חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

אברבנאל דברים פרשת עקב פרק י

 היה יוצא ובא עמהם למלחמה. והארון אשר עשה בצלאל לא יצא עמהם למלחמה כי אם בימי עלי ונשבע כמו שכתוב רש"י. או לא היו בישראל כי אם ארון אחד ובו היו הלוחות ושברי הלוחות מונחים. כמו שכתב עליו הרמב"ן במקום הזה. ולפי שאני בפירושי לספר שמואל כתבתי על זה בשרשיו חקירה נכבדת. אין צורך בהשנות כאן הדברים. יעויין שם כי הוא דרוש נכבד מאד ואנכי מלאתי ידי בו לה' והוכחתי שלא היה בישראל כי אם ארון אחד שהיו בו לוחות ושברי לוחות:(יב) ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך עד ושמרתם כל המצוה וגומר. יען וביען הרבה חכמים האחרוני'

12

אברבנאל דברים פרשת שופטים - כי תצא פרק כא

 עד שיאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין. ושנהרג על שם סופו לפי שסוף מכלה ממון אביו ויעמוד בפרשת דרכים וילסטם את הבריות ולכן אמרה תורה מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב. ובמה שאמר ורגמוהו כל אנשי עירו באבני' ומת יראה לי שכוון לומר שלא יצטרך בדבר הזה עדים ולא חקירה אחרת כי אם עדות האב והאם כי לא יסבול השכל שיחייבו בניה' למית' בהיותו נקי. ולכן אחרי שיאמרו אביו ואמו הדברי' האלה אמר הכתוב ורגמוהו כל אנשי עירו באבני' ומת כי בזה יבערו הרע הפושע הזה מקרב עם הש"י וכל העם ישמעו וייראו. כי בהיות האדם בן סורר ומורה

13

אברבנאל יהושע הקדמה

 להקדמת ספר מלכים שהוא מתיחס לאותו מקום ושם תמצאנו בג"ה, ולא אאריך עוד במחקר הזה השני. ואתה המעיין בדברי אלה, חליתי פניך בכל לב, תנה בני לבך במה שכתבתי בשני המחקרים האלה, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, ולא תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, כי במה שזכרתי בזה עשיתי חקירה רבה בכתבי הקדש, והקפה כוללת בהם כפי הסברא הפשוטה וקוצר שכלי, והעירותי על זה חמשה עשר שאלות בספריהם, חדשים מקרוב באו אצלי, לא שערום אבותינו, וכדי שלא ימושו מפיך אזכירם פה שנית בקצור זכרון דברים ריש מלין אומר:השאלה הראשונה מה כוונו חז"ל שחלקו ספרי הקדש אל תורה נביאים

14

אברבנאל שמואל א פרק יב

 שבני הנם אתכם, רצה לומר עשו בהם המשפט הראוי כפי מעשיהם, אבל על דבר אחר שאתם לא פירשתם אותו והוא שהייתם מואסים בהנהגתי על זה אוכיחכם ואערכה לעיניכם, וזה שאמר ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה.(ג) הנני ענו בי וגו', רצה לומר אין ראוי שתעשו עלי חקירה מאנשים אחרים כי תמיד התהלכתי בתוככם ואתם יודעים מעשי, אם כן ענו בי נגד ה' שהיה שם הארון ונגד משיחו שאול, ואמר זה לפי שכאשר יצא שופט מאומנותו יהיה המנהג בין האומות שהשופט הבא אחריו יחקור על מעשיו, ואם ימצא שלקח שוחד יענישהו עליו, ולפי שישראל אמרו שיקים להם מלך שישפטם

15

אברבנאל שמואל א פרק יח

 אברבנאל שמואל א פרק יח(א) וספר הכתוב שעם היות שאול באותה חקירה הנה יונתן לא חקר כלל אבל נפשו נקשרה בנפש דוד ויאהבהו כנפשו, רוצה לומר שלא היתה אהבתו אהבת הערב כאהבת הנערים, ולא אהבת המועיל, כי אם אהבת הטוב במה שהוא טוב, ולפי שהאהבה הזאת תתיחס לשלמות הנפשיי, לזה אמר ויאהבהו כנפשו, רוצה לומר שאהב יונתן את דוד כפי מעלת נפשו של דוד או שאהבו כמו שהיה אוהב יהונתן את נפשו עצמו. וכתב סיני"קא המדיני שהאוהב האמיתי הוא עצם האדם, והוא הוא עצמו מסכים למה שנאמר ביהונתן ויאהבהו כנפשו:(ב) וכאשר ראה שאול גבורתו ושכבר נדר לתת לו

16

אברבנאל שמואל ב פרק כד

 כדעת המפרשים? ואם היה עונש על זה החטא והיה דוד החוטא, למה לא נענש הוא ונענשו ישראל שלא חטאו בדבר? כי הם נמנו במצות המלך לא בבחירתם, ואם היתה המגפה מפעל עין הרע, איך לא חלה בישראל בערבות מואב שנמנו ולא מתו? וזכרתי זה כאן בקוצר רב ואני אחקור עליו חקירה מספקת אחרי זה:השאלה החמשית בתפלת דוד שאמר אנכי חטאתי ואנכי העויתי וגו', ויקשה למה לא אמר זה דוד אל גד הנביא כאשר בא אליו בדבר ה' לאמר שלש אנכי נוטל עליך וגו'? ואז היה ראוי שישיבהו אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי

17

אברבנאל מלכים א פרק א

 ואיך נתן תבנית המלאכה לשלמה ואיך בירך את ה' ואת הקהל? ויותר קשה מזה שלא זכר כאן שהמליכו את שלמה פעם שנית בקרב כל ישראל וכל זה זכר עזרא בדברי הימים, והם הדברים היקרים והגדולים שקרו בין המלכת שלמה הראשונה למיתת דוד אביו ולמה לא נזכרו בכאן? וזאת באמת היתה חקירה הכרחית ראוי לחקור עליה ולא קדמני אדם לדבר בה דבר קטן או גדול:השאלה החמשית במה שצוה דוד לשלמה בנו על יואב שלא יוריד שיבתו בשלום שאולה, ויקשה זה מאד מצדדים. אם למה שיואב היה לדוד עבד נאמן ועצם מעצמיו ובשר מבשרו ועשה על דבר כבוד שמו מעשים גדולי

18

אברבנאל מלכים א פרק ג

 אחר החקירה יביאו הדבר הקשה לפני המלך או לפני בית דין הגדול, כמו שצותה התורה (דברים י"ז), הנה הנשים האלה לא עשו כן, אבל מיד בתחלה באו לפני המלך ותעמודנה לפניו ולא בפני בית דין אחר, שבעבור זה היה יותר נקל למלך להכשל בדבר המשפט לפי שלא נעשה עדיין עליו חקירה ודרישה, ואעפ"כ הכיר תעלומות לבהן.(יז) והנה האשה אם הילד החי תבעה ראשונה ואמרה לפני המלך בי אדני אני והאשה וגומר, ואין פירוש בי אדוני מלשון תחנה כמו שפירשו המפרשים, אבל ענינו בי ראוי שתשי' לב לשמוע טענותי אדוני, כי נפשי מרה לי על בני שזאת רוצה ללקחו בערמה.

19

אברבנאל ישעיהו פרק מ

 שהחרש התיך החמר שעשה ממנו הפסל וכן הצורף שהוא שם נרדף לחרש בזהב ירקענו (כ) והאיש ההוא המסוכן שהוא מלשון ערי מסכנות תרומתו אשר ירים לאלהיו הוא שיבחר עץ מקשיי שלא ירקב ויבקש לו חרש חכם להכין את הפסל בחזקה כדי שלא ימוט, ואתם הגוים הסכלים (כא) הלא ידעתם מפי חקירה ועיון ישר או הלא שמעתם מפי הספרים או הלא הוגד לכם מקבלה, הנהגת העולם השפל שאינו כי אם ממנו יתברך, וזהו הלא הבינותם מוסדות הארץ רוצה לומר ענין הארבעה יסודות ההפכים בטבעם ומתערבים ומתמזגים מבלי שיגברו זה על זה, וכל הענין הזה הוא בהנהגת מנהיג חכם ומסדר לא במקרה

20

אברבנאל ישעיהו פרק נה

 מאכלם משובח, וכמה תמצא מדמויים אחרים בענין הזה כשתפליג בו העיון, ומפאת הבחינות והדמויים האלה המשיל התורה למים וללחם והדעות ליין והאמונות התוריות לחלב כמו שזכרתי, ולכן באומרו למה תשקלו כסף בלא לחם דיבר כנגד כת שלישית מהאנשים שהם עיוניים והוגיעו עצמם בחכמות נכריות וכנגדם אמר למה תשקלו כסף והיא חקירה פלוסופית שהיא כולה בשקול הדעת למה תתיגעו בשקול ההוא כיון שאין בו הזנה אמתית לנפש כמו התורה שהיא לחם מן השמים ומזון אלקי, ועוד שהעמל והיגיעה שאתם עמלים ויגעים בעיון ובחקירה ההיא אינה לשבעה כי הנפש לא תמלא ולא תסתפק בה אבל תמיד ישארו ממנה ספיקות, ולכן הפלוסופים האחרונים

1234567891011121314151617181920