חרש

חרש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6872 מקורות עבור חרש. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ה

 כחכם, רבי אומר זה הכרם ויש אומרים זה הפשתן, וי"א זה הכח, ד"א זה שהוא משיא את בתו ונותן לה ממון הרבה ולא הספיקו שבעת ימי המשתה לצאת עד שמתה בתו נמצא קובר את בתו ומאבד את ממונו.(ד) ותם לריק כחכם, הרי אדם שלא עמל ולא חרש ולא ניכש, זרע ולא ניכש ולא כיסת ולא עידר ובשעת הקציר בא שדפון וירקון וחילקה ואין בכך כלום, אבל אדם שעמל וחרש וזרע ונכש ועדר וכיסה ובשעת הקציר בא שדפון וחילקה הרי שיניו שלו קהות, ולא תתן ארצך יבולה מה שאת מוביל לה, ועץ השדה לא יתן פריו, שלא יהיה העץ חונט

182

ספרא בחוקותי פרשה ג סוף פרק ח

 ספרא בחוקותי פרשה ג סוף פרק ח(א) בני ישראל מעריכים ואין העכו"ם מעריכים, יכול לא יהו נערכים ת"ל איש דברי ר"מ, א"ר מאיר אחר שהכתוב אחד מרבה וכתוב אחד ממעט, מפני מה אני אומר נערכים אבל לא מעריכים, שריבה מדת הנערכים ממידת המעריכים, שהרי חרש שוטה וקטן נערכים אבל לא מעריכים.(ב) ר' יהודה אומר בני ישראל נערכים ואין העכו"ם נערכים, יכול לא יהו מעריכים ת"ל איש, א"ר יהודה אחר שהכתוב אחד מרבה וכתוב אחד ממעט, מפני מה אני אומר מעריכים אבל לא נערכים, מפני שריבה מידת המעריכים ממדת הנערכים שהרי טומטום ואנדרוגינוס מעריכים אבל לא נערכים.(ג) אי

183

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא י

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא י (י) ולקח הכהן מים קדושים, אין קדושים אלא שקידשו בכלי ואלו הם אלו מי כיור. בכלי חרש, מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרש שהיה בדין הואיל ועפר ומים מקדשים בפרה ועפר ומים מקדשים בסוטה אם למדתי לפרה שעשה בה כל הכלים ככלי חרש אף סוטה אינו דין שנעשה בה כל הכלים ככלי חרש ת"ל בכלי חרש מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרש: [בכלי חרש, כלי חרש חדש דברי ר' ישמעאל]. ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, מגיד הכתוב שאם לא היה שם עפר מביא עפר ממקום אחר ונותנו למקום מפני

184

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא כ

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא כ (כ) זאת תורת הקנאות, אין לי אלא לשעה לדורות מניין ת"ל זאת תורת דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר כחותם הדברים. אשר תשטה אשה תחת אישה, להביא אשת חרש ואשת שיעמום שבית דין מקנים להם לפוסלם מכתובתם או אף להשקותם ת"ל והביא האיש את אשתו אל הכהן האיש משקה ואין ב"ד משקים. תחת אישה, להוציא את הארוסה משמע מוציא את הארוסה ומוציא את היבמה ת"ל איש איש כי תשטה אשתו להביא את היבמה דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר איש איש כי תשטה אשתו להוציא את היבמה משמע מוציא את היבמה ומביא את הארוסה

185

ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכו

 באהל המת אוהלים בכסוי. וכל כלי פתוח, מיכן אמרו חבית שכפאה על פיה מירחה בטיט מן הצדדים טמאה שנא' צמיד פתיל עליו ולא צמיד פתיל על גביו. וכל כלי פתוח, אין לי אלא כלי חרס כלי גללים כלי אבנים וכלי אדמה מנין ודין הוא ומה כלי חרש שהם עלולים לקבל טומאה הרי הם מצילים צמיד פתיל באהל המת כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה שאין עלולים לקבל טומאה אינו דין שיצילו צמיד פתיל באהל המת ת"ל וכל כלי פתוח. טמא הוא [אין ת"ל טמא הוא] מה ת"ל טמא הוא אלא הוא שיציל על עצמו צמיד פתיל באהל המת יציל על

186

ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכח

 מדבר או אינו מדבר אלא במים שהם חיים לעולם אעפ"י שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים (בראשית כו יט) הא מה תלמוד לומר ונתן עליו מים חיים [במי מעיין הכתוב מדבר]. אל כלי, מגיד שעשה בה כל הכלים ככלי חרש שהיה בדין הואיל ומים ועפר מקדשים בסוטה ומים ועפר מקדשים בפרה אם למדתי לסוטה שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרס אף פרה לא נעשה בה כל הכלים ככלי חרס תלמוד לומר אל כלי מגיד שעשה בה כל הכלים ככלי חרס (סליק פיסקא).

187

ספרי זוטא פרק י

 ירמיה ל"ה/ יט) שלא יפסקו ממנו יושבי סנהדרין לעולם. הא אם מי שהיה מגויי הארצות וממשפחות האדמה על שעשה מאהבה נתן לו המקום מאהבה על אחת כמה וכמה אלו היה מישראל. וכן את מוצא ברחב הזונה שהטמינה את מרגלי יהושע שנא' וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר (יהושע ב א). יש אומרין כלי נגרות היו בידן ויש אומרין כלי קדרות היו בידן. ר' שמעון אומר אמר להן עשו עצמכן כחרשין ואתם עומדין על רזיהן. וילכו ויבאו בית אשה זונה, ר' יהודה אומר ארבעה שמות של גנאי היה לה. נקרא שמה רחב הזונה כשמה, ד"א רחב

188

ספרי זוטא פרק יט

 דולגת ועוף הפורח וטולית המנפנפת וספינה שהיא שטה על פני המים תלמוד לומר זאת את מה מרבה ביצת המים וכיפת השלג והברד והגליד והכפור ת"ל זאת:פסוק טו(טו). וכל כלי פתוח, הכלים ניצולים בצמיד פתיל ואין הקרקע ניצול בצמיד פתיל אלו כלים ניצולים בצמיד פתיל כלי חרש וכלי נתר כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה וכלי חרסית ת"ל כלי וכל כלי לרבותם דבית הלל אמר להם בית שמאי ומה כלי חרס וכלי נתר שהן מקבלין טומאה הרי הן מצילין בצמיד פתיל אלו שאין מקבלין טומאה אינו דין שיהו מצילין בצמיד פתיל אמרו חכמים לב"ש אמר לו צאו וראו כל

189

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא נב

 בני ישראל וכן רחב הזונה אומרת לשלוחי יהושע +שם /יהושע/ ב י+ כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם, ונשמע וימס לבבינו וגו' תאמר שלא היו אנשי יריחו גדולים וקשים והלא כבר נאמר +שם /יהושע/ ב א+ וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את הארץ ואת יריחו יריחו בכלל היתה ולמה יצאת מלמד שהיתה קשה כנגד כולם כיוצא בו אתה אומר +במדבר לא ו+ וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פינחס פינחס בכלל היה ולמה יצא מלמד ששקול כנגד כולם כיוצא בו אתה אומר +שמות טו א+

190

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פ

 אותם מפניך, בשכר שתבוא תירש. וירשתה אותם וישבת בארצם, מכלל שנאמר +דברים יט א+ וירשתה וישבת בעריהם ובבתיהם יכול אי אתה רשיי להוסיף על הבנין תלמוד לומר וירשת אותם וישבת בארצם כל מקום שאתה רוצה לבנות בנה. וירשת אותם וישבת, מעשה ברבי יהודה בן בתירה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע ורבי יונתן שהיו יוצאים חוצה לארץ והגיעו לפלטום וזכרו את ארץ ישראל זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא הזה +שם /דברים/ יא לא+ וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החקים האלה אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה.

1234567891011121314151617181920