חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

אברבנאל יחזקאל הקדמה

 שהיו נוהגות המרכבה והאופנים שהיא מתגלגלת עליהם והרקיע הנטוי על החיות והכסא אשר מעל לרקיע ומראה דמות אדם עליו מלמעלה, ומפני שהנביא ביאר שלא היה דבר מכל זה אשר ראה בפעל ובמציאות חוץ לנפש אבל שהיה כולו במראה הנבואה כמ"ש וארא מראות אלקים, לכן חקרו ודרשו החכמים חדשים גם ישנים חקירה גדולה לדעת על מה יורה המשל הזה מהחיות פניהם וכנפיהם ידיהם ורגליהם ומה הם האופנים ומהו הרקיע אשר על ראשם ומהו הכסא והחשמל, וראה ראיתי בזה ג' דרכים מהפירוש. האחד, הוא דרך הקבלה לחכמינו ז"ל. והשני, דרך החכמה והתפלספות חדשו הרב המורה. והג', הוא דרך הפשט ועניני המלכיות. הארבעה

22

אברבנאל יונה פרק א

 אמרם גורלות הוא נאמר באמת על רבוי והשנות מיני גורלות שבהסכמתם ידעו שבחיק יוטל את הגורל ומהם כל משפטו, התבאר שהמלחים לא עשו דבר הבבהלה כ"א בחכמה ודעת והותרה השאלה הג':(ח) והמלחים לא לקחו מיד את יונה ולא הטילוהו אל הים בעבור אותם הגורלות אבל עשו עוד חקירה שלישית מפולגת כי חששו אולי נפל הגורל במקרה על יונה בכל אותם הפעמים, ולכן שאלו ממנו אחרי הגורלות הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו ופירוש הפסוק הזה אצלי הוא בא' מב' פנים. האחד, ששאלו ממנו אם היה לו חטא משפט מות האם היה כפי איכות החטא או כפי מעלת

23

אור החיים בראשית פרשת ויחי פרק מט

 מזמן שעלה יצועי אביו לזה אמר אז חללת וצריך לדעת מה היא החילול שעשה זולת עלית משכבי וגו', ואם הכונה היא שבאמצעות עליתו חלל וגו' היה לו לומר עלית וגו'. חללת וגו'. והדבר מובן שאז בעלותו חלל יצועי ולא היה צריך לומר אז:וקודם לבא לביאור הכתובים יש לנו לחקור חקירה אחת והיא איך עשה יעקב הפך מה שכתוב בתורה (תצא כ"א ט"ז) לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור והוא בכר יוסף בן רחל האהובה אצלו על פני ראובן בן לאה השנואה. וקודם צריך לתת לב אם האבות היה עליהם חיוב קיום כל התורה כי

24

אור החיים שמות פרשת כי תשא פרק לב

 לרדת מן ההר קודם המ' יום עד סופם ואז אמר אליו לך מן ההר, ואומרו רד אפרשנו במקומו, וכפי זה הגם שהרגיש ה' במעשה ישראל הרע מעת הקהלם על אהרן עם כל זה דבר אלהינו שאמר מ' יום יקום לעולם, ואם תאמר למה לא חשב ה' מחשבות לבל יכשלו, זו חקירה כללית בהנהגות הבורא עם ברואיו, וכבר כתבנו בפרשת בראשית (ו' ה') קצת מהטעמים המושגים אצלנו, ובמה שלפנינו אין אנו צריכין לטעמים כי טעמו בצדו כי בהכרח שיהיה שם משה מ' יום לקבלת הלוחות ויש טעמים נסתרות לה' והנגלות לנו כנגד יצירת הולד, גם להודיע הדרגות של התורה מכל העולם

25

אור החיים ויקרא פרשת ויקרא פרק א

 לא נהג ה' כמו כן עם אדם הראשון, כי אדם התחיל לחטוא ולא קדם לו בחינת הרע להכריחו לחטוא, מה שאין כן הבאים אחריו כבר קדם להם בחינת החטא בנפשם, וזה לך אות הברית אשר ערל בשרו וצוה ה' למול מה שלא היה כן לאדם הראשון ולדרך זה השכלתי לישב חקירה אחת אשר שפט לאדם על עון ראשון משפט מות ולא חש למדתו ב"ה דכתיב (איוב נא) פעמים שלש עם גבר, ואדרבא משפט צבור יש לו להעביר לו גם עון ג' דכתיב (עמוס ב) על ג' פשעי ישראל וגו'. כי יש טעם נכון בדבר, כי ביום ברוא ה' האדם החליטו

26

אור החיים במדבר פרשת שלח פרק יג

 עכור ומעופש ומתנגד למזג הטבעיות, גם יש ארץ שהיא מלאה מעיינות ומימיה נקיים ומולידים מזג טוב באדם ויכונן הכוחות ויש להפך, ואלו הם דברים שישנם בארץ מצד עצמה בלא סיבה אמצעי, וכנגד דברים אלו אמר וראיתם את הארץ מה היא מצד ברייתה אם היא בגדר הרצון או להפכו, ולצד כי חקירה זו יש בה בחינות שישנם בהבחנה להם בדרך עברתם בה, ויש דברים שצריכין נסיון כמו שתאמר אם מחזקת טבע האנושי אם מימיה מפרים ומרבים, דברים אלו אינם ניכרים בדרך העברה ולזה צוה להם ואת העם וגו' פירוש מהפעולות יודעו הכוחות מהעם היושב בה יתגלה כח הארץ אם העם חזק

27

אלשיך ויקרא פרשת בהר - בחקותי פרק כו

 מאמר הכתוב (ישעיה לא ט) אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. והנה הערה זו תעורר לבב אנוש לבא להרהר חלילה בענין עולם אחרון. על כן באו השלמים האלה, והצד השוה שבהם כי על זה נתעורר דוד המלך ע"ה, וזאת השיב אל לבו, כי חשב דרכיו והשיב רגליו מדחי על חקירה זו אל עדותיו יתברך. אלא שנחלקו בדרך תשובת הדבר לא ראי זה כראי זה. דעת רבי חנינא הוא הדרך הראשונה שכתבנו. כי אין ייעודי התורה שכר המצות, רק מתת ה' אשר הוא יתברך נותן בלי ניכוי שכר וקרן, ועיקר השכר צפון לעולם הבא. מה שאין כן הקללות כי אם

28

אלשיך דברים פרשת דברים פרק א

 או דייני שופטיהם, הוצרכתי לאמר שמוע בין אחיכם. לומר, אל תמהרו להצדיק את אחיכם שמשבטיכם או ממולדתכם, כי אם אדרבה שמוע בעצם בין אחיכם הקרובים לכם, כי להם תהיו מתונים בדין:או יאמר על דרך זה, לאמר שמוע כו'. כי כדי לאמר אתם פסק הדין, תבינו תחלה על ידי חקירה ודרישה מה שבין אחיכם שהוא מה שבקרבו ובלבו. וזה אמר בין, כי לפעמים מרמה ומהתל בפיו וצריך להוציא מה שבין קרבו להוציא לאור משפט, ומה גם בהיות הנדון קרוב לדיין שבוטח בו יהפך בזכותו ויחקרו הרבה ויוכל לחפות האמת. וזהו אומרו לשופטים, שמוע בין אשר הם אחיכם קרובים

29

אלשיך ישעיהו פרק מ

 ואם ילכו תמיד אלא שהוא לאט לא ייעפו גם שייגעו בצד מה:ומעתה חוזר אל הענין והוא, כי מהאמור הנה בפירוש השכר ועונש בחוש, כי מפיל רשעים ביד חלשים צדיקים קוי ה', ומה לנו ראיה גדולה מראיית החוש. הנה כי הידיעה והשכר ועונש צדקו יחדו ע"י החוש ולא ע"י חקירה מדעתנו, כי אין חקר לתבונתו כמדובר. ושמא תאמרו כי הלא למה שיאמר יעקב נסתרה דרכי מה', ומה שידבר ישראל לאמר ומאלקי משפטי יעבור, הנה יודו למה שהכרחתי לפניהם הידיעה והשכר ועונש, אך למה שהם ישראל בעלי אמנה יודו בראיית קצות הארץ, שנשאר קצה אחד תהו ובהו, וגם שהוא ית' מפיל

30

אלשיך ישעיהו פרק נה

 לא מחילה גמורה, אך אם ישוב מבחינת היותנו שלנו, בייחוד שנקרא אלהי ישראל שהוא מאהבה, אז לא בלבד יעשו הזדונות שגגות, כי אם ירבה לסלוח על האמור, שהוא שיעשו גם זכיות ולא מחילה מועטת ליעשות כשגגות:(ח) כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכו'. הנה לבא אל ענין הכתובים נזכירה חקירה נתחבטו בה אחרונים, והיא אשר העיר אותה הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובה, והיא, כי אחר אשר הוא ית' יודע ההוה והעתיד א"כ בטלה מדת שכר ועונש, כי כצדיק כרשע מוכרחים במעשיהם, כי ידיעתו ית' שראובן יהיה צדיק ושמעון יהיה רשע לא תשתנה, והנה הרמב"ם ז"ל נעל דלת שאלה זו באמת, באמור כי

1234567891011121314151617181920