חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

אלשיך ירמיהו פרק ה

 שירושלים תחרב, או אחר שישראל לוקים תנצל העיר לז"א הנה החלוקה הראשונה להציל את ישראל אי אפשר, כי שוטטו וכו' והוא לומר הנה אין צדיק בארץ, והוא, כי הנה בימים ההמה היו השלמים כירמיה וחבריו, מכירים בפרצוף הפנים את הצדיק ואת הרשע, ואמר הנה לדעת אם יש צדיקים בעיר צריך חקירה מבית לבית ומחצר לחצר, אך אם לא תרצו ללאות כי אם להכיר לאלתר, שוטטו בכל החוצות של ירושלים שיש עוברים ושבים אין מספר, והביטו וראו נא כלומר עתה בלי איחור ויגיעה ודעו מיד, וזהו וראו נא ודעו שהוא בפרצוף שלהם כי הכרת פניהם ענתה בם:והן אמת, כי

32

אלשיך תהלים פרק עג

 שהוא להלאה עד ה', ולא יסוג אחור מאחרי ה' על ידי דבריהם. אבל מה נעשה כי ילפי מקלקלתא, ומה גם כי מים הרעים מלב או מפה שהוא מלא כאלה לדבר רעות, לא יבצר מהם שימצו ישתו אותם, שלא בלבד יקחו מאמרם כי אם גם ימצו לטעום על ידי חקירה כמוצץ בתוך חכו עד הוציא תוכיות הדבר הנמצץ, וזהו ומי מלא ימצו למו, כי יכנסו בחקירות שיאמרו העם הנזכר השומעים מהרשעים האלה (יא) איכה ידע א - ל כו' כלומר איכה יתכן ידע א - ל מעשה בני אדם החומריים והוא רוחני, וגם אינו גם למטה כי אם הוא עליון ואיך יש

33

אלשיך תהלים פרק עז

 ישעיה סו) העולם הבא ביו"ד ועולם הזה בה"א, כאשר אזכרה מקדם פלאך, שהוא כי אזכרה מה שהיה מקדם אלי פלאיך, שהוא במצרים, כי הם דוגמת החידוש ואין מי שיוכל לשנות הטבעים אם לא מי שעשאם:ואם לא היה על ידי מה שעשית פלא לא הייתי יכול להשיג על ידי חקירה חידוש העולם ואמתו, כי אין כח בחכמת אדם לכך. כי על כן אמרו רבותינו ז"ל מבראשית עד ויכלו כבוד אלקים הסתר דבר (משלי כה ב), ומויכלו ואילך כבוד מלכים חקור דבר (שם). וזה יאמר מה שאמרתי שעל ידי "פלאך" אזכור מעללי י - ה הוא חדוש העולם, ולא על ידי חקירה,

34

אלשיך תהלים פרק פו

 אומרים, כי האמת הוא כי אתה אלקים לבדך כאמונתנו:(יא) הורני ה' דרכך כו'. הנה כתבנו בפסוקים הקודמים, כי הגוים אומרים כי הוא יתברך גדול מכל אלקים, ושגם להם זה על פי מעשיו ונפלאותיו, ועל הא' פירש ואמר אתה אלקים לבדך. ועל השנית והוא מענין ההכרה על ידי חקירה או מצד פעולותיו, אמר הורני ה' דרכך מאתך שאלך בה ולא על ידי חקירת שכלי, וארויח בזה שאהלך באמתך ולא אשגה לפי שכלי, רק באמתך. ואחרי כן יחד לבבי שגם היצר הרע יודה, ואל יהי נוקף על האמונה בלי ראיה רק גם הוא יתייחד עם היצר הטוב (עי' ברכות נד

35

אלשיך תהלים פרק קמה

 אם בכל יום אברכך, וגם אהללה שמך, אפי' יהיה לעולם ועד, שהייתי חי עולם ועד, ומהללו תמיד, מה אתן ומה אוסיף לו, ומה הוא צריך אלי, והלא מעצמו (ג) גדול ה' ומהולל מאד. וכל כך גדולתו רבה, בלתי בעלת תכלית, עד שאין חקר, שלא תושג על ידי חקירה כי אם על ידי האמנה פה אל פה, (ד)שדור לדור ישבח מעשיך, זקני הדור לבחוריהם ישבחו מעשי ה' אשר עשה בכללות עולמו, כענין מה רבו מעשיו כולם בחכמה עשה בעניינו וסידורו, אך לא יוכלו להודיע על פי חקירה, רק וגבורותיך שיראו בכל אחד מהדורות הגבורות עצמן, הן הן יגידו

36

אלשיך משלי פרק כה

 שבאמצע תתיחס אל העומק, אך לא ידעו ולא יבינו לעמוד על אמתת הדבר על ידי החקירה, איכה תעמוד אם יאחזוה או ידחוה, וזה אמר הנה מהיות (ג) שמים לרום שיתיחסו אל הרום, ימשך שהארץ תתיחס אל העומק, אך ולב מלכים מאן מלכי רבנן אין ללבם חקר, שאין בו חקירה לעמוד על אמתת הדבר, וזה ק"ו שאין עליו תשובה, אם הארץ אשר אתה עומד עליה לא תדע איכה תעמוד, מה תעשה בגאון הסודות הרמים והנשאים מפלאות תמים דעים, על כן טוב לגבר יסמוך על התורה ועל הקבלה, שהוא יתברך תולה ארץ על בלימה, והוא יתברך בחכמה יסד ארץ בל תמוט

37

אלשיך איוב פרק יג

 בהפך, כי דעתכם הוא שאין ייסורים בלי עון מתחלה וחוטא הייתי, א"כ אם לאל תריבון, כי הוא אמר איש תם וישר כו', ואתם תריבון אתו, לומר, כי לא ירא אלקים היה כ"א איש חוטא וכבד עון:והנה אלי תוכלו להטיח תפל, אך האם (ט) טוב היה כי יחקור אתכם חקירה זו, לומר, ממה נפשך חטאת אלי, אם יאמר, למה זה תכזיבוני לומר כי בעונותיו לקה כי רשע היה, ואני אמרתי איש תם וישר כו', האם כהתל באנוש הבלתי רואה ללבב תהתלו בו, לומר, כי בלבכם תם וישר הוא ולא אמרתם שהיה חייב בדינו, כי אם מן השפה ולחוץ, לא תוכלו

38

אמת ליעקב שמות - הערות פרק א

 שהתיישבו בו אבותיו, הלא אין לו שום קשר למולדת אבותיו מצד טבעו, ואז לפי הישרות הבן צריך להתחשב כבן המדינה, ואעפ"כ גם יצחק אבינו היה נחשב גר בארץ, והרי זו גלות, ולפיכך משנולד יצחק התחיל מנין הגלות בגדר עונש, עכ"ל.3. עיין במהדורת הראב"ע שבהוצאת מוסד הר"ק שלאחר חקירה ודרישה הגיעו המהדירים למסקנא שנשתמרו בידינו שני מהדורות של פירוש הראב"ע על ספר שמות, הארוך והקצר, ולדעתם הפירוש הארוך שלפנינו נלקט על ידי תלמידיו וכדמוכח זה מפירושו לקמן בפרשת בא [י"ב ט' ד"ה ובשל וכו' עיי"ש], ולפ"ז מתיישבת על נכון הערת רבינו הכא.4. מפי השמועה.5. מפי השמועה.6. וע"ע

39

אמת ליעקב דברים פרשת וזאת הברכה פרק לד

 ט) ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה ד' את משה.אפשר שמכאן הוא מקורו של הרמב"ם שפסק [פ"י מיסודי התורה הל"ה] בזה"ל: נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה שהרי משה רבינו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה אות עכ"ל, דבאמת לא מצינו בפירוש בפסוק שהאמינו בו כל ישראל, ואף דנכתב ביהושע א' פט"ז: ויענו את יהושע לאמר כל אשר צויתנו נעשה וגו', מכל מקום מזה אין ראיה גמורה, דאפשר דענו כן מחמת דין מלכות, דהא

40

בית הלוי בראשית פרשת מקץ פרק מב

 להם מרגלים אתם והרי היה צריך ליתן איזו אמתלא לדבריו, והוא ע"י שטען עליהם שהשיבו לו דברים יתרים על מה שלא נשאלו שהוא שאל להם מאין באתם והם השיבו לו מארץ כנען לשבר אוכל, והוא לא שאל מהם למה באתם ובזה העליל עליהם כי מרגלים הם ומיראתם שלא יודע ע"י חקירה כוונת ביאתם הקדימו לומר לשבר אוכל ונעשו כאומר תירוץ קודם הקושיא כן כתבו המפרשים. ומה דבאמת אמרו השבטים כן הוא משום דיוסף בחכמתו הטעה אותם להשיב כן ואח"כ התהפך עליהם יען כי הוא השלטון ומי ילחם עמו. דהנה מדרך הלשון כשאחד בארץ נכריה ויפגע להשני שאינו מכירו וישאל לו

1234567891011121314151617181920