חרש

חרש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6872 מקורות עבור חרש. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק א

 מוקדשין הרי אלו אסורין ויפלו דמיהן ללשכה: הלכה כדהדר בצלו של שובך ובצלו של מערה לא נהנין ולא מועלין ושבקרקעות מועלין בהן מים שבחבית אין מועלין בהן נותנין לצלוחית מועלין בהן אבל חבית וצלוחית עצמה מועלין בהן מפני שגופן הקדש: הלכה כההקדיש חרש לקורות מועלין בקורות ומועלין בשפוי ובנמיא אבל גזברין שלקחן חרש לעצים מועלין בעצים ואין מועלין לא בשפוי ולא בנמיא: הלכה כוהמפריש שקלו והוציא הרי זה מעל המפריש שקלו לחברו הרי זה מעל לקח בו קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות: הלכה כזהמביא חטאתו ואשמו ופסחו מן הקדש השוקל שקולו זוז מזוז הקדשו כיון

92

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ה

 עקרה וזקינה ואין לו אשה ובנים לא שותה ולא נוטלת כתובה מעוברת חבירו ומינקת חבירו לא שותה ולא נוטלת כתובה ר' לעזר אומ' יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן הלכה ועם הכל האשה מטמאת חוץ מן הקטן וממי שאינו איש ר' יוסה אומ' ישקנה שמא נתפקח חרש ונשתפה שוטה והגדיל הקטן או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה חבוש בבית הייסורין הלכה זהמסללת בבנה קטן והערה בה בית שמאי פוסלין מן הכהונה ובית הלל מכשירין הלכה חעד או' ניטמית ועד אומ' לא ניטמית אשה אומרת נטמאת ואשה אומרת לא נטמאת או שותה או לא נוטלת כתובה

93

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ח

 לוי למעלה ואין אתה יכול לומר לוי למעלה שכבר נאמר לוי למטה אמור מעתה זקני כהונה ולויה למטה ושאר שבט למעלה ר' אומ' הראויין לשרת עומדין למטה ושאין ראויין לשרת עומדין למעלה הפכו פניהם כלפי הר גרזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה תועבת ה' מעשה ידי חרש ולא שם בסתר והיו אילו ואילו עונין ואומ' אמן הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' והיו אילו ואילו עונין אמן הפכו כלפי הר גרזים פתחו בברכות ברוך אשר יקים את דברי התורה כלפי הר עיבל פתחו בקללו' ארור אשר לא יקים וגו'

94

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ה

 לה: הלכה גגיסו לבדו ר' יהודה אומ' חורגו לבדו: הלכה דאין דנין לא זה את זה ולא זה עם זה ולא זה על זה ולא זה בפני זה היה יודע לו עדות כשהוא חתנו מתה בתו עד שהוא סוחר שביעית וחזר בו חרש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה נכרי ונתגייר פסול עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומשנעשה חתנו מתה בתו עד שלא נעשה סוחר שביעית ומשנעשה סוחר שביעית חזר בו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח נסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשטתה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שמתחילתו כשר וסופו כשר כשר תחילתו וסופו פסול או תחילתו פסול וסופו

95

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק א

 היחיד ושביל הרבים הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים הבור והניר וזרע וקוצר לשחת ושלשה תלמים של פתיח ואמת המים שאינה יכולה ליקצר כאחת ר' יהודה או' אם עומד באמצע וקוצר מכאן ומכאן מפסיק ואם לאו אין מפסיק אכלה חגב אכלה גוביי קירסמוה נמלים שברתה הרוח או בהמה הכל מודים שאם חרש מפסיק ואם לאו אינו מפסיק הלכה טקצר חציה ומכר את הקצור קצר חציה והקדיש את הקצור נותן פאה מן האחד על הכל המדרגות שהן גבוהות עשרה טפחים נותן פאה מכל אחת ואחת ואם היו ראשי שורות מעורבין נותן פאה מאחת על הכל המארג חייב בתחלתו וחייב בסופו הלכה

96

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ה

 ויטבל כנס לתוכה מי חטאת ואפר חטאת אם עד שלא יטבילנה טמא ומעשה באחד שחתך שפופרת בבית שערים והיה ר' שמעון מטהר וחכמים מטמאין: הלכה זהכל כשרין לקדש חוץ מן החרש שוטה וקטן ור' יהודה מכשיר בקטן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר חרש שוטה וקטן שקדשו ואחרים רואין קדושן כשר טומטום קדושו פסול מפני שהוא ספק ערל והערל פסול לקדש אנדרוגינוס קידושו כשר ור' יהודה פוסל מפני שהוא ספק אשה ואשה פסולה לקודש: הלכה חשולי כלי עץ כלי עצם וכלי זכוכית אין מקדשין בהן קרדן ושפן ועשאן כלים מקדשין בהן מגופת שהתקינה לכלי כשרה

97

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק יב

 זהאומר לחברו הזה עלי ואזה עליך ר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין המשמר מי חטאת אפילו עד עשרה ימים הרי הן בחזקתן ואין צריך טבילה: הלכה חהכל כשרין להזות חוץ מחרש שוטה וקטן ור' יהודה מכשיר בקטן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר חרש שוטה וקטן שהזו ואחרים רואין אותן הזאתן כשרה: הלכה טנתכוין להזות לפניו הזה לאחריו לאחריו והלכה הזאה לפניו הזאתו פסולה לפניו והזה על צדדין לאחריו והזה על צדדין לאחריו והזה על צדדין שלאחריו הזאתו כשרה: הלכה ימזין על האדם ועל חיבוריו בין ער בין ישן ועל הכלים בין מתוכן בין

98

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק א

 לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאיתא הרי זו מקודשת אבל נתנה היא לו כסף או שוה כסף ואמרה לו הריני מאורסת לך הריני מקודשת לך הריני לך לאינתו אין מקודשת הלכה בובשטר צריך לומר שטר שיש בו שוה פרוט' אלא אפי' כתב על חרש ונתן לה על נייר פסול ונתן לה הרי זו מקודשת הלכה גובביאה כל ביאה שהיא לשם קדושין מקודשת שאינה לשום קדושין אין מקודשת הלכה דלא ישא אדם אשה עד שתגדל בת אחותו או עד שימצא את ההגון לו שנ' ומלאה הארץ זמה זמה היא ר' לעזר או' זה פנוי הבא

99

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב

 התקיעה פסול ואם לאו כשר נתן שתי שופרות זה בתוך זה ותקע אם קול הפנימי שמע יצא אם קול חיצון שמע לא יצא כמה הוא שעור שופר כדי שיאחז בידו אחת ויתקע הלכה ההכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררין חללים נתינים ממזרין (חרש שוטה וקטן) סריס אדם וסריס חמה פצוע דכא וכרות שפכה כולן חייבין ומוציאין את הרבים ידי חובתן טומטום ואנדרוגינוס חייבין ואין מוציאי' את הרבים ידי חובתן אנדרונינוס מוציא את מינו ואין מוציא את שאינו מינו טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו

100

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 פטור: הלכה טדינר זהב זהוב יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב: הלכה יטענו פירות כסות וכלים והודה באחד מהן חייב ואילו שמשביעין אותן ואין נשבעין להן חרש שוטה וקטן והגוי וההקדש כיזה צד אמ' לו גיזבר מנה הקדש לי בידך אין לך בידי אלא חמשים זוז פטור אבל המקדש נכסיו ויצאת עליהם כתובת אשה ובעל חוב הרי אילו נשבעין ונוטלין ר' אליעזר בן יעקב אומ' פעמים נשבע על טענת קטן כיצד אמ' לו קטן מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמישים

1234567891011121314151617181920