חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

רינה של תורה (לנצי"ב) - מטיב שיר שיר השירים פרק ג

 והיה העולם. ומדקדוק לשון התנא את מי שאמר והיה העולם מבואר שחוקר בהויות העולם ומלואה ובזה הוא משיג אהבה, אבל מגוף המקרא והיו הדברים האלה לא למדנו זה, שהרי הדברים האלה אינו אלא דברי תורה דכתיב בהו ושננתם לבניך ודברת בם וגו', אלא ודאי דמי שלא יגע ועמל בד"ת אין חקירה בחכמת הבריאה מועיל כלל לאהבת ה', וכמש"כ רבינו האי גאון הובא בס' נהרות דמשק ובשו"ת הרא"ש, שע"פ חקירה בחכמת הטבע וגדולתה אין אהבת ה' ויראתו רגילה להמצא, אלא מי שהוא גדל בתורה ועמל בה שהוא למעלה מדעת אנושי אז משיג אהבת ה' ע"י שחוקר בגדולת הבריאה, והיינו לשון חז"ל

132

שאר ישראל (לנצי"ב) פרק ח

 על יהודים והיהדות, וכל זה בא על עון רפיון מדברי תורה. וכתיב בפ' תצא אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ופי' אשר קרך, הקר אותך מאש היהדות והתורה, ויזנב בך עם המורדים והפושעים שבך אשר מצא בעת היותו אצל ישראל, זנב כל הנחשלים אחריך הולכי בדרך תמים בלי חקירה, תכו לרגלי היהדות, ועתה בעזר פושעי ישראל היסב לזנב את הנחשלים הללו, וכפרו גם המה ביהדות ובתורה. ואתה עיף ויגע, פי' המה נעשו עייפים מעול המצוות. וכ"ז נעשה בסיבת עמלק, אשר כוחו הולך בכל דור ודור, עד אשר ימחה שמו ולא יהיו מחטיאי ישראל עוד.

133

רלב"ג משלי פרק א

 כ) חכמות בחוץ תרונה - יגביהו קולם:(כא) בראש הומיות - מדברות בקול רם:(כב) עד מתי פתים - הם אשר דעתם קלה והם מתפתים בקלות אל איזה דבר שיעלה במחשבתם מזולת חקירה אם הוא ראוי אם לא, לצים הם האנשים המדברים דברי לעג ושחוק, וכסילים הם בעלי הסכלות שהוא קנין ר"ל שתהא להם דעת כוזבת בדברים אם מפני מיעוט חקירתם או מפני שגדלו על האמנתם או בעלי הסכלות שהוא העדר קנין חכמה:(כג) תשובו - אביע' לכם רוחי, הוא מענין נביעה והרצון בו אוציא לכם רצוני כאילו הוא נובע מפי או מלבי בדברי שאודיע אתכם או יהיה הרצון בו הנה אשים לכם נובע

134

רלב"ג משלי פרק טז

 לא יצטרך בה להשלמה אבל שתוסר לגמרי:טוב מעט - מהממון שיקובץ בצדק וביושר ממי שיקבץ רב תבואות בלא משפט רוצה לומר בגזל ובחמס ובדרכים בלתי ישרים וכן העיר בזה בענינים העיוניים ואמר כי טוב שישיג האדם מעט מהדברים העיוניים וישלים בהם החקירה בצדק וביוש' מאשר ישיג מהם הרבה בזולת חקירה ישר' כי זה ממה שיביאהו לחשוב שהשיג האמת מזולת שיהיה כן וגם אם השיג האמ' הנה לא השיגהו בדרכיו ולא יכנס זה בגדר הידיעה:לב אדם - הנה לב האדם יתבונן איך ראוי שיתדרך בדרכו במה שירצה לעשותו אמנם בהוצאה לפועל יצטרך עזר אלהי שיכין צעדו ויישירהו אל מה שראוי לו

135

רלב"ג משלי פרק כא

 יתרון ותוספת במעלת שכל כאמרו אל תתחכם יותר למה תשומם:מחשבות חרוץ - הנה מחשבות החרוץ והזריז אשר כלם מוגבלות ונגזרות מתחלת הענין כשיתחיל בפעולותיו הם כלם ליתרון ולתוספת טוב כי יתנהג בעניניו לפי מה שראוי ולזה יגיעו התכליות אשר הוא פונה אליהם וכל מי שהוא ממהר לעשות פעולותיו בזולת חקירה והתיישבות אם ראוי שיעשה אם לא ואיך ראוי שיעשם הנה לא יגיע לו מהם כי אם חסרון לא יתרון ותוספת טוב וכאילו ביאר בזה שהאיש רחב לב שהרים עיניו לעיין במה שאינו ראוי יהיה סבת טעותו בזה היותו ממהר בזאת החקירה בזולת שיעמוד תחלה אם אפשר ההגעה אליה ואיך:פועל

136

רלב"ג משלי פרק כד

 טענות החולק עמו לחשבו שדעת הדיין קרובה אל שכנגדו, או ירצה בזה ולמוכיחים ינעם הנה האיש המשיב דברים נכוחים וישרים הוא אהוב אצלם כאילו נשקם בפיהם כי השקר שנוא והאמת אהוב והנה המכוון בזה ראשונ' בזה המאמר הוא אזהרה שלא יכיר פנים לאחד מחלקי הסותר כדי שלא ימנעהו זה מלחקור חקירה שלימה במה שיחקור עליו לרב התפתותו והמשכו ואהבו אחד מחלקי הסותר, ואם בזה האופן מהחקירה יאמר לדעת הכוזב שהוא אמת תשיגהו קללה מרבים ולאשר יוכיחו האמת בדרוש בחקרם בזה מחקר שלם ינעם ויערב מה שישיגוהו ויברכוהו הבאים אחריהם הרואים דבריהם בשנתרצו לחקור בדברים מחקר שלם:הכן - מלאכתך בחוץ והוא

137

רלב"ג איוב פרק כא

 לטעון עלי ולעשוק האמת ממני או יהיה הרצון באומרו ומזימות עלי תחמוסו שאתם בהיותכם חוקרים בזה הדרוש אשר אנחנו מתוכחים בו לא תקחו כל המחשבות המקבילות אשר תפולנה בזה הדרוש אבל תחמסו ותגזלו קצתם בעבורי ולא תפנו אל המחשבה אשר תפול לאמת דעתי ואמנם אמר זה לפי שמדרך החוקר בדבר חקירה שלימה שיקח כל חלקי הסותר אשר תפול עליהם המחשבה ואחר יבורר הצודק מהבלתי צודק ואם לא לקחם כלם לא תשלם לו החקירה ולזה אמר איוב שרעיו היו לוקחים המחשבות החולקות עליו והיו חומסים המחשבות המסכימות לדעתו והנה זה הפירוש הוא יותר נכון לפי מה שאחשוב והנה זכר בכאן המחשבה

138

רמב"ן דברים פרשת ראה פרק יג

 ולא תחמול ולא תכסה עליו", אבל בעיר הנדחת ובעובד ע"ז שהם מעשים מגיעים אלינו בשמועה הזכיר בהם דרישה וחקירה. ולא הוצרך להזכיר כן בשאר חייבי מיתות, כי מקל וחומר יודע הדבר. ואמר בעדים זוממים (להלן יט יח) ודרשו השופטים היטב, בעבור שלא יודע מי משתי הכתות יאמר האמת בלתי אחר חקירה רבה. ולענין הדין כלן למדין זה מזה בגזירה שוה, ומכלם יצאו לנו שבע חקירות ובדיקות:(טז) החרם אתה ואת כל אשר בה - אותה, הם אנשים הנדחים, ואת כל אשר בה, הנשים הנגררות אחר האנשים. אבל הטף שהם קטנים בזכרים ובנקבות אין ממיתין אותן, וכן אמרו בספרי, חנן אומר לא

139

רש"ר הירש בראשית פרשת תולדות פרק כו

 מלשון הפסוק "בור כרה ויחפרהו" (תהלים ז, טז), נמצינו למדים ש"כרה" מציין את תחילת החפירה, "וחפר" - את השלמתה, את השלב האחרון, בו מעמיקים והולכים, עד שהמים בוקעים ועולים. תחילה, בארץ פלשתים, היה יצחק נאלץ לחפש מים, ולריב עליהם משנמצאו לו. עתה, משנראה לו ה', ובמקום זה נטה את אהלו ללא חקירה ודרישה, לא נאלץ עוד לחפש, כי במקום שעבדיו נעצו את הדקר, שם מצאו את המים. ביקורו של אבימלך וכריית הבאר אירעו כאחת.(כו - כט) ביקור זה של אבימלך אפייני ביותר. אם כי הוא עצמו הפר את הברית עם אברהם, היה הוא מעונין לקבל הבטחה בשבועה מאת הבן. עוד בזמנים

140

רש"ר הירש שמות פרשת יתרו פרק כ

 שבת. אין השבת מתחללת על - ידי מי שאינו הולך לבית הכנסת ביום זה כדי להתפלל עם הציבור או כדי לשמוע את דרשת הרב וכיוצא באלה, אלא על - ידי מי שעושה בו מלאכה: "כל - העשה מלאכה ביום השבת מות יומת" (להלן לא, טו). מקושש - העצים המסכן הובא לדין מבלי שנעשתה תחילה חקירה, אם אולי כבר התפלל בבית הכנסת ושמע את הדרשה ובכך קיים את מצות השבת כל צורכו, או שמא רצה להשתמש בעצים לצורך הכנת סעודת השבת. הוא קושש עצים, כלומר, הוא אסף את מוצרי הטבע וכינס אותם מאדמת גדילתם הטבעית אל תחום בעלות האדם, או שנטל אותם ברשות הרבים והעבירם

1234567891011121314151617181920