חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

עקידת יצחק דברים שער קד (פרשת וזאת הברכה)

 ויתן חוייב שיורק מהם על הכלים אשר יוכנו ויוזמנו לפניהם בפירוש נאמר ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם (במדב' י"א) וכן ביהושע ונתת מהודך עליו (שם כ"ז) הוא הדבר אשר דברו גם כן הרב שם פרק ל"ז אמר אפשר שיהיה השפע על כח האיש מהם השכלי בשיעור שישמהו בעל חקירה והבנה וידע ויכיר ולא יתנועע ללמד לזולתו ולא לחבר ולא תמצא לו תשוקה לזה ואין עליו יכלת. ואפשר שיהיה השפע עליו כשיעור שיניעהו בהכרח לחבר וללמד. כן הענין בכת הב' אפשר שתבואהו מן הנבואה מה שישלים הנביא לא זולת זה ואפשר שיבואהו ממנה מה שחייב לו שיקרא האנשים וילמדם

112

עקידת יצחק קהלת

 להודיע שנתאמת לו מצד הנסיון בכל חלקי המעשים מה שיחייבהו הדעת מצד סבותיהם. ויהיה אם כן הדבר מבואר מצד הסבה והמסובב ואמר אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם. ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים. אמר כי זה קהלת אשר כן נתאמת שנתנה לו חקירה כזו למנה מן הטעמים הקודמים וגדלוה על כלם שהיה מלך בירושלם כי גדול הוא כח הנסיון כמו שקדם נתן לבו לדרוש ולתור בדרך חכמה והשכל על כל המעשי' אשר נעשו תחת השמים מפאת עצמם. אבל מצד מה שהם נמשכי' להם מצד השתדלות' ומצד הסכימם עם טבע המציאות שמסודר מההנהגה

113

פני דוד בראשית פרשת ויחי

 שני כי עדיין היה צריך ה' שנים לק"פ שחי יצחק אע"ה וזהו הכפל ויהי ימי ויקרבו דהיו שני חסרונות מתנת דוד וגם ה' שנים קודם. וטעם הדבר הוא שיעקב אע"ה ימי חייו כשני אאע"ה קע"ה שנה ונתן כ"ח ופשו קמ"ז:אמנם אעיקרא דמילתא אשר חקר הרב מהרי"ז הנז' אינה חקירה למה נתעכב יעקב אע"ה בארץ מצרים כ"ב שנה כי פי ה' דיבר ויוסף ישית ידו על עיניך א"כ מוכרח למות שם דיוסף הצדיק ע"ה אינו יכול לבא עמו לא"י. ועוד דהתחיל הגלות והשבטים והוא בראש היו צריכים לישב במצרים ונמצא שהיה אנוס ע"פ הדיבור לישב במצרים ודוק:ומן האמור אפשר

114

פני דוד שמות פרשת שמות

 בתו של מלך והיה לו גדולה ואם שר אחד קרוב למלכות יאמרו עליו שהרג הדיוט אחד מי יבקש דמו ממנו. וכ"ש כשלא יש ראיה גדולה ועדים בדבר וכשהרג המצרי לא היה איש דכתיב וירא כי אין איש. ואיך כששמע פרעה תכף בקש להרוג משה החביב לבתו וגדול בחצר המלכות ומבלי חקירה כלל רק בשמיעה בעלמא. ואפשר במשז"ל שהרגו בשם המפורש וז"ש הלהרגני אתה אומר דייקא באמירה כמשז"ל. וז"ש וישמע פרעה את הדב"ר הזה לשון דיבור באמירה לחוד ומזה נתפעל מאד מאד כי יכול לבא אצלו ומבלי שום הרגשה יזכיר השם ויהרגהו ובמקום סכנה כזו אין להשגיח בשום דבר ויבקש להרוג

115

פני דוד שמות פרשת בא

 ושמש שניכר שיש לו מניע אתה הצבת כל גבולות ארץ שאתה משגיח בתחתונים קיץ וחורף אתה יצרתם והם הפכיים כי משתנה מצד המקבלים זכור זאת אויב חרף ה' ועם נבל נאצו שמך באמונות רעות ודוק:ו) מה זאת וכו' ויהרוג ה' כל בכור וכו'. אפשר לפרש בהקדים חקירה אחת דמאחר שהבכורות מתו במצרים כמשז"ל ועפ"ז יש נוהגות להתענות הנקבות בכורתות בע"פ אמאי לא ציוה ה' בפדיון כי אם לזכרים והלא אפי' בכור בהמה קדש ופטר חמור. ויראה במ"ש בס' יערות דבש דף ט"ז דע' נפש יעקב נגד ע' שרים וע' שרים כלן דכורין חוץ משר מצרים נקבה לסוסתי ברכבי וכו'

116

פני דוד ויקרא פרשת ויקרא - צו

 להקריב תור לעולה ויקריבו נוצתה עמה ויהיה נחת רוח לעני ומשם יבחין העני כי תו"ר האדם המע"לה גם ריח הנוצה מופת חותך כי רוצה ה' בקרבנו ונסלח לו. ועיין בריש פ' מחוסרי כפרה שאמרו לא מצינו חובה פחות משתי תורים. ואחר זמן רב בא לידי ס' פענח רזא וראיתי שחקר חקירה זו ותירץ התירוץ הנזכר כדי שיהיה למזבח גם כן שאם יהיה חטאת לא יהיה למזבח ואם יהיה עולה לא יהיה לכהנים ע"ש ובודאי דעולה לבד לא אפשר דצריך חטאת על חטא:ד) אשם הוא אשם אשם לה'. עין רואה דלכאורה כל זה יתר ח"ו דכבר כתיב ונסלח לו והא

117

פני דוד במדבר פרשת בהעלותך

 ואפשר דלרמוז זה נכתב בפ' זה ה' פעמים בני ישראל לרמוז דלוי היה אחד מחמשה בני ישראל והוא חומש והיינו דאמרו ביומא דף כ"ב לא משכח' צורבא מרבנן דמורה אלא מלוי ויששכר תרין דאינון מוקדשים לתורה ואהניא קמרא דאבתיהו להורות כהלכה. ואחר זמן ראיתי בס' פענח רזא פ' ויצא שחקר חקירה זו ותירוצו לא הונח לי ע"ש:טו) ויסעו מהר ה' וכו'. אז"ל שסרו מהר ה' כתנוק הבורח וכו' ואפשר במ"ש הרב כלי יקר בפ' נוסעים אנחנו דהליכה העתקת הרגלים ונשארה עדין מחשבתו במקום שהלך משם אך נסיעה מכל וכל העתקת הגוף והמחשבה ע"ש וז"ש ויסעו מהר ה' דישראל העתיקו

118

פני דוד דברים פרשת עקב

 תורה כמ"ש מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם מפני שהיו נוחין ועלובין וז"ש תשמעון את המשפטים האלה שתזכו להבין אותם. ועי"ז שתזכו לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ועשיתם אותם כי הגיע לפרשת דרכים ניצול מכלם במ"ש פ' היה נוטל ודרך זה לקמן חזרתי וכתבתיו בהרחבה בס"ד:ויתכן לפרש בהקדים חקירה אחת שחקרו כת הקודמין דלכאורה סמיכות הפרשיות סתרא"י נינהו דכתיב היום לעשותם ודרשו רז"ל היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן דשכר מצות בהאי עלמא ליכא. ותוך כדי דיבור קאמר והיה עקב תשמעון וכו' ואהבך וכו' והם דברים הפכיי' סותרים זה לזה דהכא בתחילת הפרשה קבע שכר לעושי מצות בעה"ז וקשיא סיפא

119

פני דוד דברים פרשת כי תצא

 היצה"ר ואפשר לפרש כי הנה הן האדם ברשעו הורגלו אברי גופו עם היצה"ר ונשתרשו בחטא וכשישוב אברים קודמין לשנאתו והם אויביו שהם נעשו כחות היצה"ר וגונדא דיליה וכשישוב מרשעו צריך טורח גדול לילח' מלחמת חובה כי לא די הצר הצורר יצר סמוך אלא אבריו עצמם הגדילו עליו עקב. והנה יש חקירה אחת שחקרו המפרשים איך מהניא תשובה והלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה ותירצו בזה במ"ש בזבחים דף ל"ד דכל שבידו לא הוי דיחוי וכ"כ גם כן הרב כתנות אור פ' נצבים והרב ז"ל שם כתב דלא מצא במפרשים ישוב לזה וכד הוינא טליא שמעתי דבר זה משם כת הקודמין

120

פנים יפות ויקרא פרשת מצורע פרק טו

 רמ"א בי"ד סי' קצ"ד ס"א.מיהו יש מקומות שנוהגין שאין טובלין תוך מ' לזכר ופ' לנקבה, וכתב הש"ך שם [סק"א] הטעם מפני שהוא כ"כ קרוב ללידתה הדמים מצוין בהן, וחוששין שאם יראו לא ירגישו וכו' ע"ש והוא דחוק מאוד, ולפמ"ש י"ל לפי שהיה צריך לחקור כל מה שאפשר להוודע ע"י חקירה כיון שהיא בחזקת ראיה, אלא דלפ"ז אכתי צריך לדחוקי מה שלא החמירו למנות ז' נקיים אחר כלות ימי טוהר כמ"ש הש"ך שם, ויש ליתן טעם בזה משום דהא דע"א נאמן במקום דליכא חזקת איסור משום דמוקמינן להעד בחזקת כשרות, משא"כ היכא דאיכא חזקת איסור כנגדו, וא"כ לפי מה דאמרינן

1234567891011121314151617181920