלאכה בין שלא בשעת מלאכה כיון שמשכה בעול טפח נפסלה אע"פ שלא חרש בה ולא עשה בה מלאכה ושאר עבודות אין פוסלין אלא עד שעת מלאכה:פסוק ד(ד). והורדו זקני הע' אל נחל איתן אין איתן אלא בור שנ' (מיכה ו ב) שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מ' ארץ: ר' נתן אומר אין איתן אלא קשה שנ' (במד' כד כא)

196

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כה

 עושין בני אדם הזקוקין בזיקין ונתונים בשלשלאות, אלא הכל גבורי תורה, שנאמר ברכו ה' מלאכיו גברי כח וגו' (תהלים קג כ), עשי מלחמה שהיו נושאין ונותנין במלחמתה של תורה, שנאמר על כן יאמר בספר מלחמת ה' את והב וגו' (במדבר כא יד), ומתוכן החרש והמסגר אלף (מלכים ב כד טז), חרש, שאחד מדבר והכל שותקין, מסגר, שהכל יושבין לפניו ולמדין ממנו, כענין שנאמר ופתח ואין סגר וסגר ואין פתח (ישעיה כב כב), אילי הארץ (מלכים ב כד טו), אלו חורי יהודה ובנימין, ועליהן הכתוב אומר, כה אמר ה' [אלהי ישראל] כתאנים הטבות האלה כן וגו' (ירמיה כד ה), בן שמונה

197

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

 היך דאת אמר (דברים יח) ראשית דגנך, ואין ראשית אלא בכורים שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך וגו'.ה ר' הונא בשם בר קפרא פתח (תהלים לא) תאלמנה שפתי שקר וגו', אתפרכן, אתחרשן, אשתתקן, אתפרכן, אתחרשן, היך מה דאת אמר (שמות ד) או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי ה', ואומר (בראשית לז) והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי, אשתתקן כמשמעו, הדוברות על צדיק, חי העולמים, עתק, שהעתיק בבריותיו, בגאוה, אתמהה בשביל להתגאות, ולומר אני דורש במעשה בראשית, ובוז, אתמהה מבזה על כבודי, דא"ר יוסי בר חנינא כל המתכבד בקלון חבירו אין

198

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יד

 יתיב גביה, סלק רבי יוסי בר חלפתא למחמי ליה אנפין, חמתיה יתיב ושחיק, א"ל למה אתה שחיק, א"ל אנן רחיצן במרי שמיא, דאתחמי לאפויי לעלמא דאתי, א"ל לא מסתייה לההוא גברא עקתיה אלא דאתית מעקא ליה, אית חספין מתדבקין לא כך כתיב (תהלים ב) ככלי יוצר תנפצם, אתמהא, א"ל כלי חרש ברייתו מן המים והכשירו באור, כלי זכוכית ברייתו מן האור והכשירו באור, זה נשבר ויש לו תקנה וזה נשבר ואין לו תקנה, אתמהא, א"ל ע"י שהוא עשוי בנפיחה, אמר לו ישמעו אזניך מה שפיך אומר, מה אם זה שעשוי בנפיחתו של בשר ודם יש לו תקנה, בנפיחתו של הקב"ה

199

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 ישעיהו מ"א/) קרבו ויאתיון, זה קרב אצל זה, וזה קרב אצל זה, (שם /ישעיהו מ"א/) איש את רעהו יעזורו, זה עוזר לזה בברכות, וזה עוזר לזה במתנות, זה עוזר לזה בברכות, ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון וגו' וזה עוזר לזה במתנות, ויתן לו מעשר מכל, (שם /ישעיהו מ"א/) ויחזק חרש זה שם שעשה את התיבה, את צורף, זה אברהם שצרפו הקב"ה בכבשן האש, מחליק פטיש את הולם פעם שהחליק פטישו והלם את כל באי עולם בדרך אחת למקום, אומר לדבק טוב הוא אלו אומות העולם שהן אומרין מוטב להדבק באלוה של אברהם ולא נדבק בעבודת כוכבים של נמרוד, ויחזקהו

200

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צה

 כאחד ואריה כבקר יאכל תבן, בא וראה כל מה שהכה הקב"ה בעולם הזה מרפא אותן לעתיד לבא, העורים מתרפאים שנאמר (שם /ישעיהו/ לה) אז תפקחנה עיני עורים, והפסחים מתרפאים שנאמר (שם /ישעיהו ל"ה/) אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם, וכשם שאדם הולך כך הוא בא, הולך עור ובא עור, חרש ובא חרש, אלם ובא אלם, כשם שהוא הולך לבוש כך הוא בא לבוש, ממי את למד משמואל שראה אותו שאול מהו אומר לאשה מה תארו ותאמר (שמואל א כח) איש זקן והוא עוטה מעיל, שכך היה לבוש, שנאמר (שם /שמואל א'/ ב) ומעיל קטן תעשה לו אמו, ולמה כשם

1234567891011121314151617181920