חקרה

חקרה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 199 מקורות עבור חקרה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

איוב פרק כח

 שָׁמַעְנוּ שִׁמְעָהּ:(כג) אֱלֹהִים הֵבִין דַּרְכָּהּ וְהוּא יָדַע אֶת מְקוֹמָהּ:(כד) כִּי הוּא לִקְצוֹת הָאָרֶץ יַבִּיט תַּחַת כָּל הַשָּׁמַיִם יִרְאֶה:(כה) לַעֲשׂוֹת לָרוּחַ מִשְׁקָל וּמַיִם תִּכֵּן בְּמִדָּה:(כו) בַּעֲשֹׂתוֹ לַמָּטָר חֹק וְדֶרֶךְ לַחֲזִיז קֹלוֹת:(כז) אָז רָאָהּ וַיְסַפְּרָהּ הֱכִינָהּ וְגַם חֲקָרָהּ:(כח) וַיֹּאמֶר לָאָדָם הֵן יִרְאַת אֲדֹנָי הִיא חָכְמָה וְסוּר מֵרָע בִּינָה: ס

2

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כד

 להבראות, ואלו הן הנשמות האמורות בספרו של אדם.ה ד"א זה ספר תולדות כתיב (איוב כח) אז ראה ויספרה, רבנן ורבי אחא, רבנן אמרין כל דיבור ודיבור שהיה הקב"ה אומר למשה היה אומרו שתי פעמים בלבו ואח"כ היה אומר למשה ומ"ט אז ראה ויספרה חד, הכינה וגם חקרה חד, ואח"כ ויאמר לאדם זה משה, ורבי אחא אמר ד' אז ראה חד, ויספרה חד, הכינה חד, וגם חקרה חד, ואח"כ ויאמר לאדם זה משה, א"ר יהודה ב"ר סימון ראוי היה אדה"ר =אדם הראשון= שתנתן תורה על ידו, מ"ט זה ספר תולדות אדם, אמר הקב"ה יציר כפי ואיני נותנה לו, חזר הקב"ה

3

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כד

 בשביל נשמות אני עשיתי [ואלו הן הנשמות האמורות בספרו של אדם זה ספר תולדות אדם].אז ראה ויספרה וגו' (איוב כח כז) רבנין אמ' כל דבר ודבר שהיה הקב"ה אומר למשה היה א' ב' פעמים בלבו ואחר כך א' למשה מה טעם אז ראה ויספרה חד, הכינה וגם חקרה (שם שם /איוב כ"ח/) חד, ואחרכך ויאמר לאדם (שם שם /איוב כ"ח/ כח) זה משה, ר' אחא אמר ארבעה אז ראה חד, ויספרה חד, הכינה חד, וגם חקרה חד, ואחרכך ויאמר לאדם [זה משה], אמר ר' יודה ראוי היה אדם הראשון שתינתן תורה על ידו מה טעם זה ספר תולדות אדם,

4

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ

 שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא [לא, א - ב] וידבר ה' ראה קראתי בשם בצלאל, כך פתח ר' תנחומא בר אבא (איוב כח) אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, צפה הקב"ה וראה שישראל מקבלין את התורה שאלולי כן לא ברא העולם שנאמר אז ראה ויספרה, ומה כתיב אחריו (שם /איוב כ"ח/) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, ואין אדם אלא ישראל שנאמר (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אז ראה ויספרה בסיני, הכינה באהל מועד, וגם חקרה בערבות מואב באלה הדברים, ד"א אז ראה ויספרה, אמרו רבנן צריך אדם להיות נוטל משל לומר פרקו

5

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 המלך שלמה שלא בראו הקב"ה אלא ע"מ שיהא שלום בין הבריות שנאמר (שם /ישעיהו מ"ה/) יוצר אור ובורא חושך עושה שלום וגו' מעצי הלבנון שבעצת התורה המלובנת בדבריה ברא הקב"ה עולמים וכה"א (משלי ח) לי עצה ותושיה ומנין שהתורה מלובנת בדבריה שכן כתיב (איוב כח) אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ויאמר לאדם וגו', עמודיו עשה כסף זה שלשלת יוחסין וכה"א (משלי י) וצדיק יסוד עולם ואין כסף אלא זיקוק יחוס כמה דתימא (מלאכי ג) וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם, רפידתו זהב זו התורה שכתוב בה (תהלים יט) הנחמדים מזהב ומפז רב ולא נתנה הקב"ה

6

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויקהל

 במלאכת המשכן נתן בהם הקב"ה בינה חכמה ודעת, שנאמר ויעשו כל חכם לב וגו' (שם /שמות/ לו ח), ומכולם לא נתפרסם אלא בצלאל, שנאמר ראו קרא ה' בשם בצלאל.[ה] וכל השבח הזה מהיכן בא, משבטו של יהודה, [שנאמר] למטה יהודה, זש"ה אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה (איוב כח כז כח), ר' אחא ורבותינו, רבותינו אומרים שתי פעמים היה אומר הדיבור בינו לבין עצמו, ואחר כך אומר לישראל, שנאמר אז ראה ויספרה, הרי אחד, הכינה וגם חקרה, הרי שנים, ואחר כך ויאמר לאדם, ור' אחא אמר ד' פעמים, שנאמר ראה ויספרה הכינה

7

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת יתרו

 כשבקש הקב"ה ליתן את התורה לישראל החזירה על כל האומות ולא קבלוה בקש להחזיר העולם למדידת מימיו שנאמר (חבקוק ג) עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים כיון שקבלוה ישראל נתיישב העולם לפיכך וידבר אלהים.(טו) [כ, א] דבר אחר וידבר אלהים זש"ה אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה (איוב כח) ואחרי כן ויאמר לאדם למדך התורה שאם תהיה בן תורה לא תהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור עד שתפשוט אותה בינך ובין עצמך שנים שלשה פעמים, מעשה ברבי עקיבא שקראו החזן ברבים לקרות בס"ת בצבור ולא רצה לעלות אמרו לו תלמידיו רבינו לא כך למדתנו כי היא חייך ואורך

8

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל

 ובבהמה נתן בהם הקב"ה חכמה שנאמר אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה שנתן הקב"ה חכמים בבני אדם ובבהמה ומכלם לא נתפרסם אלא בצלצל /בצלאל/ ראו קרא ה' בשם כל השבח הזה מהיכן בא משבט יהודה ומהיכן זכה לכל דעת ובינה הזו בזכותה של אמו, זש"ה אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ויאמר לאדם (איוב כח), ר' אחא ורבותינו, רבותינו אומרים שני פעמים אומר את הדבר בינו לבין עצמו ואח"כ אומרו לישראל שנאמר אז ראה ויספרה הרי אחד, הכינה וגם חקרה הרי שנים, ואח"כ ויאמר לאדם, ורבי אחא אומר ארבע פעמים היה אומר כל דבור ודבור ואח"כ אומרו לישראל שנאמר אז

9

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קו

 החקר אלוה תמצא [וגו'] ארוכה מארץ מדה (איוב יא ז ט), מי יוכל לחקור דוגמא שלו, אלא גבהי שמים מה תפעל (שם שם /איוב י"א/ ח), מהו גבהי שמים מה תפעל יכול אתה לספר מי פעל השמים והכוכבים, אפילו משה שעלה לרקיע וקיבל את התורה מיד ליד לא עמד על חקרה, אמר ר' הונא הכהן בשם ר' ירמיה בשם ר' חייא הגדול (וראיתם) [וראיתי] את [כל] מעשה האלהים (קהלת ח יז), זו התורה, כמה דאת אמר והלוחות מעשה אלהים המה (שמות לב טז), כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה וגו' אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר

10

משנת רבי אליעזר פרשה יג

 שאם ישאלך אדם אל תהי מגמגם לו, אלא אמור לו מיד. וכן הוא אומ' חציך שנונים עמים תחתיך. [והרי דבר] קל וחומ'. מה אם הנביאים, כל דבר ודבר שהיו אומרין לישראל לא היו אומרין אותו אלא עד שעוברין אותו ארבע פעמים בינן לבין עצמן, שנ' אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, הרי ארבעה, ויאמר לאדם, אנו על אחת כמה וכמה. [ד"א] מצות ייי ברה. אם אתה מבררה מפי רבותיך. לפיכך ניתנו פסקות בתורה, כדי ליתן ריוח למשה. והרי דברים קל וחומר. ומה אם משה רבנו, שהיה שומע מפי הגבורה, היה צריך להתבונן בין ענין לענין ובין פרשה לפרשה, אנו, שאנו

1234567891011121314151617181920