חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

דברי חמודות מסכת חולין פרק ז

 הגעלה וליבון וטיחת הכחל אלא דברים אלו בטלים ואסור לשומען והטורח בסתירותם וביטולם כמוציא זמנו לבטלה עכ"ל וכתב עוד רמ"א בשם א"ו הארוך כלל ל"ז דהא דקי"ל דמצטרף אם ריבה בשוגג היינו אם ריבה קודם שנודע התערובות אבל אם נודע ואח"כ ריבה עליו אפי' בשוגג אינו מצטרף ולכן צריך לחקור חקירה זו ע"כ וכ"כ מהרא"י בהגהת שערי דורא דדוקא גבי דבר יבש יש לנהוג הכי דאם ריבה בשוגג מצטרף אבל לא בדבר לח דהא קי"ל חתיכה נעשית נבילה (ודבר זה יתבאר בסי' ל"ח) ואפי' אם נתרבה בשוגג אינו מצטרף וצריך לבטל הכל ע"כ אך לא ראיתי מורי הוראות מדקדקים לחקור

192

פלפולא חריפתא על קיצור פסקי הרא"ש מסכת סנהדרין פרק ג

 דיכופו אלא אינו מתירא רק על כפייה דתשלומי מיד:סימן לב[נ] ה"ג בעלי הדינין. ולחקור הרבה בדברי העדים גרסי' ותמיהא לי דה"ל לפרש בין כוונו עדותן לומר שניהם בלשון אחד לבין לא כוונו לומר שניהם בלשון אחד ממש שאז א"צ חקירה אלא שלא תהא מוכחשת וכתבו בטוח"מ סימן כ"ח:[ס] צריך שיטעון בשבילו. והא דהמכמין עדים כבר נכלל לעיל סימן כ"ה:סימן לד[ע] ודוקא שתבעו כו'. קאי אדסמיך ליה בלבד בהלואה אחר הלואה כדמפורש בפנים וכן עיקר אע"ג דבטור סימן ל' לא משמע הכי וגם הב"י מוכיח לענין דינא דדוקא בהלואה אחר הלואה. ה"ג ודוקא שתבעו שני מנים

193

הקדמה לבית הבחירה למאירי

 קהלת טובה חכמה מכלי קרב ואמר יקר מחכמה ומכבוד סכלות מעט וכבר ידעת שהוא ע"ה כיון בזה הספר לדבר על השגת הדברים העיוניים מדרך מחקרם ומצד התיילד מזה עבודות רבות כמו שכתבנו אמר טובה חכמה מכלי קרב קרא החכמה ידיעת האמתות מצד התכלית ר"ל הנבואה והקבלה שזה טוב מידיעתם דרך חקירה ומשא ומתן ובחינת הדבר מצד סותרו והוא שקרא כלי קרב ואמר יקר מחכמה וכו' כלומר מענין החכמה והכבוד והוא השגת התכלית מה יקר בו סכלות מעט ר"ל העדר ידיעת החקירה והדברים המבלבלים והחושבים לסתור מופתי האמתות וקראו מעט מצד איכותו ואם הוא רב מנשוא מצד כמותו והוא שאמר ג"כ

194

בית הבחירה (מאירי) מסכת עדויות פרק ו

 זה שאבר מן החי או מן המת שביארנו שכל שהוא כברייתו בבשר וגידים ועצם מטמא ור"ל בבשר שיהא עליהם בשר כראוי ואם חסר מן העצם כל שהוא טהור ואם חסר מן הבשר כל שנשאר בו כדי לעלות בו ארוכה בחי ויתרפא טמא ולמדנו שחמורה טומאת הבשר מטומאת העצם ואח"כ חקרו חקירה זו בעצמה לר' נחוניא בהפך ר"ל מה ראה לחלוק מדותיו לטמא בעצם כשעורה מן החי ולטהר בכזית בשר ממנו או יטמא בשניהם או יטהר בשניהם ואמר להם מרובה טומאת העצמות מטומאת הבשר שהבשר הפורש מן החי טהור ואבר הפורש ממנו כברייתו טמא וכן שכזית בשר מן המת שדינו לטמא

195

מרדכי מסכת קידושין הגהות מרדכי בפסקי קדושין

 אין נאמנין וכברייתא זו שנוייה פרק שני דכתובות בתוספתא ובסנהדרין פרק ו' [ריש לקיש] אמר עשו עדים החתומין על השטר כמו שנחקרה עדותן בב"ד מינה שמעינן דעיקר מילתיה דר"ל לענין חזרה איתמר וכגון שהעדים מודים שהוא כתב ידן ואתא לאשמועינן דכי היכי דבעדות על פה לא מצי למיהדר בהו אחר חקירה הכי נמי בשטר לא מצי הדרי בהו אחר חתימה דחתימה במקום חקירה קיימא ואע"ג דבריש גיטין דמייתי לה לא מיירי שהעדים אומרים שהוא כתב ידן מיהו אין אומרים לא חתמנו דהא ליתנהו קמן אבל בעובדא דידן שאומרים מעולם לא חתמנו ואין מכחישן אלא אחד מן הדיינים שבא עם הקרוב

196

ספר הישר לר"ת (חלק החידושים) סימן שנ

 אינו יודע של מי היא וחייב להכריז דשמא תלמי' חכמ' בא לשם ונפלה לו. ותירץ ר' דהכי קאמר אין מחזירין ומחפשין על אבידתו להחזירה לו והכרזה זו לשון חיפוש וחזרה היא כדאמרי' באלו מציאות כדי שילך ויכריז [ויחזור] ג' אחר שחפש (ממנו) בממונו אם אבד לו כלום. אלמא הכרזה לשום חקירה וחיפוש הוא.

197

דברי מלכיאל חידושים הדרן לסיום סדר זרעים

 התורה והיראה.במדרש רבה בראשית [א, ד], העולם נברא בזכות חלה וביכורים ומעשרות שנקראו ראשית, עיי"ש. הכוונה שלזה נקרא העולם מצד שעל ידי זה שנתחדש יש מאין, יתפרסם להאמין כי הוא יתברך אין ראשית לראשיתו, וכידוע מדברי הפילוסופים בזה. ורק באשר לא כל אדם ישכיל לבוא עד עומק חקירה זאת, לזה קבעו כל ראשית לקדושה, לקבוע בלבנו ולזכור אמונה זו.ולזה נקבע מסכת ברכות בסדר זרעים, מפני שדיני קריאת שמע שייכים לדיני זרעים בענין הראשיות. ולזה נקרא סדר זה אמונת, לפי שכל דינים הללו יקבעו ויחזקו בלבנו האמונה כנ"ל.הנה התוספות הקשו בברכות [ב, ב] דנותן שיעור משהעני נכנס לאכל

198

חידושי הגר"ח הוספות נספחים

 כגון מה שחקר בעל הפמ"ג בהקדמותיו לטריפות ולתערובות, באיזה מציאות מסויימת דינים אשר לא נמצאו מפורש בפוסקים, שיש בהם לצדד כך או כך, אולם חקירותיו של הגאון הנ"ל הם באופן אחר לגמרי, הוא חקר באיזה דין המפורש בש"ס או ברמב"ם והראה שני צדדים לדין הגמרא או הרמב"ם.ולדוגמא אביא חקירה אחת על דין בתי ערי חומה, על הפסוק בפרשת בהר (ויקרא כה, כט) מושב עיר חומה וגו' ימים תהיה גאולתו, ויש לדון האם המכירה חשובה מכורה להקונה מיד משעת מכירתו אלא שלמוכר יש זכות לפדותו כל השנה, או האי פדיה של השנה היא המחלטת את הבית להקונה וקודם זה אינה

199

חידושי ושעורי ר' ברוך בער תוכן העניינים שאר עניינים

 חידושי ושעורי ר' ברוך בער תוכן העניינים שאר ענייניםסימן א' - חקירה בדין מצוות סוכה של ליל ראשוןסימן ב' - בדיני מי איכא מידי דלישראל שרי, אי עביד לא מהני, וישנה לשחיטה מתחלה ועד סוףסימן ג' - עוד בענין מי איכא מידי דלישראל שריסימן ד' - בדין מצוות צריכות כוונהסימן ה' - בענין מיצוי חטאת העוף

200

חידושי ושיעורי ר' ברוך בער מסכת בבא בתרא [בחלק א] - הערות סימן יט

 בער מסכת בבא בתרא [בחלק א] - הערות סימן יט1. עיין ברכת שמואל סימן מ"ה אות א' ועיין שיעור שעבר.2. עיין ברכת שמואל סימן מ"ב אות ד' דחסר המשך שם וכאן הוא במילואו.3. עיין בברכת שמואל גיטין סימן ט' אות א' דמביא חקירה זו בשם הגר"ח.

1234567891011121314151617181920